Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na wykonanie usługi badawczej

Data publikacji: 20.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2018

Numer ogłoszenia

1150615

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby Zamawiającego, tj.:

1450 Spółka Akcyjna
ul. Rynek 7
50-106 Wrocław

lub drogą elektroniczną w formie skanu podpisanej oferty na adres: hello@1450.pl

w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 28 listopada 2018 r.., do godziny 12.00 Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
O złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hello@1450.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Witowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis usługi: Usługa badawcza obejmująca prace związane z opracowaniem założeń merytorycznych w postaci wskazania konkretnych wzorców zachowań ludzkich oraz pokrywających się zmiennych, stanowiących punkt odniesienia do stworzenia niżej wymienionych algorytmów, prowadzących do opracowania znacząco ulepszonego produktu w postaci zaawansowanego narzędzia informatycznego umożliwiającego zarządzanie wizerunkiem w Internecie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

amawiający (1450 S.A.) realizuje projekt, którego odbiorcami będą wszelkie podmioty z sektorów B2C (Business to Consumer) oraz B2B (Business to Business), na temat których pojawiają się treści w sieci Internet, publikowane przez użytkowników. Do grupy odbiorców projektu należą także osoby prywatne oraz instytucje, pragnące poza budowaniem wizerunku w sieci Internet, badać opinię publiczną na dowolny temat, lub też identyfikować działania mające na celu dezinformację (tzw. fake news).
Realizacja projektu zakłada zakup usługi badawczej, której celem będzie wypracowanie założeń merytorycznych w postaci wskazania konkretnych wzorców zachowań ludzkich oraz pokrywających się zmiennych, stanowiących punkt odniesienia celem stworzenia algorytmów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania innowacyjnego rozwiązania.
Opracowane rezultaty prac B+R zostaną zastosowane celem wdrożenia platformy internetowej 1450, służącej budowaniu i analizowaniu wizerunku w sieci.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup specjalistycznej usługi badawczej związanej z wypracowaniem założeń merytorycznych w postaci wskazania konkretnych wzorców zachowań ludzkich oraz pokrywających się zmiennych (danych, zmiennych oraz modeli) stanowiących punkt odniesienia do stworzenia algorytmów, prowadzących do opracowania znacząco ulepszonego produktu w postaci zaawansowanego narzędzia informatycznego umożliwiającego zarządzanie wizerunkiem w Internecie.

Przedmiot zamówienia

Opis usługi: Usługa badawcza obejmująca prace związane z opracowaniem założeń merytorycznych w postaci wskazania konkretnych wzorców zachowań ludzkich oraz pokrywających się zmiennych, stanowiących punkt odniesienia do stworzenia niżej wymienionych algorytmów, prowadzących do opracowania znacząco ulepszonego produktu w postaci zaawansowanego narzędzia informatycznego umożliwiającego zarządzanie wizerunkiem w Internecie.

Zakres zadań:
Kluczowym zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie modeli do opisanych niżej algorytmów. W tym celu, pierwszym zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie stworzenie bazy oraz przeprowadzenie analizy wypowiedzi (komentarzy), publikowanych przez użytkowników sieci Internet w otwartych (publicznie dostępnych) portalach internetowych. Przez portal internetowy Zamawiający rozumie internetowy serwis informacyjny, umożliwiający komentowanie prezentowanych treści przez użytkowników sieci Internet.
Wykonawca musi objąć analizą nie mniej niż 5000 tysięcy rekordów. Przez rekord należy rozumieć komentarz użytkownika sieci Internet, publikowany w danym portalu internetowym, obejmujący: tytuł komentarza, nazwę komentującego użytkownika (nazwę, którą przybrał dla siebie użytkownik portalu) oraz treść.
W dokumencie, jaki Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w wykonaniu przedmiotu zamówienia, będzie trzeba przedstawić zestawienie badanych rekordów, w układzie zgodnym z tabelą, przedstawioną w zapytaniu ofertowym (plik PDF).

Badane rekordy powinny pochodzić ze zróżnicowanych portali (portali o różnej tematyce). Nie jest dopuszczalna nadreprezentacja konkretnego portalu. Za nadreprezentację będzie rozumiana sytuacja, w której więcej niż 20% badanych rekordów pochodzi z jednego portalu.

Badane rekordy nie mogą być starsze niż 2 (dwa) lata.
Badane rekordy muszą dotyczyć artykułów o zróżnicowanej tematyce (z zakresu następujących sfer: polityka krajowa, polityka międzynarodowa, gospodarka, kultura, rozrywka, technologie).

Proces wykonywania przedmiotu zamówienia zostanie rozpoczęty od opracowania przez wyłonionego wykonawcę (zespół wykonawcy skierowany do wykonywania zamówienia) metodologii, w oparciu o którą ma zamiar pozyskać wymaganą przez Zamawiającego liczbę rekordów. Wykonawca opracuje dokument, przedstawiający metodologię pozyskania rekordów (w tym zestawienie portali oraz sfer tematycznych, których będą dotyczyć rekordy) oraz przyjęte zmienne i modele prowadzenia badań nad pozyskanymi rekordami – uwzględniające cele Zamawiającego, przedstawione niżej. W dokumencie tym Wykonawca przedstawi, wynikający z proponowanej metodologii, wykaz badań ilościowych i jakościowych, planowanych do przeprowadzenia, nakierowanych na realizację celów Zamawiającego. Powołany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu opisanego dokumentu, Wykonawca przystąpi do pozyskania wymaganej liczby rekordów. O zgromadzeniu wymaganej liczby rekordów, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego.

Wykonawca, na podstawie zaakceptowanej metodologii, zbada zgromadzone rekordy pod względem następujących trzech obszarów:
1) Profilowanie,
2) Tworzenie wypowiedzi,
3) Analiza semantyczna.
Wyłoniony wykonawca wykorzysta informacje, pozyskane w wyniku prowadzonej analizy rekordów, do opracowania modeli dla opisanych niżej algorytmów.
Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia zawiera zapytanie ofertowe (plik PDF)

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 31.05.2019r. Planowane zawarcie umowy z wykonawcą do 06.12.2018 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, bądź terminu zawarcia umowy z wykonawcą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca będzie organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zgodnie z powołanym przepisem, „organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę” oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków nie mogą mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników;

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego w formularzu oferty. Zamawiający zastrzega, że przed podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą, może go wezwać do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonego oświadczenia, wyznaczając 7-dniowy termin na złożenie tych dokumentów.
W przypadku, gdy wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów w ustalonym terminie, lub złożone dokumenty nie potwierdzą oświadczenia, Zamawiający odrzuci ofertę oraz zaprosi do podpisania umowy Wykonawcę, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ze względu na fakt, że usługa ma charakter naukowy o wysokim poziomie innowacyjności stawia się dodatkowe wymagania dotyczące kwalifikacji zespołu ją realizującego.
Zamawiający wymaga, by usługa była świadczona przez zespół składający się co najmniej z 3 osób, spełniających następujące wymagania co do wykształcenia:
1) wszyscy członkowie zespołu muszą posiadać ukończone studia magisterskie na kierunkach z dziedziny nauk społecznych lub językoznawstwa (przy ocenie spełniania warunku Zamawiający będzie posługiwał się klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, przyjętej w roporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. (Dz. U. poz. 1818) w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.
2) Co najmniej jeden członek zespołu musi posiadać stopień naukowy nie niższy, niż doktor nauk. Uwaga: Stopień naukowy nadany przez uznaną instytucję posiadającą uprawnienie do jego nadawania działającą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest równoważny ze stopniem naukowym, o którym mowa w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
3) Co najmniej 2 (dwóch) członków zespołu musi posiadać dorobek publikacyjny z dziedziny nauk społecznych lub językoznawstwa, w okresie od 01.01.2013 roku do chwili złożenia oferty. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli z tabeli przedstawionej poniżej będzie wynikało, że wskazani członkowie zespołu opublikowali po 2 (dwie) publikacje ze wskazanych dziedzin:
• w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych (części A, części B lub części C), opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub
• w postaci monografii, lub
• w postaci artykułów objętych monografiami.

Przystępując do postępowania, oferent nie musi informować o imionach i nazwiskach członków zespołu, i wypełnia tabelę przedstawioną w zapytaniu ofertowym oraz formularzu oferty.

Warunkiem podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą będzie przedstawienie Zamawiającemu dokumentów, potwierdzających dysponowanie i skierowanie do wykonania przedmiotu zamówienia zespołu o wymaganym doświadczeniu. Zamawiający nie wymaga, by personel skierowany do wykonywania zamówienia był zatrudniony przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Umowa z wyłonionym wykonawcą będzie przewidywała, że zespół skierowany do wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie mógł ulec zmianie bez pisemnej zgody Zamawiającego. Będzie to postanowienie uznawane za istotne, a jego naruszenie będzie uprawniało Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Uwaga: oświadczenia Wykonawcy dotyczące wykształcenia i doświadczenia personelu skierowanego do wykonywania przedmiotu zamówienia, zostaną przeniesione do umowy z Wykonawcą oraz będą uznawane przez Zamawiającego za postanowienie istotne. Zmiana personelu skierowanego do wykonywania przedmiotu zamówienia będzie możliwa pod następującymi warunkami:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek o zmianę członka personelu oraz równocześnie przedstawi inną osobę, mającą wejść w skład personelu, o wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszym (nie gorszym), niż oceniony w toku postępowania.
2) Zmiana członka personelu skierowanego do wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa wyłącznie po udzieleniu przez Zamawiającego uprzedniej, pisemnej i wyraźnej zgody.

III. Z oferty musi jednoznacznie wynikać, że zespół oferenta spełnia ustanowione warunki. Jeżeli z oferty będzie wynikało, że zespół oferenta nie spełnia ustanowionych warunków, oferta zostanie odrzucona bez wezwania do poprawy lub wyjaśnień.
Przed podpisaniem umowy wyłoniony wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia, w terminie 7 dni od uzyskania informacji o wyborze, dokumentów potwierdzających prawdziwość oświadczeń objętych ofertą. W przypadku braku przedstawienia dokumentów, potwierdzających prawdziwość oświadczeń objętych ofertą, Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy oraz zaprosi do podpisania umowy tego oferenta, którego oferta uzyskała kolejno najwyższą ocenę punktową.

Uwaga: zespół oferenta uprawniony jest do korzystania, przy wykonywaniu zadań technicznych, takich jak porządkowanie zbieranych rekordów, weryfikacja prawidłowości badanych rekordów, korekta dokumentów przedkładanych Zamawiającemu, z osób nie spełniających warunków, wymaganych wobec członków zespołu oferenta.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu ww. warunku poprzez oświadczenie w formularzu ofertowym. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Dodatkowe warunki

Oferent przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).
Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Brak wniesienia wadium wiąże się z tym skutkiem, że oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca warunków postępowania.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach.
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank S.A. rachunek nr 83 2490 0005 0000 4520 2510 5423. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego (otrzymania przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego przelewu) przed upływem terminu (daty i godziny) składania ofert.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna- oryginał dowodu wniesienia wadium należy przesłać wraz z ofertą.
Poręczenia i gwarancje należy wystawić na Zamawiającego: 1450 Spółka Akcyjna, ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław.

W przypadku złożenia wadium w formie niepieniężnej, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) Nazwę dającego zlecenie (Oferenta), nazwę odbiorcy (Zamawiającego) i gwaranta/poręczyciela - oraz wskazanie siedzib tych podmiotów,
b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) Kwotę gwarancji/poręczenia,
d) Termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący co najmniej termin związania ofertą,
e) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy Oferent, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wyłonionego Wykonawcy,
W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, do oferty należy załączyć oryginał gwarancji/poręczenia, w oddzielnej koszulce lub kopercie (dokumentu nie należy zszywać/bindować z ofertą).

Warunki zmiany umowy

. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, . może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
b) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku, gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o czas występowania tej przyczyny lub o czas niezbędny do przezwyciężenia skutków występowania tej przyczyny.
c) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, „Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (…)”. W takim przypadku Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o czas występowania tej okoliczności lub o czas niezbędny do przezwyciężenia skutków występowania tej okoliczności.
d) zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie oraz postanowień Wytycznych, do których odwołuje umowa o dofinansowanie.
e) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej Umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.

2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1 powyżej:
a) udzielenie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Możliwość zastosowania tego postanowienia będzie każdorazowo oceniana przez Zamawiającego w świetle postanowień Wytycznych horyzontalnych.
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
c) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego),
Oświadczenie o skierowaniu do wykonania zamówienia personelu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego (wzór zawarty w formularzu oferty),
Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami:

L. P. KRYTERIUM WAGA
1. Łączna cena za realizację usługi badawczej 100%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych
w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):

1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej
——————————————— x 100 = ilość punktów
Cena oferty badanejZa najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (OFERTY WYKLUCZONE). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem 1450 S.A.
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki 1450 S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Spółki 1450 S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO WD,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty nie spełniającego tego kryterium nie będą podlegać ocenie (oferty wykluczone).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

1450 SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

rynek Rynek 7

50-106 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

601767677

NIP

8971742151

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej platformy internetowej służącej budowaniu i analizowaniu wizerunku w sieci

Numer projektu

RPDS.01.02.01-02-0042/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A.Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów, NIP: 1130005367, REGON 011574244, 27.11.2018 r., cena: 195.000,00 netto (239.850,00 brutto).
Liczba wyświetleń: 1241