Strona główna
Logo unii europejskiej

1/EP/11.3.1/2019 Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wynajem pracowni komputerowych oraz catering dla 5 grup szkoleniowych.

Data publikacji: 19.09.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-09-2019

Numer ogłoszenia

1207253

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 29.09.2019 r. (do godziny 23:59) – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot. 1/EP/11.3.1/2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wynajem pracowni komputerowych oraz catering dla 5 grup szkoleniowych. Zamówienie udzielane jest w częściach.
CZĘŚĆ 1.
1) Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Technik informatyk w zakresie dwóch kwalifikacji:
• E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Kurs składa się z 375 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, docelowo prowadzony będzie dla 2 grup szkoleniowych, łącznie 750 godzin.
• E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Kurs składa się
z 450 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, docelowo prowadzony będzie dla 3 grup szkoleniowych, łącznie 1350 godzin.
• RAZEM (E.13 + E.14): 2100h
CZĘŚĆ 2.
1) Wynajem pracowni komputerowych do przeprowadzenia szkoleń zawodowych Technik informatyk
w zakresie kwalifikacji:
• E.13 (nie więcej jak 2 grupy szkoleniowe, łącznie 750 godzin),
• E.14 (nie więcej jak 3 grupy szkoleniowe, łącznie 1350 godzin),
• Łącznie 2100 godzin.
CZĘŚĆ 3.
1) Świadczenie usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i/lub dostarczenie obiadu dla 60 Uczestników Projektu, w ilości nie większej niż 3180 osobodni szkoleniowych, tj:
• 2 grupy szkoleniowe, łącznie 24 osoby x 47 dni szkolenia Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami = 1128 osobodni oraz
• 3 grupy szkoleniowe, łącznie 36 osób x 57 dni szkolenia Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami = 2052 osobodni szkoleniowych;
• Łącznie: nie więcej jak 3180 osobodni szkoleniowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min. 86% z 84 osób dorosłych (min. 51 kobiet) z woj. łódzkiego, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wynajem pracowni komputerowych oraz catering dla 5 grup szkoleniowych. Zamówienie udzielane jest w częściach.
CZĘŚĆ 1.
1) Przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Technik informatyk w zakresie dwóch kwalifikacji:
• E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Kurs składa się z 375 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, docelowo prowadzony będzie dla 2 grup szkoleniowych, łącznie 750 godzin.
• E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Kurs składa się
z 450 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, docelowo prowadzony będzie dla 3 grup szkoleniowych, łącznie 1350 godzin.
• RAZEM (E.13 + E.14): 2100h
CZĘŚĆ 2.
1) Wynajem pracowni komputerowych do przeprowadzenia szkoleń zawodowych Technik informatyk
w zakresie kwalifikacji:
• E.13 (nie więcej jak 2 grupy szkoleniowe, łącznie 750 godzin),
• E.14 (nie więcej jak 3 grupy szkoleniowe, łącznie 1350 godzin),
• Łącznie 2100 godzin.
2) Szkolenia realizowane będą w trybie weekendowym (średnio 2-3 zjazdy w miesiącu/grupę, po dwa dni: sobota + niedziela, średnio 8h dziennie).
3) UWAGA – Zamawiający nie określa minimalnej i maksymalnej liczby godzin wynajmu w danym dniu, miesiącu, ani w danym powiecie. Liczba godzin szkoleń jest zależna od liczby zgłoszonych do udziału uczestników z danego obszaru.
CZĘŚĆ 3.
1) Świadczenie usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i/lub dostarczenie obiadu dla 60 Uczestników Projektu, w ilości nie większej niż 3180 osobodni szkoleniowych, tj:
• 2 grupy szkoleniowe, łącznie 24 osoby x 47 dni szkolenia Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami = 1128 osobodni oraz
• 3 grupy szkoleniowe, łącznie 36 osób x 57 dni szkolenia Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami = 2052 osobodni szkoleniowych;
• Łącznie: nie więcej jak 3180 osobodni szkoleniowych.
2) Wykonawca będzie zobowiązany do dowiezienia cateringu na miejsce szkolenia wskazane przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem zajęć, na własny koszt i ryzyko.
3) Szczegółowy harmonogram dostarczania cateringu Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy na bieżąco, minimum 4 dni przed rozpoczęciem każdego z kursów.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku: Zapytanie ofertowe

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80533000-9 – Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe
70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: do końca marca 2020 r. lub do zrealizowania wszystkich grup szkoleniowych, w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 90 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
HARMONOGRAM: Szczegółowe terminy szkoleń będą ustalane na bieżąco, po zebraniu się danej grupy szkoleniowej, w konsultacji z Wykonawcą szkoleń oraz wynajmu pracowni komputerowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku: Zapytanie ofertowe

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku: Zapytanie ofertowe

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku: Zapytanie ofertowe

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku: Zapytanie ofertowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku: Zapytanie ofertowe

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku: Zapytanie ofertowe

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku: Zapytanie ofertowe

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1);
b. Wykaz osób (Załącznik nr 2);
c. Potencjał techniczny (załącznik nr 3A);
d. Baza lokalowa (Załącznik nr 3B);
e. Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 4);
f. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 5);
g. CV trenera zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru z Załącznika nr 6) – w przypadku zgłaszania więcej niż jednego trenera oferta powinna zawierać CV każdego z nich;
h. Klauzule społeczne (Załącznik nr 7);
i. Potwierdzenie/a wpłaty wadium;
j. KRS/CEIDG, inne uprawniające do szkoleń/wynajmu/świadczenia usług cateringowych.
2. Wszystkie oferty powinny składać się z wymienionych powyżej załączników. Jeśli dany załącznik nie dotyczy części zapytania, na które składana jest oferta, wówczas dostarczyć należy załącznik niewypełniony lecz podpisany, oznaczony treścią „Nie dotyczy”.
3. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanych przez Zamawiającego formularzach, sporządzone w języku innym niż polski lub przesłane po terminie, zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia, sporządzone
w języku polskim na załączonych do oferty formularzach oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu (tylko jednej oferty na daną część zapytania).
Każda z 3 części zamówienia oceniana będzie osobno.
(Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe")

A. CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA - KURSY ZAWODOWE:
1. Cena (C) = 60%.
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę,
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie trenerów (D) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 – zostaną przyznane punkty za ilość godzin przeprowadzonych szkoleń komputerowych – zrealizowanych przez trenerów wymienionych w ofercie (spełniających wymagania dot. minimalnego doświadczenia zawodowego), które zrealizowane zostały w ciągu ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty upublicznienia niniejszego zapytania), a jeżeli okres działalności jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie.

Łączna liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 500 0
501 – 1000 5
1001 – 2000 10
2001 – 3000 15
Powyżej 3001 20

3. Zaplecze kadrowe (K) = 10%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2. Oferenci posiadający liczne zaplecze kadrowe z w/w doświadczeniem niezbędnym do realizacji szkoleń w projekcie, z uwagi na ilość grup szkoleniowych zaplanowanych do przeprowadzenia i potrzebę szybkiej realizacji szkoleń (kursy realizowane w nakładających się terminach), będą dodatkowo punktowani.

Liczba trenerów spełniających w/w wymagania max. pkt dla Wykonawcy
mogących prowadzić szkolenia
Mniej niż 5 0
5 5
Więcej niż 5 10

4. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 10%.
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 9-13 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5-8 dni
6 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3-4 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień

Łącznie badana Oferta na część szkoleniową otrzyma sumę punktów według następującego wzoru:
SP = C + D + K + U

Oferent zgłaszający się do realizacji tej części zapytania może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

B. CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA – PRACOWNIE KOMPUTEROWE:
1. Cena (C) = 60%.
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%

2. Potencjał techniczny (P) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 3A – zostaną przyznane punkty za ilość pracowni komputerowych, które może udostępnić Wykonawca w tym samym czasie na terenie różnych miast/miejscowości z obszaru województwa łódzkiego (spełniających wymagania dot. wyposażenia
i dostępności komunikacyjnej).

Ilość różnych lokalizacji pracowni komputerowych max. pkt dla Wykonawcy
6 5
7 - 8 10
9 - 10 15
11 lub więcej 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 20%.
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11-13 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8-10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5-7 dni
14 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3-4 dni
17 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień

Łącznie badana Oferta na część wynajmu pracowni komputerowych otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + P + U

Oferent zgłaszający się do realizacji zapytania na część dotyczącą wynajmu pracowni komputerowych może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

C. CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA – CATERING:
1. Cena (C) = 60%.
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%

2. Baza lokalowa (B) – 20%. Wykonawca, który wykaże bazą lokalową (lokale gastronomiczne, które podejmą się współpracy z Wykonawcą dotyczącej serwowania obiadów dla UP bezpośrednio w lokalu lub z dowozem pod wskazany adres szkolenia), w liczbie sugerowanego minimum, za jakie uznaje się jeden lokal na każdy powiat województwa łódzkiego lub większej (ze względu na obecny brak dokładnych lokalizacji planowanych szkoleń), otrzyma dodatkowe punkty:
Liczba lokali/każdy powiat Liczba punktów:
0 0
1 10
2 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 20%.
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11-13 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8-10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5-7 dni
14 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3-4 dni
17 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień

Łącznie badana Oferta na część dotyczącą cateringu otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + B + U

Oferent zgłaszający się do realizacji zapytania na część dotyczącą cateringu może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Oferent zgłaszający się do realizacji wszystkich części zamówienia może uzyskać maksymalnie 300 punktów.

Wykluczenia

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku: Zapytanie ofertowe

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

pl. Kaszubski 8/201

81-350 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

0586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Edukacja przyszłości

Numer projektu

RPLD.11.03.01-10-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 727