Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr KŻ/1/2019 na wykonanie prac budowlanych z dostarczeniem materiałów budowlanych i wyposażenia związanego z pracami budowlanymi do Żłobka Niepublicznego „TIKA” w Katowicach.

Data publikacji: 17.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-09-2019

Numer ogłoszenia

1201349

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W siedzibie biura przy ul. Lenartowicza 1 w Bytomiu, drogą pocztową, przesyłką kurierską, drogą elektroniczną (email: zamowienia@tika.com.pl), osobiście. Obowiązuje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@tika.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Stajno

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

792341135

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje roboty budowlane, dostawę materiałów budowlanych i wyposażenia bezpośrednio związanego z robotami budowlanymi dla żłobka w Katowicach.
Zamówienie obejmuje trzy części:
I część zamówienia – wykonanie prac budowlanych
II część – dostarczenie materiałów budowlanych
III część – dostarczenie wyposażenia bezpośrednio związanego z pracami remontowymi
Termin wykonania maksymalnie do 06 października 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz dostawcy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji usługi i wyposażenia bezpośrednio związanego z realizacją robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych wraz z dostarczeniem materiałów budowlanych i wyposażenia do Żłobka Niepublicznego „TIKA” w Katowicach przy ulicy Dworskiej 12 w ramach projektu: „Nowy żłobek w Bytomiu szansą na zatrudnienie lub powrót do pracy osób opiekujących się dziećmi do lat 3, w tym dziećmi z niepełnosprawnościami” (nr projektu WND-RPSL.08.01.03-24-0277/18) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 8.1 Nowy żłobek w Bytomiu szansą na zatrudnienie lub powrót do pracy osób opiekujących się dziećmi do lat 3,w tym dziećmi z niepełnosprawnościami. Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat –konkurs.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I część zamówienia – wykonanie prac budowlanych
II część – dostarczenie materiałów budowalnych
III część – dostarczenie wyposażenia bezpośrednio związanego z pracami remontowymi

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
Do formularza oferty należy dołączyć Zestawienie cenowe stanowiące załącznik do Zapytania ofertowego, zawierające wszystkie oferowane w ramach danej części zamówienia produkty wraz z ich cenami jednostkowymi.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego zamówienia w treści zapytania ofertowego. Oferent ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi załącznikami przed złożeniem oferty.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane od dnia udzielenia zamówienia do maksymalnie 6 października 2019 r., przy czym jednym z kryterium oceny ofert jest jak najkrótszy termin wykonania zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia przy czym wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
 zmian wynikających z otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej,
 obiektywnych i niezależnych od wykonawcy i/lub zamawiającego okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie lub zmniejszenie okresu świadczenia usług / robót / dostaw lub zwiększenie lub zmniejszenie liczby usług,
 przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
 wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej,
 zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 wypowiedzenia umowy o dofinansowanie,
 zmiany adresu miejsca siedziby zamawiającego i/lub wykonawcy, adresu realizacji projektu/usług, w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
 w wyniku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w podrozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR oraz EFS oraz FS na lata 2014-2020, lub innych zapisów dotyczących zmiany warunków umowy powstałych na skutek zmiany ww. wytycznych.
Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy (zał. nr 1 do niniejszego zapytania)
Oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 2 do niniejszego zapytania)
Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających dane zawarte w złożonej ofercie.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Po spełnieniu przez wykonawcę wszystkich wyżej wymienionych kryteriów oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym kryterium:
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będzie następujące kryterium:
1. cena - do 70 punktów (70%)
2. termin wykonania zlecenia – do 30 punktów (30%).

Punkty przyznane ofertom obliczane będą według wzoru:
W kryterium 1:
K = (Kn/Ko) x 70, gdzie:
Kn - kwota najniższej oferty;
Ko - kwota oferty rozpatrywanej.
W kryterium 2
T = (Tn/To) x 30, gdzie:
Tn – najkrótszy termin realizacji zlecenia
To – termin oferty rozpatrywanej.
Przy czym termin podawany jest w tygodniach, gdzie tydzień oznacza 7 dni i w przypadku wartości ułamkowej będzie zawsze zaokrąglany w górę (jako kolejny rozpoczęty tydzień).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).
Cena nie ulega zmianie przez okres wykonywania zlecenia.
Cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
- oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu,
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIKA STUDIO ANNA STAJNO

Adres

Powstańców Warszawskich 14/31

41-902 Bytom

śląskie , Bytom

Numer telefonu

32 387 09 61

NIP

6292179054

Tytuł projektu

Otwieramy kolejne drzwi dla maluszków - utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Katowicach

Numer projektu

RPSL.08.01.03-24-0277/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mes group s.c.
ul. Legionów 37c, 42-600 Tarnowskie Góry
Data wpłynięcia oferty: 20.08.2019
Cena: 100 158,90 zł
Liczba wyświetleń: 449