Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr BP/2/2019 na dostawę mebli, sprzętu, pomocy dydaktycznych i innego wyposażenia do Przedszkola Niepublicznego „TIKA” w Bytomiu

Data publikacji: 12.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-07-2019

Numer ogłoszenia

1195156

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W siedzibie biura przy ul. Lenartowicza 1 w Bytomiu, drogą pocztową, przesyłką kurierską, drogą elektroniczną (email: zamowienia@tika.com.pl), osobiście. Obowiązuje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@tika.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Stajno

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

792341135

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawy dla przedszkola w Bytomiu. Obejmują one meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne wyposażenie związane z pracą i opieką nad dziećmi.
Zamówienie obejmuje pięć części:
I część zamówienia – meble i wyposażenie podstawowe pomieszczeń
II część – wyposażenie i pomoce dydaktyczne
III część – wyposażenie biofeedback
IV część – wyposażenie sal terapeutycznych
V część – wyposażenie kuchenne
Termin wykonania dostawy do 25 sierpnia 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bytom Miejscowość: Bytom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy lub dostawców wyposażenia, mebli, sprzętu i innych pomocy i wyposażenia dydaktycznego do Przedszkola Niepublicznego TIKA w Bytomiu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, mebli, sprzętu i innych pomocy i wyposażenia dydaktycznego do Przedszkola Niepublicznego „TIKA” w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32 w ramach projektu: „Utworzenie nowego OWP w Bytomiu drogą do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami” (nr projektu WND-RPSL.11.01.03-24-021E/18) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Utworzenie nowego OWP w Bytomiu drogą do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
I część zamówienia – meble i wyposażenie podstawowe pomieszczeń
II część – wyposażenie i pomoce dydaktyczne
III część – wyposażenie biofeedback
IV część – wyposażenie sal terapeutycznych
V część – wyposażenie kuchenne
Pełny opis znajduje się w tabelach poniżej.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem wyłącznie na typ lub rodzaj zamówienia i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
Do formularza oferty należy dołączyć Zestawienie cenowe stanowiące załącznik do Zapytania ofertowego, zawierające wszystkie oferowane w ramach danej części zamówienia produkty wraz z ich cenami jednostkowymi.
Wyszczególnione w przedmiocie zamówienia materiały oraz asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.
Dostarczane materiały budowlane, meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz inne artykuły muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, które Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego.

Pełny wykaz zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią załączników przed złożeniem oferty.

Kod CPV

39161000-8

Nazwa kodu CPV

Meble przedszkolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane od dnia udzielenia zamówienia do 25 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia przy czym wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
 zmian wynikających z otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej,
 obiektywnych i niezależnych od wykonawcy i/lub zamawiającego okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie lub zmniejszenie okresu świadczenia usług / robót / dostaw lub zwiększenie lub zmniejszenie liczby usług,
 przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
 wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej,
 zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 wypowiedzenia umowy o dofinansowanie,
 zmiany adresu miejsca siedziby zamawiającego i/lub wykonawcy, adresu realizacji projektu/usług, w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
 w wyniku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w podrozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR oraz EFS oraz FS na lata 2014-2020, lub innych zapisów dotyczących zmiany warunków umowy powstałych na skutek zmiany ww. wytycznych.
Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy (zał. nr 1 do niniejszego zapytania)
Oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 2 do niniejszego zapytania)
Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających dane zawarte w złożonej ofercie.

Zamówienia uzupełniające

Brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Po spełnieniu przez wykonawcę wszystkich wyżej wymienionych kryteriów oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym kryterium:
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będzie następujące kryterium:
1. cena - do 100 punktów (100%)

Punkty przyznane ofertom obliczane będą według wzoru:
W kryterium 1:
K = (Kn/Ko) x 10, gdzie:
Kn - kwota najniższej oferty;
Ko - kwota oferty rozpatrywanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).
Cena nie ulega zmianie przez okres wykonywania zlecenia.
Cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym. – stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
- oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu,
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIKA STUDIO ANNA STAJNO

Adres

Powstańców Warszawskich 14/31

41-902 Bytom

śląskie , Bytom

Numer telefonu

32 387 09 61

NIP

6292179054

Tytuł projektu

Utworzenie nowego OWP w Bytomiu drogą do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami

Numer projektu

RPSL.11.01.03-24-021E/18-00

Inne źródła finansowania

Brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Moje Bambino (część I, II, IV)
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
Data wpłynięcia oferty: 22.07.2019
Cena: 254 585,44 zł

EEG Instytut (część III zamówienia)
ul. Londyńska 2
03-921 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 22.07.2019
Cena: 17 999,99 zł
Liczba wyświetleń: 589