Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – budowa zbiornika wody czystej.

Data publikacji: 31.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-03-2019

Numer ogłoszenia

1163728

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie:
1) kryterium oceny ofert dotyczącego doświadczenia Inspektora nadzoru robót konstrukyjno-budowlanych pkt. 21.2.2. IDW (dn. 08.02.2019 r.).
2) warunków udziału w postępowaniu dotyczących: wiedzy i doświadczenia pkt. 9.1.2 (dn. 01.03.2019 r.)
3) zmiana terminu składania ofert wraz z konsekwencjami do 14.03.2019 r. (dn. 01.03.2019 r.)

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym terminie: 14.03.2019 r. do godz. 12:00.
Informacja na temat sposobu składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, Oferta w postępowaniu na:

Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – budowa zbiornika wody czystej.
Nie otwierać przed dniem: 14.03.2019 r. godz. 12:15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lucyna Grych - Kusek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 14 670 51 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy - budowa zbiornika wody czystej, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obejmującego realizację robót budowlanych:
1) budowę zbiornika wody czystej o pojemności do 3000 m3 wraz z rurociągami technologicznymi, placem postojowym, zasilaniem i automatyką,
2) wymianę pomp wraz z przetwornicami częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowy zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką - nominalne parametry pracy pomp: Q = 360,0 m3/h przy H=10,0 m H2O – 3kpl. pomp,
3) przeniesienie miejsca dozowania środka do dezynfekcji wody czystej - dla nowo powstałego układu pompowania i magazynowania wody:
a) rurociąg stalowy DN400 – 4,50m, Rurociąg stalowy DN200 – 1,70m,
b) rurociąg doprowadzenia środka do dezynfekcji do zbiornika DN20 – 35,00m,
c) rurociąg z rur ze stali nierdzewnej, przelew z komory wew. do zew. DN400 – 4,5m,
4) roboty rozbiórkowe i remontowe :
a) rozbiórka budynku filtrów węglowych. Dane techniczne części wyburzanej:
- powierzchnia zabudowy – 296,8 m2,
- powierzchnia użytkowa – 277,7m2,
- kubatura – 2269,9 m3,
- długość elewacji – 18,78 m,
- szerokość elewacji – 15,80 m,
- wysokość maksymalna – 7,95 m.
b) remont elewacji budynku - Energetyczno-Socjalnego Pompowni Pośredniej po rozbiórce Budynku Filtrów Węglowych.
Szczegółowy zakres w/w zadania jest dostępny pod adresem: https://www.wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10092 lub lub https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1163601
Na realizację Zadania zawarta zostanie umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Planowany okres zakończenia realizacji Zadania 31.05.2020 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – budowa zbiornika wody czystej.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy - budowa zbiornika wody czystej, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obejmującego realizację robót budowlanych:
1) budowę zbiornika wody czystej o pojemności do 3000 m3 wraz z rurociągami technologicznymi, placem postojowym, zasilaniem i automatyką,
2) wymianę pomp wraz z przetwornicami częstotliwości w pompowni pośredniej zasilającej nowy zbiornik wody czystej wraz z zasilaniem i automatyką - nominalne parametry pracy pomp: Q = 360,0 m3/h przy H=10,0 m H2O – 3kpl. pomp,
3) przeniesienie miejsca dozowania środka do dezynfekcji wody czystej - dla nowo powstałego układu pompowania i magazynowania wody:
a) rurociąg stalowy DN400 – 4,50m, Rurociąg stalowy DN200 – 1,70m,
b) rurociąg doprowadzenia środka do dezynfekcji do zbiornika DN20 – 35,00m,
c) rurociąg z rur ze stali nierdzewnej, przelew z komory wew. do zew. DN400 – 4,5m,
4) roboty rozbiórkowe i remontowe :
a) rozbiórka budynku filtrów węglowych. Dane techniczne części wyburzanej:
- powierzchnia zabudowy – 296,8 m2,
- powierzchnia użytkowa – 277,7m2,
- kubatura – 2269,9 m3,
- długość elewacji – 18,78 m,
- szerokość elewacji – 15,80 m,
- wysokość maksymalna – 7,95 m.
b) remont elewacji budynku - Energetyczno-Socjalnego Pompowni Pośredniej po rozbiórce Budynku Filtrów Węglowych.
Szczegółowy zakres w/w zadania jest dostępny pod adresem: https://www.wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10092 lub https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1163601
Na realizację Zadania zawarta zostanie umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Planowany okres zakończenia realizacji Zadania 31.05.2020 r.

Kod CPV

71540000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania budową

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zakres zamówienia i obowiązki Wykonawcy
1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie określonym przez art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm,) wraz z przepisami wykonawczymi.
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zostały opisane w części II SIWZ - Wzór umowy, w szczególności § 4

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 30.09.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej – 1 zakończoną usługę pełnienia funkcji Inspektora nadzoru lub podobnych tzn. obejmujących sprawowanie funkcji Inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych obejmujących budowę zbiornika żelbetowego o pojemności co najmniej 1 000 m3 o wartości kontraktu budowlanego co najmniej 2 000 000 zł netto.
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia spełniającymi następujące warunki:
W kolejności wymienione: Stanowisko/Wykształcenie/Uprawnienia/Doświadczenie zawodowe i w realizacji zadań:
1) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych/Wyższe techniczne/Budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń/ W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej w co najmniej 1 zakończonym zamówieniu na roboty budowlane polegające na budowie zbiornika żelbetowego o pojemności co najmniej 1 500 m3.
2) Inspektor nadzoru robót sanitarnych/ Wyższe techniczne/ Budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń/ W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych w co najmniej 1 zakończonym zamówieniu na roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie rurociągów technologicznych.
3) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i AKPiA/Wyższe techniczne/Budowlane do kierowaniu robotami elektrycznymi bez ograniczeń, posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne grupy E1, D1/W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych
i AKPiA w co najmniej 1 zakończonym zamówieniu na roboty budowlane polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniani wody lub oczyszczalni ścieków lub innym zakładzie przemysłowym.

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:
1) posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
2) posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
3) posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie
z ustawą z 22.12.2015 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2272) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług trans granicznych,
4) spełniać opisane wyżej wymagania dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.
Wszystkie w/w osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia obowiązku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymaga się posiadania uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art.. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:
1) zatrudnienia,
2) wykonywania innej pracy zarobkowej
lub
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty
w przypadku gdy:
1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na realizację Zadania;
2) zmiana wynikać będzie z konieczności zmiany umowy z Wykonawcą Zadania;
3) zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wchodzących w skład Personelu, o którym mowa w § 7umowy;
4) zmiany sposobu wynagrodzenia Inspektora nadzoru w sytuacji niedokończenia realizacji Zadania przez Wykonawcę zadania.
5) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru,
c) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW,
d) Wykaz usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie,
e) Wykaz osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW,
f) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW,
g) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 9.3.2. IDW,
h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW,
i) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 IDW i inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
2. Przedmiot: dodatkowy zakres lub okres pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi.
3. Wielkości lub zakresu zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych lub oszczędnościach po procedurach zamówień publicznych lub w przypadku rozszerzenia zamówienia podstawowego na roboty budowlane o roboty podobne lub konieczności ponownego zlecenia realizacji robót budowlanych Zadania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 80% = 80 pkt.
Oferty zostaną przeliczone według wzoru:
najniższa oferowana cena
C= ---------------------------------------- x 80 pkt
cena ocenianej oferty
2. Doświadczenie Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 20% = 20 pkt.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane po 5 punktów za każdy dodatkowy zbiornik żelbetowego o pojemności co najmniej 1 500 m3 zrealizowany w zakończonych zamówieniach w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
za 1 zbiornik- 0 pkt.
za 2 zbiorniki - 5 pkt.
za 3 zbiorniki- 10 pkt.
za 4 zbiorniki - 15 pkt.
za 5 zbiorników i więcej - 20 pkt.
3. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pkt. cena max. 80 pkt] + [ilość pkt. doświadczenie Inspektora nadzoru max. 20 pkt]

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia
z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:
1). Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
2). Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jednocześnie Zamawiający informuje iż wykluczy z postępowania Wykonawców zgodnie z treścią SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.3.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI DĘBICKIE SP. Z O.O.

Adres

Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

podkarpackie , dębicki

Numer telefonu

607771722

Fax

146779427

NIP

8720004272

Tytuł projektu

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0019/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres Wykonawcy:
Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 49, 38-400 Krosno
Data wpłynięcia oferty:
14.03.2019 r. do godz. 12:00
Cena oferty:
90 000,00 zł netto, 110 700,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 723