Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa nagrzewnicy technologicznej dla gazów spalinowych z możliwością recyrkulacji wraz z szafą zasilającą.

Data publikacji: 07.08.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-08-2019

Numer ogłoszenia

1199564

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Pisemne oferty - wypełniony formularz ofertowy wraz z szczegółowym opisem technicznym oferowanego urządzenia z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy dostarczyć na adres:
"AZIS"- Mining Service Sp. z o.o.
os. 1 Maja 16 K
44-304 Wodzisław Śl.
do dnia 19.08.2019 do godziny 14.00
Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu do Zamawiającego.
2) Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3) Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie, włącznie z nazwą i adresem Zamawiającego, firmy składającej ofertę
i dopiskiem „Dostawa nagrzewnicy technologicznej dla gazów spalinowych z możliwością recyrkulacji wraz z szafą zasilającą.”
4) Oferent może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5) W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.
Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Czernecki e-mail: czernecki@azis.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 47 32 054 wew 107

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa nagrzewnicy technologicznej dla gazów spalinowych z możliwością recyrkulacji wraz z szafą zasilającą.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: wodzisławski Miejscowość: Wodzisław Śl

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa nagrzewnicy technologicznej dla gazów spalinowych z możliwością recyrkulacji wraz z szafą zasilającą.

Przedmiot zamówienia

Dostawa nagrzewnicy technologicznej dla gazów spalinowych z możliwością recyrkulacji wraz z szafą zasilającą.
Parametry techniczne i zakres dostawy:
1. Medium: spaliny z silnika gazowego opalanego gazem metanowym - skład spalin: CO ok. 650mg/m³, CO2 ~6-8%, O2 ~10%, SO2~40mg/m3, NOx~1000mg/m3, LZO- 600-1800mg/m3, H2O~10%, pozostałe N2.
2. Parametry spalin w zależności od temp. - w załączeniu.
3. Przepływ: 4000 Nm3/h.
4. Temp. powietrza do podgrzania na wlocie: 60÷275°C (w trakcie normalnej pracy).
5. Temp. powietrza wylotowego: 285°C.
6. Temp. powietrza przepływającego przez nagrzewnicę nie wymagającego podgrzania: ok. 285÷300°C.
7. Temp. otoczenia: -30...+60°C..
8. Napięcie: 3x400 V. Moc całkowita do 400kW.
9. Płynna regulacja temperaturą nagrzewnicy.
10. Kompletne sterowanie nagrzewnicą uwzględniające m.in.: termostaty, ograniczniki, termopary, przetwornik, PLC, itp.
11. Komora grzewcza wykonana ze stali nierdzewnej, konstrukcja izolowana termicznie. Powłoka zewnętrzna stal konstrukcyjna z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez malowanie.
12. Pozycja montażowa: preferowana pozioma ale istnieje możliwość przedstawienie innej propozycji w zależności od wymiarów.
13. Miejsce montażu nagrzewnicy: na zewnątrz, wystawiona na promieniowanie słoneczne oraz niekorzystne warunki pogodowe.
14. Przyłącze wlot/wylot: preferowane kołnierzowe, średnica rurociągu DN500.
15. Rezerwa mocy nagrzewnicy: 10%.
16. Szafa zasilająco-sterująca wolnostojąca umożliwiająca zasilanie elementów grzejnych z płynnym sterowaniem mocą grzewczą. Sterowanie układu za pomocą sterowników z panelem dotykowym umożliwiającym: realizację pracy w trybie programu lub ręcznym, kontrolę mocy grzewczej na podstawie danych z czujników, wizualizację stanu pracy, rejestrację temperatury i zdarzeń, kontrolę układów zabezpieczeń(termicznych i elektrycznych),kontrolę użytkowników z podziałem uprawnień, komunikacja Ethernet do zdalnej administracji systemem, wyłącznik główny modułowy, przyciski i kontrolki sterownicze podświetlane
Nagrzewnica będzie zamontowana w ciągu technologicznym, której zadaniem w normalnym procesie technologicznym będzie podgrzewanie spalin do temp. 285°C ±5°C w celu wprowadzenia na katalizatory, lub przepuszczenie spalin o temp. 285÷300°C bez konieczności podgrzewania.
Dodatkowo powinna posiadać możliwość po postoju i wychłodzeniu katalizatorów, rozgrzewania instalacji (katalizatorów) za pośrednictwem nagrzewnicy przy wykorzystaniu powietrza atmosferycznego (-30...+50°C). Do rozgrzewania kierowany był by strumień o mniejszym natężeniu np. ok. 1000÷2000 Nm3/h.

Dostawa urządzenia transport własny Zamawiającego.
Gwarancja 12 miesięcy.
Należy zapewnić usługę serwisową w trakcie uruchamiania i w okresie gwarancji.

Kod CPV

42510000-4

Nazwa kodu CPV

Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający udzieli w formie pisemnej zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) odwołania postępowania w każdym czasie;
2) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
3) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
W przypadkach , o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonanie dostawy zgodnie z terminem z oferty jedna w okresie nie dłuższym niż 16 tygodni od daty podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony formularz ofertowy
Podpisane oświadczenia zgodnie z załączonym wzorem.
Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda za zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy ocenie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
1) Cena netto 100 %

Ad. 1. Cena
Zamawiający przyjmuje do oceny cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punkty za oferowaną cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:
Cena najniższa
_____________________ x 100 pkt. = ilość punktów dla danej oferty
Cena danej oferty

Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów przeliczonych przez wagę.

Zamawiający przewiduje przeprowadzić negocjacje cenowe z oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Warunki płatności do uzgodnienia przed podpisaniem umowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„AZIS” – MINING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

os. Osiedle 1 Maja 16 K

44-304 Wodzisław Śląski

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

+48 324510083

NIP

6330005021

Tytuł projektu

Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów rejonu czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczenia spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0835/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

IZO Zakład Izolacji Ogniotrwałych Sp. z o.o.
41-902 Bytom
ul. Łagiewnicka 29
Data wpływu oferty 14.08.2019
Wynegocjowana cena netto 178 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 253