Strona główna
Logo unii europejskiej

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ W DĘBICY – ETAP II.

Data publikacji: 23.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-10-2019

Numer ogłoszenia

1207489

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający opublikował zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 w dn. 14.10.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów
Racławickich 35, 39-200 Dębica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
24.10.2019 r. do godz. 12:00
Informacja na temat sposobu składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35,
39-200 Dębica, Oferta w postępowaniu na:
Dokumentacja projektowa dla zadania
pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II
nie otwierać przed dniem: 24.10.2019 r. godz. 12:15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lucyna Grych-Kusek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

14 670 68 34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obejmująca:
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 25 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dębicy o łącznej długości około 6,5 km, w tym: ok. 675 m dla metody cracking, ok. 1,02 km dla metody rękawa utwardzonego promieniami UV i ok. 4,81 km dla metody rękawa o strukturze filcowej lub utwardzonego promieniami UV z kompletem uzgodnień 5 egz. oraz 1 egz. wersji elektronicznej;
2) wykonanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub jeżeli zakres robót tego wymaga - projektu budowlanego do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – 5 egz.;
3) uzyskanie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagane);
4) uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (jeżeli jest wymagane);
5) mapa ewidencyjna gruntów ;
6) wypisy z ewidencji gruntów;
7) mapę do celów projektowych (jeżeli jest wymagana);
8) opracowanie BIOZ; (jeżeli jest wymagane);
9) uzyskanie zgód wejścia w teren;
10) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień;
11) wykonanie kosztorysu inwestorskiego;
12) wykonanie przedmiaru robót (w wersji elektronicznej modyfikowalnej);
13) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
14) wykonanie jednokrotnej aktualizacji przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego;
15) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych wraz z opracowaniem wszelkich niezbędnych materiałów i projektów z tym związanych (jeśli zakres robót tego wymaga) .
2. Dokumentacje należy zaopatrzyć w pisemne oświadczenie projektanta, że wykonana została zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną oraz, że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia wiedzy technicznej i celu, któremu ma służyć.
3. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej należy wykonać w poniższej formie:
o DWG (min. V. 2004 + zastosowane indywidualne style wydruków),
o PDF, TIF, JPG, DOC (format Word 97-2003) DOCX, XLS,
o dla kosztorysów i przedmiarów: PDF, DOC, TXT.
4. Przedmiot zamówienia oraz Zadanie są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy/wykonawców usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II.

Przedmiot zamówienia

Zakres usługi opracowania dokumentacji obejmuje w szczególności:
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 25 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dębicy o łącznej długości około 6,5 km, w tym: ok. 675 m dla metody cracking, ok. 1,02 km dla metody rękawa utwardzonego promieniami UV i ok. 4,81 km dla metody rękawa o strukturze filcowej lub utwardzonego promieniami UV z kompletem uzgodnień 5 egz. oraz 1 egz. wersji elektronicznej;
2) wykonanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub jeżeli zakres robót tego wymaga - projektu budowlanego do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę – 5 egz.;
3) uzyskanie ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagane);
4) uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (jeżeli jest wymagane);
5) mapa ewidencyjna gruntów;
6) wypisy z ewidencji gruntów;
7) mapę do celów projektowych (jeżeli jest wymagana);
8) opracowanie BIOZ (jeżeli jest wymagane);
9) uzyskanie zgód wejścia w teren;
10) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień;
11) wykonanie kosztorysu inwestorskiego;
12) wykonanie przedmiaru robót (w wersji elektronicznej modyfikowalnej);
13) opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
14) wykonanie jednokrotnej aktualizacji przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego;
15) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych wraz z opracowaniem wszelkich niezbędnych materiałów i projektów z tym związanych (jeśli zakres robót tego wymaga).
3. Dokumentację należy zaopatrzyć w pisemne oświadczenie projektanta, że wykonana została zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną oraz, że została wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia wiedzy technicznej i celu, któremu ma służyć.
4. Całość dokumentacji w wersji elektronicznej należy wykonać w poniższej formie:
o DWG (min. V. 2004 + zastosowane indywidualne style wydruków);
o PDF, TIF, JPG, DOC (format Word 97-2003) DOCX, XLS;
o dla kosztorysów i przedmiarów: PDF, DOC, TXT.
5. Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego zamówienia służyć będzie Zamawiającemu do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi załącznikami, który łącznie z Ofertą Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
7. Przedmiot zamówienia oraz Zadanie są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

Kod CPV

71220000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi projektowania architektonicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wykonawca ma obowiązek:
1) uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych
i materiałowych;
2) Projektanci wykonujący dokumentację projektowo-kosztorysową muszą przestrzegać zapisów zawartych:
a) w art. 29 do 35 ustawy Pzp, w szczególności art. 29 ust. 3, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia
i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne, do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,
b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
3) opracować kosztorys inwestorski z podaniem nazw i kodów określonych we wspólnym słowniku zamówień;
4) nie uczestniczyć w żadnej z ofert wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane objęte Przedmiotem zamówienia;
5) współdziałać z Zamawiającym:
a) w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy tj. udzielać odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania dotyczące treści dokumentacji oraz proponowane przez wykonawców rozwiązania równoważne,
b) na etapie realizacji robót budowlanych w zakresie udzielania wyjaśnień i uzupełnień do dokumentacji wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dokumentacji;
6) wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych mu obowiązków;
7) przestrzegać praw patentowych i licencji;
8) informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia przedmiotu umowy.

Harmonogram realizacji zamówienia

do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej – 1 zakończoną usługą projektową w zakresie budowy lub przebudowy kanalizacji metodą bezwykopową o długości co najmniej 1 km.
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia spełniającymi następujące warunki:
Stanowisko: Projektant w specjalności sanitarnej; Wykształcenie: Wyższe techniczne; Uprawnienia: do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; Doświadczenie zawodowe i w realizacji zadań: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert projektowł budowę lub przebudowę kanalizacji w co najmniej 1 zakończonym zamówieniu.

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:
1) posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
2) posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
3) posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie
z ustawą z 22.12.2015 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2272) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług trans granicznych,
4) spełniać opisane wyżej wymagania dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.
Wszystkie w/w osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego
w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia obowiązku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymaga się posiadania uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art.. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:
1) zatrudnienia,
2) wykonywania innej pracy zarobkowej
lub
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty,
wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty
w przypadku gdy:
1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia;
2) niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego;
3) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego;
4) wystąpienie zdarzeń niezależnych od Stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia;
5) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
6) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) nie uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opinii
i uzgodnień od instytucji, organów i osób nie będących stronami umowy w terminach umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
b) zmiany warunków projektowania przez jednostki opiniujące, uzgadniające;
c) przedłużenie terminu swoich czynności ponad przewidziane prawem terminy przez jednostki uzgadniające lub zatwierdzające;
d) konieczności przeprowadzenia ponownego uzgadniania, opiniowania;
e) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy;
f) zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy;
g) ponadprzeciętny czas trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania
i niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu;
h) jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu;
i) inne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego lub organów administracji: termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu;
j) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania);
k) złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji;
l) zmiany uzbrojenia w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych;
m) zmiany przepisów związanych z przedmiotem zamówienia dokonane po podpisaniu umowy.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru,
c) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
d) Wykaz usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie,
e) Wykaz osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,
f) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW,
g) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 9.3.2. IDW,
h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW,
i) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW i inne dokumenty wymienione
w niniejszej SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniające.
2. Przedmiot: nie dotyczy
3. Wielkości lub zakresu zamówienia: nie dotyczy.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
-nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- Cena – 100% = 100 pkt.
Oferty zostaną przeliczone według wzoru:

najniższa oferowana cena
C= ---------------------------------------- x 100 pkt
cena ocenianej oferty

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), którzy otrzymają najwyższą punktację w kryteriach oceny i których oferta spełni wszystkie warunki postępowania.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.3.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia
z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:
a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do niniejszej IDW.
b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI DĘBICKIE SP. Z O.O.

Adres

Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

podkarpackie , dębicki

Numer telefonu

607771722

Fax

146779427

NIP

8720004272

Tytuł projektu

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0019/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres Wykonawcy:
RS-PROJEKT Sp. z o.o. ,
Nieznanowice 50 , 32-420 Gdów.

Data wpłynięcia oferty:
24.10.2019 r. do godz: 12:00
Cena oferty:
38.000,00 zł netto; 46.740,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 469