Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup licencji na oprogramowanie do symulacji numerycznych i komputerowych

Data publikacji: 13.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-09-2018

Numer ogłoszenia

1136933

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.09.2018 r do godz. 16:00:00, w wersji elektronicznej na adres inowroclaw@saferoad.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów, lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inowroclaw@saferoad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Pilarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 698 900 725

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytana ofertowego jest zakup licencji na oprogramowanie do symulacji numerycznych i komputerowych w ramach projektu pn. ”Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji”
nr POIR.01.01.01-00-0869/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój na lata 2014-2020, działanie Projekty B+R przedsiębiorstw

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w pkt. V. Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: inowrocławski Miejscowość: Inowrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup realizowany w ramach projektu pn. ”Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji” nr POIR.01.01.01-00-0869/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój na lata 2014-2020, działanie Projekty B+R przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje następujący zakres:

CZĘŚĆ I - Zakup zestawu narzędzi CAD do projektowania i profesjonalnego kreślenia zawierający narzędzia do rysowania i detalowania 2D/3D posiadający właściwości opisane w pkt. V. Zapytania ofertowego.

CZĘŚĆ II - Zakup jednostanowiskowej, komercyjnej licencji na oprogramowanie do nieliniowych symulacji komputerowych zjawisk szybkozmiennych z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych (MES) – pakiet LS-Dyna, (LS-PrePost, LS-Dyna Tools) lub równoważne, zapewniające funkcjonalność opisaną w pkt. V. Zapytania ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi po podpisaniu umowy, w terminie wynikającym z pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Maksymalny termin realizacji przedmiotu oferty: do 31.10.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• posiadają wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych dostaw;

Potencjał techniczny

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• dysponują odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• znajdują się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Dodatkowe warunki

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z dostawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
1. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
2. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3. Integralną częścią składanej oferty powinna być specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zakupu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi według wagi punktowej:

Kryterium
Cena netto za 1 licencję (C) - Waga - 70,00%
Pomoc techniczna – czas reakcji na zgłoszenie (R) - Waga - 10,00%
Okres gwarancji (G) - Waga - 10,00%
Termin dostawy (T) - Waga- 10,00%

Sposób wyboru oferty:
♣ Kryterium „Cena netto za 1 licencję” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto za 1 licencję, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Ofertowym. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = Cmin / Co *70 , gdzie:
Cmin – cena netto oferty najtańszej
Co – cena netto oferty ocenianej

W tym kryterium można uzyskać maksimum 70 pkt.

♣ Kryterium „Pomoc techniczna – czas reakcji na zgłoszenie” (R) będzie rozpatrywane na podstawie długości czasu reakcji podanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Najkrótszy możliwy czas reakcji to 12 godzin, licząc od daty i godziny zgłoszenia usterki lub innego problemu przez Zamawiającego do Wykonawcy, natomiast najdłuższy możliwy czas reakcji to 48 godzin. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

R = Rmin/Ro * 10, gdzie:
Ro – czas reakcji w ocenianej ofercie
Rmin – minimalny czas reakcji tj. 12 godzin

W tym kryterium można uzyskać maksimum 10 pkt.

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym czasu reakcji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najdłuższy możliwy czas reakcji, tj. 48 godzin.

♣ Kryterium „Termin dostawy” (T) będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu dostawy podanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca zobowiązany jest zatem do wskazania liczby dni, w ciągu których dostarczy Zamawiającemu licencję na oprogramowanie, po uzyskaniu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Najkrótszy możliwy termin dostawy to 7 dni, licząc od podpisania umowy, natomiast najdłuższy termin dostawy to 28 dni. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
T = Tmin/To* 10, gdzie:
To – termin dostawy w ocenianej ofercie
Tmin – minimalny termin dostawy tj. 7 dni

W tym kryterium można uzyskać maksimum 10 pkt.

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym terminu dostawy, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najdłuższy możliwy termin dostawy tj. 28 dni.

Termin dostawy stanowi zobowiązanie Wykonawcy, stanowiące integralny element umowy.

♣ Kryterium „Okres gwarancji” (G) będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu gwarancji podanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji to 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, natomiast najdłuższy okres gwarancji to 36 miesięcy. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

G = Go / Gmax* 10, gdzie:
Go – okres gwarancji w ocenianej ofercie
Gmax – limit okresu gwarancji tj. 36 miesięcy

W tym kryterium można uzyskać maksimum 10 pkt.

Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie najkrótszy możliwy okres gwarancji tj. 12 miesięcy.

Okres gwarancji stanowi zobowiązanie Wykonawcy, stanowiące integralny element umowy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, obliczona na podstawie poniższego wzoru:

P = C +R+ T +G
gdzie:
P – łączna liczba punktów
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w Kryterium „Cena”
R – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w Kryterium „Czas reakcji”
T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w Kryterium „Termin dostawy”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w Kryterium „Okres Gwarancji”


W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Oferentów uzyska taką samą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która wpłynęła do Zamawiającego najwcześniej – liczy się data i godzina wpływu oferty.

Ocena w ramach każdej z Części, wskazanych w pkt. 2 niniejszego zapytania, będzie dokonywana 
rozłącznie.
W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów w ramach każdej części zamówienia, wymienionej w pkt 2 niniejszego zapytania.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INTER METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Marcinkowskiego 150

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

Numer telefonu

+48 698 900 725

NIP

5560010462

Tytuł projektu

Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0869/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I Część
1. Aplikom Sp. z o.o., ul. Nowe Sady 2, 94-102 Łódź
data wpłynięcia: 19.09.2018r.
cena netto 22 134, 00 PLN

II Część
1. EC Engineering Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
data wpłynięcia: 17.09.2018r.
cena netto 179 000, 00 PLN
Liczba wyświetleń: 841