Strona główna
Logo unii europejskiej

3/ZSP/1.3.1/2019 Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla łącznie 65 Uczestników Projektu

Data publikacji: 25.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-04-2019

Numer ogłoszenia

1175551

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 26.03.2019, godz. 10:00, do treści ogłoszenia dodano załączniki od 2 do 4. Treść Zapytania ofertowego (w postaci załącznika) została uzupełniona o punkt dotyczący stosowania klauzul społecznych (IV. Dodatkowe informacje).

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć w języku polskim, pisemnie, na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201,
81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym - decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego;
c. ofertę należy złożyć nie później niż do końca dnia 03.04.2019 r. – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu listu do siedziby Zamawiającego;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 3/ZSP/1.3.1/2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych przygotowujących do egzaminów certyfikowanych, dla łącznie 65 Uczestników Projektu zamieszkujących
na obszarze województwa pomorskiego. Na każdego Uczestnika przypada jedno szkolenie zawodowe. Kursy/szkolenia dotyczyły będą wyłącznie uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia
i wykonywania pracy. W projekcie brak jednoznacznie wskazanych rodzajów szkoleń – realizowane będą szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikujących, podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, szkolenia z umiejętności miękkich – ich wybór będzie indywidualny, zgodny z diagnozą doradcy zawodowego (diagnoza określająca cel zawodowy danego Uczestnika jest pierwszym etapem wsparcia w projekcie). Tematyka szkolenia zawodowego będzie wpisywała się w zdiagnozowane dla danego Uczestnika zapotrzebowanie (na podstawie predyspozycji i wykształcenie, ewentualnie również zgłaszane przez potencjalnego Pracodawcę). Preferowane zawody to te wskazywane jako deficytowe w Barometrze zawodów dla województwa pomorskiego na rok 2019.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie 65 szkoleń zawodowych.
Głównym celem projektu jest trwałe wejście na rynek pracy 65 osób młodych, w tym minimum 80% osób niepracujących, niekształcących i nieszkolących się oraz maksymalnie 20% ubogich pracujących, poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych przygotowujących do egzaminów certyfikowanych, dla łącznie 65 Uczestników Projektu zamieszkujących
na obszarze województwa pomorskiego. Na każdego Uczestnika przypada jedno szkolenie zawodowe. Kursy/szkolenia dotyczyły będą wyłącznie uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia
i wykonywania pracy. W projekcie brak jednoznacznie wskazanych rodzajów szkoleń – realizowane będą szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikujących, podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, szkolenia z umiejętności miękkich – ich wybór będzie indywidualny, zgodny z diagnozą doradcy zawodowego (diagnoza określająca cel zawodowy danego Uczestnika jest pierwszym etapem wsparcia w projekcie). Tematyka szkolenia zawodowego będzie wpisywała się w zdiagnozowane dla danego Uczestnika zapotrzebowanie (na podstawie predyspozycji i wykształcenie, ewentualnie również zgłaszane przez potencjalnego Pracodawcę). Preferowane zawody to te wskazywane jako deficytowe w Barometrze zawodów dla województwa pomorskiego na rok 2019 (lista zawodów w załączniku: Zapytanie ofertowe).
Warunkiem ukończenia kursu/szkolenia jest minimum 80% obecność na zajęciach. Wszyscy Uczestnicy, którzy zakończą szkolenie przystąpią do walidacji/certyfikacji. Projekt zakłada, że 33 Uczestników zakończy szkolenia uzyskaniem kwalifikacji a 32 Uczestników zakończy szkolenia uzyskaniem kompetencji. Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu kończącego szkolenie otrzymają dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji w zawodzie.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: na bieżąco, od dnia podpisania umowy do maja 2019 r. lub do udzielenia wsparcia wszystkim Uczestnikom Projektu. Zamawiający zastrzega, że na potrzeby realizacji zadania termin może zostać wydłużony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Dodatkowe warunki

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Oświadczenie o braku powiązań i stosowaniu klauzul społecznych (stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Doświadczenie zawodowe (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. kserokopia polisy;
f. potwierdzenie wpłaty wadium;
g. programy szkoleń.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. W przypadku remisu punktowego dla najwyżej punktowanych ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Kryteria oceny:

1) Cena (C) = 50%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia otrzyma 50 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 50%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena badanej oferty.

2) Dostępność usług Wykonawcy (U) = 20%. Zgodnie z Rozdziałem IV. DODATKOWE INFORMACJE…, pkt. 21 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność swoich usług w zakresie kursów/szkoleń zawodowych dla UP, przy czym dostępność usług oznacza, że w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę, rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji usługi, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8-13 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 6-7 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 4-5 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2-3 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0-1 dnia

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

3) Doświadczenie zawodowe (D) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 – zostaną przyznane punkty za doświadczenie zawodowe w realizacji kursów zawodowych określonego rodzaju. Zamawiający będzie premiował Wykonawców, którzy wykonali we własnym imieniu (zrealizowali i zakończyli zamówienia), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia na kursy zawodowe. Do przyznania dodatkowych punktów Zamawiający uzna doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń zawodowych, które wymienione zostały w opisie przedmiotu zamówienia. Doświadczenie zawodowe rozumiane jest jako ilość osób przeszkolonych
w podanym wyżej okresie.

Doświadczenie zawodowe (kierunkowe) mierzone
ilością osób przeszkolonych max. pkt dla Wykonawcy
(dot. usług wykazanych w załączniku nr 2)
1-69 5
70-89 10
90-99 15
100 i więcej 20

4) Program szkolenia (P) = 10%. Wykonawca, który składa ofertę obowiązkowo opracuje programy szkoleń (dla przykładowego zakresu, który wymieniono poniżej). Dodatkowe punkty Oferent otrzyma za ogólną jakość sporządzonych programów:
1 pkt – sporządzono programy, ale ogólna ocena wykazuje błędy poważne;
2-5 pkt – programy zawierają błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest większa niż 5 (minimum w jednym z programów);
6-7 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie przekracza 5 (w żadnym w programów);
8-9 pkt – programy nie zawierają błędów jednak ich jakość jest średnia;
10 pkt – programy są dobrej jakości.

Brak przesłanych programów dla wszystkich wymienionych poniżej szkoleń skutkował będzie odrzuceniem oferty. Programy szkoleń pozwolą Zamawiającemu ocenić jakość oferowanych przez Wykonawcę szkoleń. Programy szkoleń, oprócz tematów powinny zawierać ogólną liczbę godzin przewidzianą do realizacji danego szkolenia.

Szkolenia/programy z zakresu:
I. Barman
II. Kelner
III. Logistyk-Spedytor
IV. Monter stolarki budowlanej
V. Opiekun osób starszych
VI. Pracownik usług fryzjerskich
VII. Pracownik usług kosmetycznych
VIII. Techniki sprzedaży

Łącznie badana Oferta na każdą część zamówienia otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U + D + P
C -= liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U = liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy,
D = liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie zawodowe,
P = liczba punktów uzyskanych w kryterium Programy szkoleń.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

- zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. – zał. nr 2 – o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, lub złoży listę członków grupy kapitałowej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Zaplanuj swoją przyszłość!

Numer projektu

POWR.01.03.01-00-0025/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BSMART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Langiewicza 28/73, 70-263 Szczecin, data: 02.04.2019, 227.500,00 PLN
Liczba wyświetleń: 575