Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie o szacowaną wartość zamówienia nr ZOFRR/09/2/POIR.01.01.01-00-0227-15. Przeprowadzenie badań w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z badaniami prototypowego systemu SMART ID CARD

Data publikacji: 18.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-09-2018

Numer ogłoszenia

1137749

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w odpowiedzi na zapytanie o szacowaną wartość zamówienia mogą być składane
do dnia 26 września 2018 do godziny 16:00.
Wykonawcy składają oferty w siedzibie zamawiającego ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów - w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta ZOFRR/09/2”
Za datę dostarczenia oferty przyjmuje się datę otrzymania oferty przez TENVIRK co jest potwierdzane wpisem do dziennika korespondencji prowadzonym przez TENVIRK. Wykonawca może złożyć ofertę listem poleconym, osobiście lub z pomocą firmy kurierskiej.
Kopia oferty może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@tenvirk.pl. Oferty przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone.
Otwarcie kopert i ocena ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego w czasie posiedzenia Zarządu
TENVIRK Sp. z o.o. następującym po upłynięciu wyżej wymienionego terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tenvirk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Łempiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519130760

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegającą na wykonaniu badań w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z badaniami prototypowego systemu SMART ID CARD.
2. Badania powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez zamawiającego. Specyfikacja obejmuje dwa zakresy badawcze:
a. Zakres 1: Badanie skuteczności mechanizmów monitorowania bezpieczeństwa w warunkach rzeczywistych. Obserwacja skuteczności działania całego prototypowego systemu SMART ID CARD w tym tempa wykrywania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.
b. Zakres 2: Badanie z użyciem metod jakościowych opartych o metodologię teorii ugruntowanej oraz metod ilościowych czy i jak prototypowy system SMART ID CARD można wykorzystać do wykrywania bardziej złożonych zachowań w przedsiębiorstwie.
3. Wynikiem wykonania badań przemysłowych będą dwa raporty badawcze - osobno dla każdego zakresu badawczego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zawarcie umowy o wykonanie badań w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z badaniami prototypowego systemu SMART ID CARD.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegającą na wykonaniu badań w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z badaniami prototypowego systemu SMART ID CARD.
2. Badania powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez zamawiającego. Specyfikacja obejmuje dwa zakresy badawcze:
a. Zakres 1: Badanie skuteczności mechanizmów monitorowania bezpieczeństwa w warunkach rzeczywistych. Obserwacja skuteczności działania całego prototypowego systemu SMART ID CARD w tym tempa wykrywania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.
b. Zakres 2: Badanie z użyciem metod jakościowych opartych o metodologię teorii ugruntowanej oraz metod ilościowych czy i jak prototypowy system SMART ID CARD można wykorzystać do wykrywania bardziej złożonych zachowań w przedsiębiorstwie.
3. Wynikiem wykonania badań przemysłowych będą dwa raporty badawcze - osobno dla każdego zakresu badawczego.
4. Termin wykonania całego zamówienia określony zostaje jako: nie krótszy niż 30 dni od daty zawarcia umowy i nie dłuższy niż 60 dni od daty zawarcia umowy.
5. Specyfikację badań dostarcza zamawiający z zastrzeżeniem, że z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zamawiający przekaże tę specyfikację wyłącznie po zawarciu umowy poufności pomiędzy potencjalnym wykonawcą a zamawiającym według wzoru podanego przez zamawiającego.
6. Wykonawca przeniesienie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportów badawczych zawierających wyniki badań.
7. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na podstawie umowy o wykonanie badań. Istotne postanowienia umowy zostały zamieszczone w specyfikacji badań. Wykonawca może dołączyć do oferty wzór swojej umowy spełniającej istotne postanowienia umowy umieszczonej w specyfikacji. Jeśli wykonawca nie załączy wzoru umowy do oferty to wzór umowy przygotuje zamawiający zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy umieszczonymi w specyfikacji.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w okresie
do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Brak spełnienia poniższych warunków skutkuje odrzucaniem oferty wykonawcy.
1. Wykonawca dysponuje wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (brany jest pod uwagę termin zakończenia realizacji referencyjnych prac), wykonał co najmniej trzy prace polegające na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych z dziedziny zarządzania, informatyki, BHP, psychologii, socjologii lub statystyki.
Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu prac stanowiącego załącznik nr 1 do oferty.

Potencjał techniczny

Brak spełnienia poniższych warunków skutkuje odrzucaniem oferty wykonawcy.
2. Wykonawcy, dysponuje pomieszczeniem o powierzchni co najmniej 100m2 na okres jednego dnia, w trakcie prowadzenia badań w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego część oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Brak spełnienia poniższych warunków skutkuje odrzucaniem oferty wykonawcy.
3. Wykonawca, dysponuje co najmniej dwiema osobami, które będą stanowić zespół badawczy wykonawcy, posiadający następujące kompetencje:
a. osoby wchodzące w skład zespołu badawczego powinny mieć wykształcenie wyższe kierunkowe, związane z przedmiotem badań w zakresie: zarządzania, informatyki, BHP, psychologii, socjologii lub statystyki i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego lub inne pokrewne wykształcenie wyższe i przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego;
b. zespół badawczy musi dysponować doświadczenie (w postaci co najmniej trzech udokumentowanych publikacji naukowych, których autorem jest przynajmniej jeden z członków zespołu badawczego) w badaniach i pracach związanych z zarządzaniem, informatyką, BHP, psychologia, socjologią lub statystyką;
c. w składzie zespołu badawczego powinna być co najmniej jedna osoba z tytułem doktora habilitowanego lub wyższym, która zostanie wyznaczona na kierownika badań.
Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu osób stanowiących zespół badawczy wykonawcy, dołączonego jako załącznik nr 2 do oferty.

Dodatkowe warunki

4. Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.
5. Ofertę stanowiącą odpowiedź na niniejsze zapytanie o szacowaną wartości zamówienia należy składać według wzoru formularza oferty dołączonego do niniejszego zapytania. Oferta musi spełniać zasady przygotowania oferty wyszczególnione poniżej. Oferta, które nie spełni poniższych wymagań zostanie odrzucona. Oferta musi zawierać:
a. cenę oferowaną (C) będąca ceną netto wyrażoną w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia;
b. cenę netto za wykonanie zakresu 1 badań (Cz1) oraz cenę netto za wykonanie zakresu 2 badań (Cz2). Suma cen Cz1 i Cz2 musi być równa cenie ofertowanej C.
c. termin wykonania całego zamówienia (T), wyrażony w liczbie dni i nie krótszy niż 30 dni od daty rozpoczęcia badań oraz nie dłuższy niż 60 dni od daty rozpoczęcia badań.
d. termin związania ofertą: 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
e. dane teleadresowe wykonawcy;
f. oświadczenie wykonawcy iż dysponuje wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,
g. oświadczenie wykonawcy iż dysponuje pomieszczeniem o powierzchni co najmniej 100m2 na okres jednego dnia, w trakcie prowadzenia badań w terminie uzgodnionym z zamawiającym,
h. oświadczenie wykonawcy iż dysponuje co najmniej dwiema osobami, które będą stanowić zespół badawczy wykonawcy;
i. oświadczenie, że wykonawca jest lub nie jest uczelnią publiczną lub państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.
j. zobowiązania do zawarcia umowy o wykonanie badań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być parafowane na każdej stronie. Oferta powinna być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania potencjalnego wykonawcy.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić niniejsze zapytanie bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców.
8. Zamawiający może bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty jeśli w wyniku rozeznania rynku wynikającego z niniejszego zapytania o szacowaną wartość zamówienia nastąpi konieczność zmiany sposobu/trybu wyboru najkorzystniejszej oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej zapytania na każdym etapie bez podania przyczyny bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców. O unieważnieniu zapytania wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z udzielenia zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta w języku polskim na formularzu oferty wypełnionym wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania o szacowaną wartość zamówienia. Wszystkie strony oferty i załączniki powinny być parafowane. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
2. Wykaz wykonanych prac - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty
3. Wykaz osób, które będą stanowić zespół badawczy wykonawcy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 2 do formularza oferty.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej potwierdzający umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz, jeśli dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Nazwa kryterium: Cena (C)
Waga kryterium (Wc wyrażona w %): 90%
2. Nazwa kryterium: Termin wykonania całego zamówienia (T)
Waga kryterium (Wt wyrażona w %): 10%
Kryterium ceny w ofercie będzie oceniane zgodnie z następującym wzorem:
Pc = (Cn/Cr) x Wc
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznanych w kryterium ceny w rozpatrywanej ofercie;
Cn – najniższa cena oferowana we wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach;
Cr – cena oferowana w rozpatrywanej ofercie;
W – waga kryterium;
Maksymalną liczbę punktów Pc za kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium terminu wykonania całego zamówienia w ofercie będzie oceniane zgodnie z następującym wzorem:
Pt = [(Tm - Tr) / (Tm – Tn)] x Wt
gdzie:
Pt – liczba punktów przyznanych w kryterium terminu wykonania całego zamówienia w rozpatrywanej ofercie;
Tn – najniższa liczba dni terminu wykonania całego zamówienia spośród wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach;
Tm – najwyższa liczba dni terminu wykonania całego zamówienia spośród wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach;
Tr – liczba dni terminu wykonania całego zamówienia oferowana w rozpatrywanej ofercie;
Wt – waga kryterium;
Maksymalną liczbę punktów Pt za kryterium otrzyma oferta z najniższą liczbą dni terminu wykonania całego zamówienia.
Wykonawca nie może podać w ofercie w kryterium terminu wykonania całego zamówienia mniej niż 30 dni oraz więcej niż 60 dni. Jeśli wykonawca poda w ofercie mniej niż 30 dni albo więcej niż 60 dni, otrzyma 0 punktów w kryterium termin wykonania całego zamówienia, a w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej, zamawiający przyjmie do umowy, że termin wykonania całego zamówienia to 60 dni.
W celu przeprowadzenia oceny ofert zamawiający:
1. ustala sumę punktów P = Pc + Pt uzyskanych przez wykonawcę w ramach kryteriów oceny ofert;
2. wybiera ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów P;
3. sporządza protokół.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuci oferty i wykluczy z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru potencjalnego wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5. pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TENVIRK SP. Z O.O.

Adres

Długa 1-3

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

+48 519 130 760

NIP

6272580753

Tytuł projektu

Karta inteligentna do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0227/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 8;
Data wpływu oferty: 26 września 2018
Liczba wyświetleń: 635