Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup mebli oraz elementów wyposażenia do trzech Lokalnych Klubów Rodzinnych

Data publikacji: 29.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2018

Numer ogłoszenia

1152724

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uzupełniono ogłoszenie o załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, w załączniku nr 2 - formularza oferty dodano miejsce na wpisanie nazwy towaru/ producenta/ modelu, zmieniono termin składania ofert (do 10.12.2018.), w tym również w zapytaniu ofertowym przez co ponownie dodano ten załącznik z poprawionym terminem składania ofert, uzupełniono ogłoszenie o załącznik nr 4 - wzór umowy, uzupełniono kody w rubryce "Dodatkowy przedmiot zamówienia"

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres biuro@imd.org.pl do dnia 10 grudnia 2018r. włącznie. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (na adres podany powyżej).
2. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@imd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Szałajska - Kułakowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604210638

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do trzech wskazanych lokalizacji następujących mebli oraz elementów wyposażenia:
część I: Wykładzina dywanowa z obszyciem
część II: Meble (kanapa duża i mała, stół, krzesła, regały, taborety, komoda)
część III: Meble i elementy wyposażenia dla dzieci (półka na książki dla dzieci, krzesełko do karmienia, przewijak z materacem, podest do łazienki, naczynia dla dzieci – talerzyki, kubeczki, miseczki, sztućce)
część IV: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (drewniane stoliki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, pufy dla dzieci do siedzenia, hamak, huśtawka-kokon, składany mini-plac zabaw)
część V: Elementy wyposażenia wnętrz (pudła do przechowywania, pojemnik na pościel, kosze do przechowywania, tablica korkowa, tablica magnetyczna, lampa stojąca podłogowa, lampka nocna, poduszki na krzesło, poduszki ozdobne, kołdra, poszewka na kołdrę, koce, narzuta na łóżko, lustro, wieszak na ścianę, podajnik do mydła, wieszak na papierowe ręczniki, wycieraczka do butów, suszarka do naczyń, ścierki kuchenne)
część VI: Naczynia (kubki, talerzyki deserowe, talerze duże płaskie, sztućce obiadowe, komplet 3 noży kuchennych, dzbanki-termosy, dzbanki do zimnych napojów, szklanki, taca stołowa, słoiki, garnek z przykrywką, wazon, miska kuchenna)
część VII: Artykuły gospodarstwa domowego (odkurzacz, czajnik elektryczny, ekspres do kawy przelewowy, blender, płyta grzewcza, przedłużacz)

Adresy dostawy:
a) Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu, ul. Sarnowska 9a (budynek Przedszkola nr 5 w Rawiczu), 63-900
b) Lokalny Klub Rodzinny w Jarocinie, ul. Św. Ducha 44 (lokal w przyziemiu), 63-200
c) Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie, ul. Ogrodowa 21/2, 64-700

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie trzech lokali, w Czarnkowie, Jarocinie oraz Rawiczu, na potrzeby prowadzenia usługi społecznej dla rodzin z małymi dziećmi - Lokalny Klub Rodzinny. Pomieszczenia mają być odpowiednio zaaranżowane i wyposażone, aby stanowiły bezpieczne i inspirujące miejsce dla rodzin z małymi dziećmi.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą do trzech wskazanych lokalizacji mebli oraz elementów wyposażenia, wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Adresy dostawy:
a) Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu, ul. Sarnowska 9a (budynek Przedszkola nr 5 w Rawiczu), 63-900
b) Lokalny Klub Rodzinny w Jarocinie, ul. Św. Ducha 44 (lokal w przyziemiu), 63-200
c) Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie, ul. Ogrodowa 21/2, 64-700
3. Przedmiot zapytania ofertowego jest określony we Wspólnotowym Słowniku Zamówień1 jako CPV: 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące, w tym w szczególności:
CPV 39100000-3 Meble
CPV 39200000-4 Wyposażenie domowe
CPV 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego
CPV 39500000-7 Wyroby włókiennicze
oraz CPV 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
4. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem:
− część I: Wykładzina dywanowa z obszyciem
− część II: Meble (kanapa duża i mała, stół, krzesła, regały, taborety, komoda)
− część III: Meble i elementy wyposażenia dla dzieci (półka na książki dla dzieci, krzesełko do karmienia, przewijak z materacem, podest do łazienki, naczynia dla dzieci – talerzyki, kubeczki, miseczki, sztućce)
− część IV: Specjalistyczne meble i elementy wyposażenia dla dzieci (drewniane stoliki dla dzieci, krzesełka dla dzieci, pufy dla dzieci do siedzenia, hamak, huśtawka-kokon, składany mini-plac zabaw)
− część V: Elementy wyposażenia wnętrz (pudła do przechowywania, pojemnik na pościel, kosze do przechowywania, tablica korkowa, tablica magnetyczna, lampa stojąca podłogowa, lampka nocna, poduszki na krzesło, poduszki ozdobne, kołdra, poszewka na kołdrę, koce, narzuta na łóżko, lustro, wieszak na ścianę, podajnik do mydła, wieszak na papierowe ręczniki, wycieraczka do butów, suszarka do naczyń, ścierki kuchenne)
− część VI: Naczynia (kubki, talerzyki deserowe, talerze duże płaskie, sztućce obiadowe, komplet 3 noży kuchennych, dzbanki-termosy, dzbanki do zimnych napojów, szklanki, taca stołowa, słoiki, garnek z przykrywką, wazon, miska kuchenna)
− część VII: Artykuły gospodarstwa domowego (odkurzacz, czajnik elektryczny, ekspres do kawy przelewowy, blender, płyta grzewcza, przedłużacz)
5. Każdy z Oferentów może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 39100000-3 Meble
CPV 39200000-4 Wyposażenie domowe
CPV 39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego
CPV 39500000-7 Wyroby włókiennicze
CPV 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia, czyli dostarczenia produktów do wskazanej lokalizacji, w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zawarta zostanie umowa, która zostanie sporządzona przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy (m.in. zmiany zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, w tym wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących oraz inne przypadki konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia) wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany wymagają akceptacji każdej ze stron umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w tym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) Podpisany i wypełniony Formularz oferty wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Podpisane oświadczenie Wykonawcy według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Zgodnie z treścią ww. oświadczenia z postępowania będą wykluczone osoby lub podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Cena 100 %
2. Kryterium Cena – W ramach kryterium "Cena" maksymalna liczba punktów do uzyskania 100.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Pcena = (Cmin/Coferty)* 100 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena,
Coferty – cena oferty badanej;
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert dla danej części zamówienia.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się ze współpracowników Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub powtórzyć postępowanie
w trybie zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN

Adres

Murawa 37C/L4

61-655 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618474576

NIP

7811573199

Tytuł projektu

Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0038/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ I: WYKŁADZINA – brak ofert

CZĘŚĆ II: MEBLE – IKEA Retail Sp.z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, data wpłynięcia: 10.12.2018., cena: 9 069,45 zł

CZĘŚĆ III: MEBLE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA DLA DZIECI – IKEA Retail Sp.z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, data wpłynięcia: 10.12.2018., cena: 3 332,18 zł

CZĘŚĆ IV: SPECJALISTYCZNE MEBLE I ELEMENTY WYPOSAŻENIA DLA DZIECI – brak ofert

CZĘŚĆ V: ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ – IKEA Retail Sp.z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, data wpłynięcia: 10.12.2018., cena: 7 553,38 zł

CZĘŚĆ VI: NACZYNIA – IKEA Retail Sp.z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, data wpłynięcia: 10.12.2018., cena: zł

CZĘŚĆ VII: ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO – oferta odrzucona
Liczba wyświetleń: 482