Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup mebli oraz elementów wyposażenia do trzech Lokalnych Klubów Rodzinnych

Data publikacji: 21.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2019

Numer ogłoszenia

1157297

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres biuro@imd.org.pl do dnia 7 stycznia 2019r. włącznie. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (na adres
podany powyżej).
2. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@imd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Szałajska - Kułakowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604210638

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą do trzech wskazanych lokalizacji następujących mebli oraz elementów wyposażenia:
część I: Wykładzina dywanowa z obszyciem
część II: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (drewniane stoliki dla dzieci, krzesełka dla dzieci)
część III: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (pufy dla dzieci do siedzenia)
część IV: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (hamak)
część V: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (huśtawka-kokon)
część VI: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (składany mini-plac zabaw)
część VII: Artykuły gospodarstwa domowego (odkurzacz, czajnik elektryczny, ekspres do kawy przelewowy, blender, płyta grzewcza, przedłużacz)

Adresy dostawy:
a) Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu, ul. Sarnowska 9a (budynek Przedszkola nr 5 w Rawiczu), 63-900
b) Lokalny Klub Rodzinny w Jarocinie, ul. Św. Ducha 44 (lokal w przyziemiu), 63-200
c) Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie, ul. Ogrodowa 21/2, 64-700

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie trzech lokali, w Czarnkowie, Jarocinie i Rawiczu, na potrzeby prowadzenia usługi społecznej dla rodzin z małymi dziećmi w trudnej sytuacji życiowej - Lokalnych Klubów Rodzinnych. Pomieszczenia mają być odpowiednio zaaranżowane i wyposażone, by stanowiły bezpieczne i inspirujące miejsce dla rodzin z małymi dziećmi.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą do trzech wskazanych lokalizacji mebli oraz elementów wyposażenia, wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Adresy dostawy:
a) Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu, ul. Sarnowska 9a (budynek Przedszkola nr 5 w Rawiczu), 63-900
b) Lokalny Klub Rodzinny w Jarocinie, ul. Św. Ducha 44 (lokal w przyziemiu), 63-200
c) Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie, ul. Ogrodowa 21/2, 64-700
Przedmiot zapytania ofertowego jest określony we Wspólnotowym Słowniku Zamówień1 jako CPV: 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące, w tym w szczególności:
CPV 39100000-3 Meble
CPV 39200000-4 Wyposażenie domowe
CPV 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego
CPV 39500000-7 Wyroby włókiennicze
oraz CPV 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
4. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem:
− część I: Wykładzina dywanowa z obszyciem
− część II: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (drewniane stoliki dla dzieci, krzesełka dla dzieci)
− część III: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (pufy dla dzieci do siedzenia)
− część IV: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (hamak)
− część V: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (huśtawka-kokon)
− część VI: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (składany mini-plac zabaw)
− część VII: Artykuły gospodarstwa domowego (odkurzacz, czajnik elektryczny, ekspres do kawy przelewowy, blender, płyta grzewcza, przedłużacz)
5. Każdy z Oferentów może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 39100000-3 Meble
CPV 39200000-4 Wyposażenie domowe
CPV 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego
CPV 39500000-7 Wyroby włókiennicze
CPV 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia, czyli dostarczenia produktów do wskazanej lokalizacji, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zawarta zostanie umowa, która zostanie sporządzona przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy (m.in. zmiany zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, w tym wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących oraz inne przypadki konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia) wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany wymagają akceptacji każdej ze stron umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w tym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) Podpisany i wypełniony Formularz oferty wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

b) Podpisane oświadczenie Wykonawcy według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Zgodnie z treścią ww. oświadczenia z postępowania będą wykluczone osoby lub podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jeśli umocowanie osoby składającej ofertę do złożenia wiążącej Wykonawcę oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego/dokumentów rejestrowych, Wykonawcy załączają do oferty oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego odpowiednie umocowanie osoby składającej ofertę w imieniu Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Cena brutto 100 %

2. Kryterium Cena - W ramach kryterium "Cena" można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Pcena = (Cmin/Coferty) * 100 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena,
Coferty – cena oferty badanej;

3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert dla danej części zamówienia.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się ze współpracowników Zamawiającego.

6. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN

Adres

Murawa 37C/L4

61-655 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618474576

NIP

7811573199

Tytuł projektu

Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0038/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ I: WYKŁADZINA - oferta odrzucona

CZĘŚĆ II: SPECJALISTYCZNE MEBLE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA DLA DZIECI - oferta odrzucona

CZĘŚĆ III: SPECJALISTYCZNE MEBLE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA DLA DZIECI - oferta odrzucona

CZĘŚĆ IV: SPECJALISTYCZNE MEBLE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA DLA DZIECI - oferta odrzucona

CZĘŚĆ V: SPECJALISTYCZNE MEBLE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA DLA DZIECI - Moje Bambino Sp.z o.o. Sp.k. , Łódź; data wpłynięcia oferty: 07.01.2019.; cena: 529,92 zł

CZĘŚĆ VI: SPECJALISTYCZNE MEBLE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA DLA DZIECI - Moje Bambino Sp.z o.o. Sp.k. , Łódź; data wpłynięcia oferty: 07.01.2019.; cena: 3179,79 zł

CZĘŚĆ VII: ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO - brak ofert
Liczba wyświetleń: 455