Strona główna
Logo unii europejskiej

2/ZO/PALETA/2.3.1/2019 Świadczenie na terenie subregionu olsztyńskiego usług cateringowych dla łącznie 276 Uczestników Projektu

Data publikacji: 24.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-11-2019

Numer ogłoszenia

1213821

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach, dokumenty należy wypełnić czytelnie, w języku polskim;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia; w dni powszednie biuro otwarte jest w godzinach od 8:00 do 16:00; przesyłki odbierane są także w portierni budynku: przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 04.11.2019 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot. 2/ZO/PALETA/2.3.1/2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i dostarczenie obiadu i/lub serwisu kawowego dla Uczestników Projektu „Paleta kluczowych możliwości”, w ilości nie większej niż 3384 osobospotkań szkoleniowych, tj:
• 18 grup szkoleniowych po średnio 12 osób/grupę, łącznie 216 osób x średnio 14 spotkań w ramach szkoleń komputerowych, tj. 3024 osobospotkań oraz
• 5 grup szkoleniowych po średnio 12 osób/grupę, łącznie 60 osób x średnio 6 spotkań w ramach szkoleń z zarządzania projektem, tj. 360 osobospotkań.

Przerwa kawowa przewidziana jest dla spotkań nie przekraczających 4h dydaktycznych/dzień. Serwis kawowy to dla Zamawiającego: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka.
Przerwa kawowa oraz obiad są przewidziane dla spotkań przekraczających 6h dydaktycznych/dzień. Przerwa kawowa składa się z elementów wymienionych powyżej, obiad to dla Zamawiającego zupa i drugie danie.
W projekcie ustalono podział 50/50, tj. 50% Uczestników otrzyma wyłącznie przerwę kawową, drugie 50% otrzyma przerwę kawową oraz dodatkowo obiad (100% spotkań zawierało będzie usługę przerwy kawowej, tj. 3384 osobospotkania, na 50% spotkań dodatkowo serwowane będą obiady = 1692 osobospotkania).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zorganizowanie i dostarczenie obiadu i/lub serwisu kawowego dla Uczestników Projektu „Paleta kluczowych możliwości”, w ilości nie większej niż 3384 osobospotkań szkoleniowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i dostarczenie obiadu i/lub serwisu kawowego dla Uczestników Projektu „Paleta kluczowych możliwości”, w ilości nie większej niż 3384 osobospotkań szkoleniowych, tj:
• 18 grup szkoleniowych po średnio 12 osób/grupę, łącznie 216 osób x średnio 14 spotkań w ramach szkoleń komputerowych, tj. 3024 osobospotkań oraz
• 5 grup szkoleniowych po średnio 12 osób/grupę, łącznie 60 osób x średnio 6 spotkań w ramach szkoleń z zarządzania projektem, tj. 360 osobospotkań.

Przerwa kawowa przewidziana jest dla spotkań nie przekraczających 4h dydaktycznych/dzień. Serwis kawowy to dla Zamawiającego: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka.
Przerwa kawowa oraz obiad są przewidziane dla spotkań przekraczających 6h dydaktycznych/dzień. Przerwa kawowa składa się z elementów wymienionych powyżej, obiad to dla Zamawiającego zupa i drugie danie.
W projekcie ustalono podział 50/50, tj. 50% Uczestników otrzyma wyłącznie przerwę kawową, drugie 50% otrzyma przerwę kawową oraz dodatkowo obiad (100% spotkań zawierało będzie usługę przerwy kawowej, tj. 3384 osobospotkania, na 50% spotkań dodatkowo serwowane będą obiady = 1692 osobospotkania). Przerwa kawowa musi być serwowana w salach szkoleniowych, w których realizowane będą szkolenia –zgodnie z harmonogramami, które wcześniej dostarczał będzie zamawiający. Obiady mogą być serwowane tak jak przerwy kawowe, tj. w pomieszczeniach, gdzie odbywają się szkolenia lub w lokalach gastronomicznych, jeżeli będą one blisko sal szkoleniowych.
Zamówienie będzie realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie subregionu olsztyńskiego (tj. powiaty: miasto Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński). Szkolenia odbywały się będą w miejscowościach, w których zbierze się grupa szkoleniowa,
w tym zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich, w specjalnie wynajętych salach szkoleniowych – maksymalnie w 23 różnych lokalizacjach (projekt przewiduje łącznie 23 grupy szkoleniowe) – adres omawiany będzie wspólnie z Wykonawcą w trakcie realizacji projektu.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do końca lutego 2021 r. lub do zrealizowania wszystkich grup szkoleniowych. Harmonogram projektu przewiduje prowadzenie szkoleń dla kilku grup równolegle. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przygotowania usługi cateringowej usługodawcom lokalnym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne związane z ewentualnym przedłużeniem realizacji całego projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w zał. Zapytanie ofertowe

Potencjał techniczny

Opisane w zał. Zapytanie ofertowe

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w zał. Zapytanie ofertowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w zał. Zapytanie ofertowe

Warunki zmiany umowy

Opisane w zał. Zapytanie ofertowe i w zał. Istotne postanowienia umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Baza lokalowa (Załącznik nr 2);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3);
d. Klauzule społeczne (stanowiące Załącznik nr 4);
e. Istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik nr 5);
f. potwierdzenie wpłaty wadium;
g. KRS/CEIDG.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto za usługę (suma wyceny za obiady oraz przerwy kawowe) otrzyma max. 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 60,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert, Co = cena badanej oferty.

2. Baza lokalowa (B) – 20%. Wykonawca, który wykaże bazą lokalową (lokale gastronomiczne, które wyrażają wolę podjęcia się współpracy z Wykonawcą dotyczącej serwowania obiadów dla UP bezpośrednio w lokalu lub z dowozem pod wskazany adres szkolenia), w liczbie równej lub przewyższającej sugerowane minimum, tj. jeden lokal na każdy powiat, na terenie którego może być realizowany projekt (tj. powiat: miasto Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński), otrzyma dodatkowe punkty. W przypadku nie wykazywania lokali, w tabeli umieścić należy „nie dotyczy” a dokument podpisać.

Liczba lokali/każdy powiat Liczba punktów:
0 0
1 10
2 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (D) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o oświadczenie z załącznika nr 1. Zgodnie z rozdziałem III pn. „ZAŁOŻENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUGI CATERINGOWEJ”, punkt 12 - Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność usług cateringowych w czasie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym dostępność usług oznacza, że Wykonawca w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie świadczenie usługi cateringu dla danej grupy szkoleniowej (dotyczy okresu realizacji projektu).
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie świadczenia usługi, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11-13 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8-10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5-7 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3-4 dni
18 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: SP = C + B + D
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
B – liczba punktów uzyskanych w kryterium Baza lokalowa,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 „Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym”.
b. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z zał. nr 1 „Formularz oferty”;
c. Wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia zał. nr 1 „Formularz oferty”.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
Ocenę powyższego warunku Zamawiający oceni na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oznacza to, że oferta Oferenta, który nie spełni powyższych kryteriów zostanie odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA MODA NA WARMIĘ I MAZURY

Adres

11-001 Ługwałd

warmińsko-mazurskie , olsztyński

Numer telefonu

895120307

Fax

895120307

NIP

7393858768

Tytuł projektu

Paleta kluczowych możliwości

Numer projektu

RPWM.02.03.01-28-0059/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 212