Strona główna
Logo unii europejskiej

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 02/2019

Data publikacji: 07.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-12-2025

Numer ogłoszenia

1171635

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

N/A

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

export@pumice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Sierocka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 54 230 91 11

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma I.M.P.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na organizację stoiska wystawowego o powierzchni 12m2 wraz ze wskazaniem lokalizacji stoiska na targach Cosmoprof Bologna 2019 rok, opłatę rejestracyjną za udział w targach, wpis do katalogu targowego oraz reklamę w mediach targowych na targach Cosmoprof Bologna we Włoszech w terminie 14-17 marca 2019 rok.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: Włocławek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Promocja wyrobów Beneficjenta firma I.M.P.A. na rynkach zagranicznych celem zwiększenia eksportu wytwarzanych produktów, promocja marki Beneficjent oraz promowanie polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych.

Przedmiot zamówienia

Organizacja stoiska wystawowego o powierzchni 12m2 na targach Cosmoprof Bologna 2019 we Włoszech wraz ze wskazaniem lokalizacji stoiska (wynajem powierzchni niezabudowanej stoiska o powierzchni 12m2 oraz wynajem zabudowy standardowej stoiska), opłata rejestracyjna, wpis do katalogu targowego targi Cosmoprof Bologna 2019 rok oraz reklama w mediach targowych targi Cosmoprof Bologna 2019 rok.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia to 13.03.2019 rok, potwierdzony protokołem odbioru.
Planowany termin realizacji działań promujących: 14-17.03.2019 rok.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS, w przypadku podmiotów zagranicznych /organizatorów zagranicznych rozpatruje się wpis do rejestru handlowego właściwego dla danego państwa).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania siły wyższej.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena.
W ramach postępowania przedmiotowego będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 punktów.
Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą jeżeli nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

Sposób oceny:
Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 100 pkt.
Punkty uzyskane w ramach kryterium cena będą czynnikiem rozstrzygającym.


Nazwa kryterium nr 1: cena
Punktacja od 0 do 100 pkt.
Waga kryterium: 100%

Wyliczenie punktacji będzie odbywać się w następujący sposób:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru:
cena oferty z najniższą ceną / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj.
przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

I.M.P.A. RAFAŁ GOŁĘBIOWSKI

Adres

Aleja Kazimierza Wielkiego 6D

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

54 230 91 11

Fax

54 235 52 51

NIP

8882647497

Tytuł projektu

Dalszy rozwój eksportu firmy I.M.P.A. na nowych rynkach perspektywicznych

Numer projektu

POIR.03.03.03-04-0008/17-00
Liczba wyświetleń: 4186