Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWL/D1.2 z dn. 28/08/2019

Data publikacji: 29.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-09-2019

Numer ogłoszenia

1203493

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 06/09/2019 r., do godz. 15.00.
Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Beneficjenta w Lublinie lub przesyłać listem poleconym na adres do korespondencji.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/RPOWL/D1.2 na wykonanie prac badawczych”.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego lub otrzymania przesyłki pocztowej.

1. Adres do korespondencji:
AMB METAL-FORMING Sp. z o.o.
ul. Frezerów 14
20-300 Lublin

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kubecki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

887 500 703

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących usług badawczych:
1. Praca badawcza (nr 5 - wg nomenklatury Projektu) :
„Usługa badawcza dotycząca badań jakościowych, mechanicznych, strukturalnych, wymiarowych, chropowatości oraz na obecność wad wewnętrznych (pęknięć, zakuć)” - 1 szt.,
2. Praca badawcza (nr 6 - wg nomenklatury Projektu) :
„Usługa badawcza dotycząca nadzoru merytorycznego nad procesem projektowania i wykonania prototypu układu automatyzacji” - 1 szt.,
3. Praca badawcza (nr 7 - wg nomenklatury Projektu) :
„Usługa badawcza dotycząca nadzoru merytorycznego nad badaniem poprawności pracy prototypu układu automatyzacji” - 1 szt.,

Zakres badań oraz rezultaty wg załączonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr
5/RPOWL/D1.2 z dn. 28/08/2019

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie założonych w projekcie usług badawczych

Przedmiot zamówienia

zakup następujących usług badawczych:
1. Praca badawcza (nr 5 - wg nomenklatury Projektu) :
„Usługa badawcza dotycząca badań jakościowych, mechanicznych, strukturalnych, wymiarowych, chropowatości oraz na obecność wad wewnętrznych (pęknięć, zakuć)” - 1 szt.,
2. Praca badawcza (nr 6 - wg nomenklatury Projektu) :
„Usługa badawcza dotycząca nadzoru merytorycznego nad procesem projektowania i wykonania prototypu układu automatyzacji” - 1 szt.,
3. Praca badawcza (nr 7 - wg nomenklatury Projektu) :
„Usługa badawcza dotycząca nadzoru merytorycznego nad badaniem poprawności pracy prototypu układu automatyzacji” - 1 szt.,

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy) zgodnie z następującym harmonogramem:
- wykonanie usługi badawczej w poz. 1 - nie później niż do 30/11/2019
- wykonanie usługi badawczej w poz. 2 - nie później niż do 30/11/2019
- wykonanie usługi badawczej w poz. 3 - nie później niż do 30/12/2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 5/RPOWL/D1.2 z dn. 28/08/2019

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 5/RPOWL/D1.2 z dn. 28/08/2019

Potencjał techniczny

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 5/RPOWL/D1.2 z dn. 28/08/2019

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 5/RPOWL/D1.2 z dn. 28/08/2019

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 5/RPOWL/D1.2 z dn. 28/08/2019

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 5/RPOWL/D1.2 z dn. 28/08/2019

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 100%

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 5/RPOWL/D1.2 z dn. 28/08/2019

Wykluczenia

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 5/RPOWL/D1.2 z dn. 28/08/2019

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AMB METAL-FORMING SPÓŁKA Z O.O.

Adres

Frezerów 14

20-300 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 749 23 45

Fax

81 749 23 45

NIP

9462643116

Tytuł projektu

Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową cześcią chwytową

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D ; 20-618 Lublin
NIP: 7120104651
Data wpływu : 05.09.2019 r.
Cena łączna : 120 000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 581