Strona główna
Logo unii europejskiej

Elektroniczna platforma wspomagania stacji kontroli pojazdów SKP

Data publikacji: 19.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-06-2019

Numer ogłoszenia

1191372

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

21.06.2019
- poprawione błędy literowe w załączniku nr 1 do szablonu oferty, załącznik został wymieniony.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 26.06.2019 roku:
- w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres biura Zamawiającego: Daleo Sp. z o.o., ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy (biuro Zamawiającego czynne jest od pn. – czw. w godzinach 7:30 – 17:00, pt. w godzinach 7:30 - 15:30)
- w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres projekty@daleo.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@daleo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Drozdek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602113331

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych wartości niematerialnych i prawnych wg poniższej specyfikacji: Platforma wspomagająca stację obsługi pojazdów SKP. Zakup wartości niematerialnych
i prawnych w postaci 15 szt. licencji użytkownika niezbędnych do obsługi systemu oraz 1 szt. licencji serwerowej obsługująca bazy danych i system.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych wartości niematerialnych i prawnych wg poniższej specyfikacji: Platforma wspomagająca stację obsługi pojazdów SKP. Zakup wartości niematerialnych
i prawnych w postaci 15 szt. licencji użytkownika niezbędnych do obsługi systemu oraz 1 szt. licencji serwerowej obsługująca bazy danych i system.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych wartości niematerialnych i prawnych wg poniższej specyfikacji: Platforma wspomagająca stację obsługi pojazdów SKP. Zakup wartości niematerialnych
i prawnych w postaci 15 szt. licencji użytkownika niezbędnych do obsługi systemu oraz 1 szt. licencji serwerowej obsługująca bazy danych i system. Zakup dedykowanego systemu obejmować będzie:
1. Prace projektowe i programistyczne związane z konfiguracją założeń dla platformy
- Przyjmowanie zleceń on-line: bezpośrednio u operatora lub z samodzielnie z aplikacji www: zamówienie usług lub zamówienie i rezerwacja usług, zakup akcesoriów, zakup winiet autostradowych, naklejek ekologicznych na niemieckie miasta
- Skanowanie tablic rejestracyjnych i wczytywanie danych do systemu, usprawnienie przygotowywania dokumentacji z dokonanego przeglądu
- Zarządzanie magazynem, stanami magazynowymi, dostęp do zasobów w czasie rzeczywistym
- Automatyczne przekazywanie dokumentów księgowych do zintegrowanego z platformą systemu księgowego
- Automatyczny przepływ informacji pomiędzy działami przedsiębiorstwa (dział sprzedaży, dział techniczny, dział magazynu, dział kadrowo-finansowy) dot. Zasobów magazynowych, aktualnych warunkach cenowych, promocjach, a także informacje o zasobach personalnych - obłożenie stanowisk pracy, nieobecności, zastępstwa
- Wysyłanie powiadomień o zbliżających się przeglądach, informacjach o upływie ważności polis ubezpieczeniowych
- Generowanie raportów ze sprzedaży i zrealizowanych usług przez poszczególnych pracowników
- Wsparcie przepływu informacji i procesów zarządczych przedsiębiorstwa
2. Weryfikacja przyjętego rozwiązania dla wybranych procesów biznesowych.
3. Prace programistyczne związane z interfejsem platformy.
4. Uzupełnienie danych w zakresie mapowania węzłów opcji.
5. Prace wdrożeniowe.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia nowego i w pełni sprawnego oprogramowania zgodnie ze specyfikacją (zapytanie ofertowe, punkt 3), w terminie umożliwiającym wdrożenie usług związanych z oprogramowaniem w firmie Zamawiającego najpóźniej w dn. 31.05.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Ze względu na specyfikę zamówienia wykonawca musi się wykazać minimum dwoma zrealizowanymi projektami z udziałem dofinansowania unijnego, biorąc pod uwagę maksymalnie okres dwóch ostatnich lat obrotowych oraz okres bieżący (lata 2017-2019) w realizacji podobnych przedsięwzięć w zakresie rzeczowym. Weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta (zał. nr 2 do zapytania ofertowego). Zamawiający zastrzega sobie, przed podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą, prawo wglądu w dokumenty poświadczające spełnienie powyższego kryterium (np. referencje, potwierdzenia wykonania umów).

Dodatkowe warunki

Wymagane jest, że treści internetowe wdrożone przez zamawiającego w wyniku wdrożenia oprogramowania spełniały obecnie obowiązujące wymogi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) w zakresie wszystkich czterech grup:
- Percepcja - informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika będą przedstawione użytkownikom w dostępny dla nich sposób.
- Funkcjonalność – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja będą funkcjonalne - będą pozwalać na interakcję.
- Zrozumiałość – treść oraz obsługa interfejsu użytkownika będzie zrozumiała dla różnych grup odbiorców.
- Rzetelność - treść będzie wystarczająco rzetelna, aby mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych klientów użytkownika, włączając technologie asystujące.

Warunki zmiany umowy

- w zakresie zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu dostawy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu dostawy wynikającego z oferty. Jednakże informacja o zmianie terminu nastąpić musi najpóźniej do dnia 15.05.2020 r.
- zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron;
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeśli po wyłonieniu oferenta wyjdą na jaw informacje uniemożliwiające prawidłową realizację umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena – waga 75%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 75.
2. Gwarancja – waga 5%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 5.
3. Czas reakcji serwisu - waga 5%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 5.
4. Czas naprawy - waga 15%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 15.
Maksymalna ilość punktów – 100
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G + S + N, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę
w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium okresu udzielonej gwarancji, S oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czasu reakcji serwisowej, N oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium dotyczącym czasu naprawy. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.
Liczba punktów dla kryterium ceny oferty będzie wyliczana wg wzoru: C = N/B x W
Gdzie:
C – liczba punktów w kryterium cena,
N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,
B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
W – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 75 pkt.
Cena podana w ofercie powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz, gdy jest to możliwe, cenę brutto za przedmiot zamówienia.
Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów dla kryterium okresu gwarancji zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:
- gwarancja do 12 miesięcy – 0 pkt,
- gwarancja od 13 do 24 miesięcy – 1 pkt,
- gwarancja od 25 do 36 miesięcy – 3 pkt,
- gwarancja powyżej 36 miesięcy – 5 pkt.
Liczba punktów dla kryterium czas reakcji serwisu zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:
- czas reakcji serwisu do 1 godziny – 5 pkt,
- czas reakcji serwisu od 2 do 5 godzin – 3 pkt,
- czas reakcji serwisu od 6 do 12 godzin – 1 pkt,
- czas reakcji serwisu powyżej 12 godzin – 0 pkt.
Liczba punktów dla kryterium czas naprawy zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:
- czas naprawy do 24 godzin – 15 pkt,
- czas naprawy od 25 do 48 godzin – 10 pkt,
- czas naprawy od 49 do 72 godzin – 7 pkt,
- czas naprawy od 73 do 96 godzin – 3 pkt,
- czas naprawy powyżej 96 godzin – 0 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DALEO SP. Z O.O.

Adres

Budowlanych 59

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

Numer telefonu

323275028

NIP

6461004275

Tytuł projektu

Elektroniczna platforma wspomagania stacji kontroli pojazdów SKP

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-0507/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Studio Projektowe "JASPER" Tomasz Sadza
ul. Lubelska 41/37
41-221 Sosnowiec
Data wpłynięcia: 25.06.2019
Cena netto: 400 000,00 zł
Cena brutto: 492 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 233