Strona główna
Logo unii europejskiej

Konsultant programowy do opieki merytorycznej i superwizji w obszarze pracy z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej

Data publikacji: 30.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2018

Numer ogłoszenia

1146611

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście do Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, ul. Murawa 37C/L4, 61-655 Poznań lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, ul. Murawa 37C/L4, 61-655 Poznań do dnia 09.11.2018. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (na adres podany powyżej), a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Szałajska - Kułakowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zatrudnieniem konsultanta programowego do opieki merytorycznej i superwizji w obszarze pracy z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej (średnio 30 godzin miesięcznie, forma zatrudnienia: umowa zlecenia, przewidywany okres zatrudnienia: listopad 2018 - październik 2020).

Zadaniem konsultanta programowego będzie zapewnienie na czas trwania projektu stałego, systematycznego wsparcia merytorycznego na rzecz lokalnych zespołów specjalistów w obszarze pracy z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie na czas trwania projektu stałego, systematycznego wsparcia merytorycznego na rzecz lokalnych zespołów specjalistów pracujących w ramach Lokalnego Klubu Rodzinnego w Jarocinie, Czarnkowie i Rawiczu w obszarze pracy z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zatrudnieniem konsultanta programowego do opieki merytorycznej i superwizji w obszarze pracy z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej (średnio 30 godzin miesięcznie, forma zatrudnienia: umowa zlecenia, przewidywany okres zatrudnienia: listopad 2018 - październik 2020).

Zadaniem konsultanta programowego będzie zapewnienie na czas trwania projektu stałego, systematycznego wsparcia merytorycznego na rzecz lokalnych zespołów specjalistów w obszarze pracy z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, poprzez:
- Systematyczne przeprowadzanie grupowych i indywidualnych konsultacji/ superwizji dotyczących pracy lokalnych zespołów specjalistów – na terenie trzech Lokalnych Klubów Rodzinnych (co najmniej jeden wyjazd do każdego LKR w miesiącu).
- Systematyczne przeprowadzanie wspólnych, grupowych spotkań
o charakterze rozwojowym dla trzech lokalnych zespołów specjalistów w Instytucie Małego Dziecka w Poznaniu (co najmniej jedno spotkanie w Poznaniu w miesiącu).
- Stały, systematyczny monitoring i ewaluacja jakości pracy trzech Lokalnych Klubów Rodzinnych oraz przygotowanie narzędzi do pracy .
- Utrzymywanie stałego, roboczego kontaktu e-mailowego, internetowego i telefonicznego z lokalnymi zespołami specjalistów.

Konsultant programowy będzie odpowiedzialny za dokumentowanie swojej pracy w oparciu o narzędzia i wzory dokumentów dostarczone przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje i terminy zostaną ustalone z Zamawiającym i będą wpisane do zawieranej umowy zlecenia.

Kod CPV

98200000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin zatrudnienia: od 12.11.2018. do 31.10.2020r., przyjmując, że w listopadzie do
zrealizowania pozostanie 30 godzin/ miesiąc, a w roku 2019r. i 2020 r. w okresie od lipca do sierpnia jeden
miesiąc będzie miesiącem bezpłatnej przerwy wakacyjnej (łączna liczba miesięcy do wynagrodzenia: 22
miesiące).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Cena 100 %
2. Kryterium Cena – W ramach kryterium "Cena" maksymalna liczba punktów do uzyskania 100.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Pcena = (Cmin/Coferty)* 100 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena,
Coferty – cena oferty badanej;
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się ze współpracowników Zamawiającego.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do udziału w ustalonym terminie w rozmowach rekrutacyjnych.
7. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN

Adres

Murawa 37C/L4

61-655 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618474576

NIP

7811573199

Tytuł projektu

Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0038/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Małgorzata Postaremczak-Grzechnik (Małgorzata Postaremczak-Grzechnik Pracownia Usług Psychologicznych i Socjalnych, ul. Robocza 33/25, 61-537 Poznań), data wpłynięcia oferty: 09.11.2018., cena: 100 zł brutto/ godzinę, 3000 zł brutto miesięcznie (przy założeniu przepracowania miesięcznie 30 godzin)
Liczba wyświetleń: 476