Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr ZOF/03B/1/POIR.01.01.01-00-0227-15. Dostawa dostosowanych obudów elektronicznych oraz akcesoriów do prototypu karty inteligentnej C1, C2, C3 oraz centralki CT-ET

Data publikacji: 21.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-03-2019

Numer ogłoszenia

1174887

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty mogą być składane do dnia 29 marca 2019 r. do godziny 15:00.
Wykonawcy składają oferty w siedzibie zamawiającego ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów - w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta ZOF/03B”
Za datę dostarczenia oferty przyjmuje się datę otrzymania oferty przez TENVIRK co jest potwierdzane wpisem do dziennika korespondencji prowadzonym przez TENVIRK. Wykonawca może złożyć ofertę listem poleconym, osobiście lub z pomocą firmy kurierskiej.
Kopia oferty może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@tenvirk.pl. Oferty przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną, lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone.
Otwarcie kopert i ocena ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego w czasie posiedzenia Zarządu TENVIRK Sp. z o.o. następującym po upłynięciu wyżej wymienionego terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tenvirk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Łempiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519130760

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa w dwóch częściach:
a. Część 1 – dotyczy dostawy następujących elementów:
I. 600 sztuk - etui silikonowe w kolorze czarnym do obudów prototypu karty inteligentnej C2;
II. 100 sztuk - etui silikonowe w kolorze szarym do obudów prototypu karty inteligentnej C2;
III. 100 sztuk - etui silikonowe w kolorze niebieskim do obudów prototypu karty inteligentnej C2;
IV. 100 sztuk - etui silikonowe w kolorze zielone do obudów prototypu karty inteligentnej C2;
V. 100 sztuk - etui silikonowe w kolorze żółte do obudów prototypu karty inteligentnej C2;
VI. 1000 sztuk - obudowy elektronicznej do prototypu karty inteligentnej C1;
VII. 250 sztuk - dostosowanej obudowy elektronicznej do prototypu centralki CT-ET wraz z frontem foliowym;
VIII. 250 sztuk - uchwytów do mocowania do masztu dla dostosowanej obudowy elektronicznej do prototypu centralki CT-ET w ilości;
IX. 250 sztuk - stopek do obudowy dla dostosowanej obudowy elektronicznej do prototypu centralki CT-ET;

b. Część 2 – dotyczy dostawy następujących elementów:
I. 500 sztuk - dostosowanej obudowy elektronicznej do prototypu karty inteligentnej C3.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest złożenie zamówienia na dostawę dostosowanych obudów elektronicznych oraz akcesoriów do prototypu karty inteligentnej C1, C2, C3 oraz centralki CT-ET

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa w dwóch częściach:
a. Część 1 – dotyczy dostawy następujących elementów:
I. 600 sztuk - etui silikonowe w kolorze czarnym do obudów prototypu karty inteligentnej C2;
II. 100 sztuk - etui silikonowe w kolorze szarym do obudów prototypu karty inteligentnej C2;
III. 100 sztuk - etui silikonowe w kolorze niebieskim do obudów prototypu karty inteligentnej C2;
IV. 100 sztuk - etui silikonowe w kolorze zielone do obudów prototypu karty inteligentnej C2;
V. 100 sztuk - etui silikonowe w kolorze żółte do obudów prototypu karty inteligentnej C2;
VI. 1000 sztuk - obudowy elektronicznej do prototypu karty inteligentnej C1;
VII. 250 sztuk - dostosowanej obudowy elektronicznej do prototypu centralki CT-ET wraz z frontem foliowym;
VIII. 250 sztuk - uchwytów do mocowania do masztu dla dostosowanej obudowy elektronicznej do prototypu centralki CT-ET w ilości;
IX. 250 sztuk - stopek do obudowy dla dostosowanej obudowy elektronicznej do prototypu centralki CT-ET;

b. Część 2 – dotyczy dostawy następujących elementów:
I. 500 sztuk - dostosowanej obudowy elektronicznej do prototypu karty inteligentnej C3.

2. Wyżej wymienione elementy powinny być nowe, sprawne i spełniać parametry opisane w specyfikacji. Specyfikację dostarcza zamawiający z zastrzeżeniem, że z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zamawiający przekaże tę część dokumentacji która dotyczy wykonania obudów wymienionych w części 2 (pkt 1b I. niniejszego zapytania) wyłącznie po zawarciu umowy poufności pomiędzy potencjalnym wykonawcą a zamawiającym według wzoru podanego przez zamawiającego.
3. Termin dostawy do 30 kwietnia 2019 r.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego w dniu roboczym uzgodnionym z zamawiającym w godzinach pomiędzy 9:00 a 17:00 na własny koszt i ryzyko.
5. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na podstawie zamówienia.

Kod CPV

31711500-8

Nazwa kodu CPV

Części podzespołów elektronicznych

Harmonogram realizacji zamówienia

7. Dostawa odbędzie się do 30 kwietnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Brak spełnienia poniższych warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem wykonawcy, a jego oferta zostaje odrzucona.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 podobne dostawy dotyczące obudów elektronicznych.
Spełnienie warunku zostanie ocenione na dokument potwierdzające, że dostawca zajmuje się dostawą obudów i ich przystosowaniem (np. w postaci jednej referencji lub folderu informacyjnego (portfolio) o produktach i usługi zgodnego z przedmiotem zamówienia) dołączonego jako załącznik nr 1 do oferty.

Dodatkowe warunki

2. Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.
3. Ofertę należy składać według wzoru formularza oferty dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty muszą spełniać zasady przygotowania oferty wyszczególnione poniżej. Oferty, które nie spełnią poniższych wymagań zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu. Oferta musi zawierać:
a. cenę oferowaną (C1) będąca ceną netto wyrażoną w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia – część 1 - wymienionych w rozdziale niniejszego zapytania „Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia„ w punkcie 1a.
b. cenę oferowaną (C2) będąca ceną netto wyrażoną w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia – część 2 - wymienionych w rozdziale niniejszego zapytania „Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia„ w punkcie 1b;
c. ceny jednostkowe poszczególnych elementów określonych w części 1 i 2 zapytania;
d. termin związania ofertą: 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
e. dane teleadresowe wykonawcy;
f. załącznik nr 1 potwierdzający że dostawca zajmuje się dostawą obudów do elektroniki i ich przystosowaniem (np. w postaci jednej referencji lub folderu informacyjnego (portfolio) o produktach i usługi zgodnego z przedmiotem zamówienia.
g. załącznik nr 2 zawierający dokumentację techniczną części lub podanie typu części spełniającej parametry opisane w specyfikacji dostarczanej przez zamawiającego jako załącznik do niniejszego zapytania.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od przyjęcia zamówienia w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić niniejsze postępowanie bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców. O unieważnieniu postępowania wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z udzielenia zamówienia publicznego bez podania przyczyny przed złożeniem zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta w języku polskim na formularzu oferty wypełnionym wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie strony oferty i załączniki powinny być parafowane. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
2. Załącznik nr 1 – zawierający dokument potwierdzający, że dostawca zajmuje się dostawą obudów do elektroniki i ich przystosowaniem (np. w postaci jednej referencji lub folderu informacyjnego (portfolio) o produktach i usługi zgodnego z przedmiotem zamówienia);
3. Załącznik nr 2 - zawierający dokumentację techniczną elementów lub wykaz typów elementów spełniającej parametry opisane w specyfikacji dostarczanej przez zamawiającego jako załącznik do niniejszego zapytania;
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej potwierdzający umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz, jeśli dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Część 1 i część 2 oferty zostaną oceniona osobno. „x” – oznacza w zapisach poniżej numer części 1 lub 2.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej części oferty osobno dla każdej części oferty 1 lub 2 w oparciu o następujące kryteria.
1. Nazwa kryterium: Cena części (Cx)
2. Waga kryterium (Wc wyrażona w %): 100%
Kryterium ceny w danej części oferty będzie oceniane zgodnie z następującym wzorem:
Pcx = (Cnx/Crx) x Wc
gdzie:
Pcx – liczba punktów przyznanych w kryterium ceny dla części x w rozpatrywanej ofercie;
Cnx – najniższa cena Cx części x oferowana we wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach;
Crx – cena Cx części x oferowana w rozpatrywanej ofercie;
W – waga kryterium;

Maksymalną liczbę punktów Pcx za kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
W celu przeprowadzenia oceny poszczególnych części ofert zamawiający:
1. ustala sumę punktów Px = Pcx uzyskanych przez wykonawcę w ramach kryteriów oceny części x ofert każdej oferty;
2. wybiera osobno ofertę w części 1 a następnie osobno ofertę w części 2, która uzyskała najwyższą ilość punktów Px;
3. sporządza protokół zgodnie ze wzorem protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru potencjalnego wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5. pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TENVIRK SP. Z O.O.

Adres

Długa 1-3

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

+48 519 130 760

NIP

6272580753

Tytuł projektu

Karta inteligentna do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0227/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LC Elektronik Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pułkowa 58, 01-969 Warszawa
Data wpływu oferty: 29 marca 2019 r.
Liczba wyświetleń: 571