Strona główna
Logo unii europejskiej

1/ZSP/1.3.1/2019 Identyfikacja potrzeb (doradca zawodowy, psycholog) i pośrednictwo pracy dla łącznie 65 UP

Data publikacji: 18.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2019

Numer ogłoszenia

1161522

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć w języku polskim, pisemnie, na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201,
81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym - decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego;
c. ofertę należy złożyć nie później niż do końca dnia 25.01.2019 r. – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu listu do siedziby Zamawiającego;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 1/ZSP/1.3.1/2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest identyfikacja potrzeb i pośrednictwo pracy dla łącznie 65 UP realizowane w podziale na dwie części:

1. Diagnoza, w tym opracowanie IPD (doradca zawodowy, psycholog), 520h/projekt
2. Indywidualne pośrednictwo pracy, 780h/projekt

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Identyfikacja potrzeb i pośrednictwo pracy dla łącznie 65 UP realizowane w podziale na dwie części:
1. Diagnoza, w tym opracowanie IPD (doradca zawodowy, psycholog), 520h/projekt
2. Indywidualne pośrednictwo pracy, 780h/projekt

Głównym celem projektu jest trwałe wejście na rynek pracy 65 osób młodych, w tym minimum 80% osób niepracujących, niekształcących i nieszkolących się oraz maksymalnie 20% ubogich pracujących, poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest identyfikacja potrzeb i pośrednictwo pracy dla łącznie 65 UP realizowane
w podziale na dwie części:

1. Diagnoza, w tym opracowanie IPD (doradca zawodowy, psycholog), 520h/projekt
Diagnoza UP jest pierwszym etapem wsparcia w projekcie i obejmuje udział wszystkich UP. Indywidualny Plan Działania musi być stworzony wspólnie z UP i będzie również przez Niego podpisywany. IPD będzie podstawą do dalszej pracy z UP (kwalifikacja na szkolenie zawodowe, wybór stażu) i realizacji ścieżki zawodowej po opuszczeniu projektu. Na każdego UP przypada 8h zegarowych wsparcia (średnio po 4 godziny spotkań
z psychologiem i 4 godziny spotkań z doradcą zawodowym).
Standard wsparcia: praca indywidualna z UP, testy, wywiady, opracowanie/aktualizacja IPD zawierającego cel zawodowy, wykorzystanie rezultatów PIW EQUAL*.
Produkty: 65 IPD, 65 dzienników zawodowych, 520h pracy specjalistów (w podziale na doradcę zawodowego i psychologa).
Wsparcie realizowane będzie w salach zapewnianych przez Zamawiającego.
Do realizacji powyższego zadania Zamawiający planuje zatrudnić jednego doradcę zawodowego i jednego psychologa.

2. Indywidualne pośrednictwo pracy, 780h/projekt
Drugi etap wsparcia w projekcie obejmujący udział wszystkich UP. Na każdego uczestnika przypada średnio 12h zegarowych wsparcia. Pośrednik pracy pracował będzie w formie dyżurów i po uprzednim umówieniu się. Pośrednictwo realizowane będzie w okresie od opracowania IPD (na pierwszym etapie wsparcia) do zakończenia przez UP stażu.
Standard wsparcia: analiza IPD, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwanie pracy, marketing klienta
u pracodawcy oraz skierowanie na staż/do zatrudnienia, wykorzystanie rezultatów PIW EQUAL*.
Zakres wsparcia:
 indywidualna praca z UP (pomoc w znalezieniu zatrudnienia, przedstawienie propozycji odpowiedniej pracy (min. 8 ofert/UP), przygotowanie do rozmów z konkretnym pracodawcą),
 tworzenie bazy UP, indywidualne poszukiwanie ofert pracy - kontakt z pracodawcami, przedstawienie sylwetek UP,
 stały kontakt z PUP w celu rozpoznawania lokalnego rynku pracy, kontakt z pracodawcami.
Produkty: 780h pośrednictwa pracy, 65 kart indywidualnego pośrednictwa, 520 ofert pracy.
Wsparcie realizowane będzie w salach zapewnianych przez Zamawiającego.
Do realizacji powyższego zadania Zamawiający planuje zatrudnić od 1 do 5 pośredników pracy.
*Wykorzystanie rezultatów PIW EQUAL: zgodnie z założeniami projektu, przy realizacji wsparcia dla UP, wykorzystane mają być rezultaty projektu nr A0518, pn. „Wstań, unieś głowę”, temat A: Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich, nazwa rezultatu: Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (produkty dostępne na stronie: www.equal.org.pl). Rezultat dostarcza nowych rozwiązań służących aktywizacji osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych takim wykluczeniem, długotrwale bezrobotnych, o obniżonej zdolności do pracy, systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach i niewielkim doświadczeniu zawodowym. Model aktywizacji stanowi połączenie kilku wzajemnie uzupełniających się modułów, pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych beneficjentów (zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami) i zdobywanie przez nich umiejętności koniecznych do aktywnego poruszania się na rynku pracy. Zamawiający obliguje Wykonawców (Doradca zawodowy, do wykorzystania przy udzielaniu wsparcia rezultatów wyżej wymienionego projektu.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: na bieżąco, do końca lutego 2019 r. w przypadku części 1 oraz do końca kwietnia 2019 w przypadku części 2 lub – w obu przypadkach – do udzielenia wsparcia wszystkim Uczestnikom Projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

1. Osoba realizująca zajęcia z UP zobowiązana jest do:
a) realizacji wsparcia w obszarach tematycznych zgodnych z treścią niniejszego zapytania oraz zgodnie z rezultatami PIW EQUAL (jeśli dotyczy);
b) stosowania łatwego języka przy przygotowywaniu materiałów dla UP i przekazywania treści na spotkaniach, uwzględniając specyfikę Grupy Docelowej;
c) dokumentowania udziału Uczestników w spotkaniach poprzez zbieranie list obecności, tworzenie Indywidualnego Planu Działania;
d) badania we współpracy z Zamawiającym kompetencji Uczestników przed i po udziale w projekcie;
e) pozyskiwania wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych UP, w tym specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych;
f) realizacji wsparcia zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy – Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
2. Doświadczenie zawodowe:
a) Specjaliści powinni posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia;
b) Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 1 rok doświadczenia w pracy z grupą docelową Projektu opisaną w punkcie II;
c) Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów EFS;
d) Specjaliści powinni posiadać referencje.

Warunki zmiany umowy

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie/referencje (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. CV specjalisty zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i referencje (według wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego – oferta powinna zawierać CV każdego zgłaszanego specjalisty);
f. potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w rozdziale „Pozostałe warunki”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) = 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 20%. Zgodnie z Rozdziałem IV. Wymagania wobec specjalistów, pkt. 6 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność usług w zakresie wsparcia dla UP, przy czym dostępność usług oznacza, że specjalista w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji usługi, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 10-13 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 6-9 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2-5 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0-1 dnia

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

3. Doświadczenie specjalistów (D) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 – zostaną przyznane punkty za doświadczenie zawodowe każdego ze specjalistów (wyrażone w latach, posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym, obejmujące okres do 5 lat wstecz od daty ogłoszenia zapytania).

Doświadczenie zawodowe (kierunkowe) w latach max. pkt dla Wykonawcy
(dot. specjalisty wskazanego w załączniku „Wykaz osób”)
≤ 2 0
Powyżej 2 – 4 10
Powyżej 4 20

Łącznie badana Oferta na każdą część zamówienia otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U + D
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie specjalistów.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100
Punktacja zliczana jest osobno dla psychologa, doradcy i pośrednika pracy.

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Zaplanuj swoją przyszłość!

Numer projektu

POWR.01.03.01-00-0025/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1. Doradca zawodowy, Psycholog: Nierozstrzygnięte - Brak ofert spełniających kryteria
Część 2. Pośrednik pracy: Aleksandra Łyszkiewicz, ul. Chopina 18/5, 82-500 Kwidzyn, 25.01.2019, cena: 85.800,00 zł
Liczba wyświetleń: 623