Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup mebli oraz elementów wyposażenie do Lokalnych Klubów Rodzinnych

Data publikacji: 13.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-05-2019

Numer ogłoszenia

1184740

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres biuro@imd.org.pl do dnia 22 maja 2019r. włącznie. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (na adres podany powyżej).
2. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@imd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Szałajska - Kułakowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604210638

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą do trzech wskazanych lokalizacji mebli oraz elementów wyposażenia, wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Adresy dostawy:
a) Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu, ul. Sarnowska 9a (budynek Przedszkola nr 5 w Rawiczu), 63-900
b) Lokalny Klub Rodzinny w Jarocinie, ul. Św. Ducha 44 (lokal w przyziemiu), 63-200
c) Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie, ul. Ogrodowa 21/2, 64-700

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie trzech lokali, w Czarnkowie, Jarocinie oraz Rawiczu, na potrzeby prowadzenia usługi społecznej dla rodzin z małymi dziećmi - Lokalny Klub Rodzinny. Pomieszczenia mają być odpowiednio zaaranżowane i wyposażone, aby stanowiły bezpieczne i inspirujące miejsce dla rodzin z małymi dziećmi.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą do trzech wskazanych lokalizacji mebli oraz elementów wyposażenia, wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Adresy dostawy:
a) Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu, ul. Sarnowska 9a (budynek Przedszkola nr 5 w Rawiczu), 63-900
b) Lokalny Klub Rodzinny w Jarocinie, ul. Św. Ducha 44 (lokal w przyziemiu), 63-200
c) Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie, ul. Ogrodowa 21/2, 64-700
3. Przedmiot zapytania ofertowego jest określony we Wspólnotowym Słowniku Zamówień jako CPV: 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące, w tym w szczególności:
CPV 39100000-3 Meble
CPV 39200000-4 Wyposażenie domowe
CPV 39500000-7 Wyroby włókiennicze
4. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem:
− część I: Dywan
− część II: Drewniane stoły i krzesła
− część III: Pufy do siedzenia
− część IV: Hamak
5. Każdy z Oferentów może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 39100000-3 Meble
CPV 39200000-4 Wyposażenie domowe
CPV 39500000-7 Wyroby włókiennicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia, czyli dostarczenia produktów do wskazanej lokalizacji, w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zawarta zostanie umowa, która zostanie sporządzona przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy (m.in. zmiany zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, w tym wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących oraz inne przypadki konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia) wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany wymagają akceptacji każdej ze stron umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w tym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) Podpisany i wypełniony Formularz oferty wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Podpisane oświadczenie Wykonawcy według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Zgodnie z treścią ww. oświadczenia z postępowania będą wykluczone osoby lub podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Cena 100 %
2. Kryterium Cena – W ramach kryterium "Cena" maksymalna liczba punktów do uzyskania 100.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Pcena = (Cmin/Coferty)* 100 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena,
Coferty – cena oferty badanej;
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert dla danej części zamówienia.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się ze współpracowników Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub powtórzyć postępowanie
w trybie zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN

Adres

Murawa 37C/L4

61-655 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618474576

NIP

7811573199

Tytuł projektu

Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0038/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ I: DYWAN: Nowa Szkoła sp. z o.o., ul. POW 52, 90-248 Łódź, data wpłynięcia: 16.05.2019., cena: 3 400,00

CZĘŚĆ II: DREWNIANE STOŁY I KRZESŁA: Nowa Szkoła sp. z o.o., ul. POW 52, 90-248 Łódź, data wpłynięcia: 16.05.2019., cena: 4 676,00

CZĘŚĆ III: PUFY DO SIEDZENIA: Sen-Si Katarzyna Piekarska, ul. Baśniowa 3 lok. 5, 02-349 Warszawa, data wpłynięcia: 21.05.2019., cena: 1 428,00

CZĘŚĆ IV: HAMAK: Sen-Si Katarzyna Piekarska, ul. Baśniowa 3 lok. 5, 02-349 Warszawa, data wpłynięcia: 21.05.2019., cena: 162,00
Liczba wyświetleń: 458