Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy

Data publikacji: 21.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2019

Numer ogłoszenia

1157293

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ w zakresie:
1) warunków udziału w postępowaniu dotyczących: wiedzy i doświadczenia pkt. 9.1.2, osób zdolnych do wykonania zamówienia 9.1.4;
2) kryteriów oceny pkt. 21.2.2,
Ponadto wprowadzono zmiany w zapisach SIWZ: dodano pkt. 9.4 do IDW, zmodyfikowano 14.1. ppkt. 9), 14.2. ppkt 6) oraz pkt. 17 ppkt. 2)

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów
Racławickich 35, 39-200 Dębica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
31.01.2019r. do godz. 12:00
Informacja na temat sposobu składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35,
39-200 Dębica, Oferta w postępowaniu na:
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy.
Nie otwierać przed dniem: 31.01.2019r. godz. 12:15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Sieradzki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 14 670 51 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu dla Zadania pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dębicy, (o parametrach: RLM 101 500, obecny średni dobowy przepływ ścieków Qdśr=21 000 m3/d, projektowany średni dobowy przepływ Qdśr=14 000 m3/d, maksymalny dobowy przepływ Qdmax = 24 150 m3/d), polegającego na budowie nowych obiektów oraz przebudowie i remoncie istniejących.
Szczegółowy zakres w/w zadania jest dostępny pod adresem: https://www.wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10089 lub https://platformazakupowa.pl/transakcja/181019
Na realizację Zadania zawarta zostanie umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu niegraniczonego. Planowany okres zakończenia realizacji Zadania 31 marca 2021 roku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Miasto Dębica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy/wykonawców usługi pełnienia inżyniera kontraktu zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu dla Zadania pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Dębicy, (o parametrach: RLM 101 500, obecny średni dobowy przepływ ścieków Qdśr=21 000 m3/d, projektowany średni dobowy przepływ Qdśr=14 000 m3/d, maksymalny dobowy przepływ Qdmax = 24 150 m3/d), polegającego na budowie nowych obiektów oraz przebudowie i remoncie istniejących.
Szczegółowy zakres w/w zadania jest dostępny pod adresem: https://www.wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10089 lub https://platformazakupowa.pl/transakcja/181019
Na realizację Zadania zawarta zostanie umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu niegraniczonego. Planowany okres zakończenia realizacji Zadania 31 marca 2021 roku.

Kod CPV

71540000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania budową

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zakres usługi pełnienia funkcji Inżynier kontraktu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie profesjonalnego i kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Branżą wiodącą jest branża instalacji i sieci sanitarnych, ponadto wymagane jest zapewnienie nadzoru w branży elektrycznej i AKPiA , konstrukcyjno-budowlanej oraz drogowej.
2) pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa,
3) odpowiedzialność za organizację i koordynację realizacji Zadania pod względem technicznym, organizacyjnym,
4) reprezentowanie Zamawiającego w zakresie przez Niego określonym,
5) zarządzanie, monitorowanie i kontrola realizacji umowy z Wykonawcą Zadania pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie Zadania oraz właściwą jakość wykonanych robót budowlanych,
6) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym,
7) mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Zadania,
8) wspieranie działań pracowników Zamawiającego - Zespołu Realizującego Projekt we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych, które są związane z realizacją i rozliczeniem Zadania, w tym wydawanie opinii na żądanie Zamawiającego,
9) przygotowanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego Zadania (w zakresie możliwym do przygotowania w czasie wykonywania umowy przez Inżyniera), zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie projektu,
10) monitorowanie i kontrolowanie postępu Robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania Robót zgodnie z najbardziej aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacją stanowiącą podstawę wykonania Robót, oraz umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą Zadania,
11) uczestnictwo w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez podmioty upoważnione w trakcie realizacji Zadania,
12) przeprowadzenie niezbędnych czynności inwentaryzacyjnych i rozliczeń w przypadku braku zakończenia realizacji Zadania gdy Wykonawca Zadania: bankrutuje, staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego syndyka masy upadłościowej, układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarządcą, również w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą, bądź też kiedy ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynników lub wydarzeń,
13) w określonych powyżej sytuacjach Inżynier kontraktu w szczególności zinwentaryzuje i wyceni wykonane roboty budowlane oraz przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty do rozliczenia z Wykonawcą Zadania bądź Podwykonawcami oraz przygotuje przedmiar robót pozostałych do wykonania, kosztorys inwestorski (do ustalenia wartości zamówienia) oraz oznaczy w sposób czytelny na dokumentacji projektowej elementy wykonane, co służyć będzie do przeprowadzenia nowego postępowania na dokończenie robót.
Zakres zamówienia określony w niniejszym punkcie należy traktować jako minimalny wymagany. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II – Wzór Umowy i III niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia oraz Zadanie są współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej – 1 zakończoną usługą Inżyniera kontraktu lub podobnych tzn. obejmujących sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na obiekcie oczyszczalni ścieków o wartości kontraktu budowlanego co najmniej 10 000 000 zł netto

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia:
W kolejności wymienione: Stanowisko/Wykształcenie/Uprawnienia/Doświadczenie zawodowe i w realizacji zadań:
1.Inżynier Rezydent – Kierownik Zespołu*/Wyższe techniczne/Nie precyzuje się wymogu/W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, zarządzał kontraktami na stanowisku Inżyniera Rezydenta lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego lub kierownika projektu na co najmniej 1 zakończonym kontrakcie na roboty budowlane na obiekcie oczyszczalni ścieków o wartości kontraktu budowlanego co najmniej 10 mln zł netto
2.Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych**/Wyższe techniczne/Budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń/Nie precyzuje się wymogu
3.Inspektor nadzoru robót sanitarnych/Wyższe techniczne/Budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń/W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych w co najmniej 1 zakończonym zamówieniu na roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdśr=6000 m3/d
4.Inspektor nadzoru robót elektrycznych***/Wyższe techniczne/Budowlane do kierowaniu robotami elektrycznymi bez ograniczeń, posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne grupy E1, D1./W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, pełnił funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych w co najmniej 1 zakończonym zamówieniu.
5. Inspektor nadzoru robót drogowych**/Wyższe techniczne/Budowlane do kierowaniu robotami drogowymi bez ograniczeń/Nie precyzuje się wymogu
6.Technolog – Specjalista ds. rozruchu/Wyższe techniczne/Nie precyzuje się wymogu/W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu, kierowaniu lub prowadzeniu rozruchów oczyszczalni ścieków, w tym rozruchów węzła biologicznego w co najmniej 2 zakończonych zamówieniach na roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o min. liczbie RLM 40 000 w kierowaniu/prowadzeniu rozruchem, w tym przynajmniej 1 rozruchem obejmującym węzeł biologiczny.
7.Specjalista ds. aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki***/Wyższe techniczne/Nie precyzuje się wymogu/W okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, nadzorował lub prowadził prace związane z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką na obiektach oczyszczalni ścieków i wykaże się, że realizował prace przy wykonywaniu 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdśr=6000 m3/d w zakresie aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki
*) Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji Inżyniera Rezydenta z innymi osobami funkcjonalnymi wyznaczonymi do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie.
**) Funkcję inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych i inspektora robót drogowych może sprawować jedna osoba pod warunkiem, że spełnia kryteria dla każdej z funkcji, może być na tych samych inwestycjach.
***) Funkcję inspektora robót elektrycznych i Specjalisty ds. aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki może sprawować jedna osoba pod warunkiem, że spełnia kryteria dla każdej z funkcji, może być na tych samych inwestycjach.
W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:
1) posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
2) posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
3) posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie
z ustawą z 18.03.2018r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług trans granicznych,
4) spełniać opisane wyżej wymagania dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.
Wszystkie w/w osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia obowiązku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymaga się posiadania uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art.. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:
1) zatrudnienia,
2) wykonywania innej pracy zarobkowej
lub
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy:
1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na realizację Zadania;
2) zmiana wynikać będzie z konieczności zmiany umowy na realizację Zadania;
3) zmiana osób wyznaczonych do realizacji zamówienia wchodzących w skład Zespołu;
4) zmiany sposobu wynagrodzenia Inżyniera kontraktu w sytuacji niedokończenia realizacji zadania przez Wykonawcę zadania.
5) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru.
c) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
d) Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie,
e) Wykaz osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia,
f) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ,
g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
i) Pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

1.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
2.Przedmiot: Dodatkowy zakres lub okres pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu lub nadzoru inwestorskiego.
3.Wielkości lub zakresu zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego.
4.Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych lub oszczędnościach po procedurach zamówień publicznych lub w przypadku rozszerzenia zamówienia podstawowego na roboty budowlane o roboty podobne lub konieczności ponownego zlecenia realizacji robót budowlanych Zadania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1.Cena – 80% = 80 pkt.
Oferty zostaną przeliczone według wzoru:
najniższa oferowana cena
C=--------------------------------------- x 80 pkt
cena ocenianej oferty
2.Doświadczenie Inspektor nadzoru robót sanitarnych – 20% = 20 pkt.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane po 5 punktów za każdą dodatkową robotę pełnienia funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych w co najmniej 1 zakończonym zamówieniu na roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdśr=6000 m3/d, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
Wg schematu:
1 robota -0 pkt.
2 roboty-5 pkt.
3 roboty-10 pkt.
4 roboty-15 pkt.
5 robót i więcej-20 pkt.
3.Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pkt. cena max. 80 pkt] + [ilość pkt. doświadczenie inspektora nadzoru max. 20 pkt]

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiający wykluczy podmioty
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z
postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
3. Jednocześnie Zamawiający informuje iż wykluczy z postępowania wykonawców zgodnie z treścią SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI DĘBICKIE SP. Z O.O.

Adres

Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

podkarpackie , dębicki

Numer telefonu

607771722

Fax

146779427

NIP

8720004272

Tytuł projektu

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0019/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres Wykonawcy:
Grupa Inwestor Sp. z o.o.,
35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 1b
Data wpłynięcia oferty:
31.01.2019 r. do godz: 12:00
Cena oferty:
241 850,00 zł netto, 297 475,50 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 759