Strona główna
Logo unii europejskiej

Konsultanci rodzinni - Jarocin

Data publikacji: 31.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-09-2018

Numer ogłoszenia

1134456

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście do Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren,
ul. Murawa 37C/L4, 61-655 Poznań lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Instytut Małego Dziecka im.
Astrid Lindgren, ul. Murawa 37C/L4, 61-655 Poznań do dnia 11.09.2018. Decydujące znaczenie dla oceny
zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (na adres podany
powyżej), a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@imd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Podłużny

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604210638

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zatrudnieniem dwóch konsultantów rodzinnych w Jarocinie (średnio 80 godzin miesięcznie, forma zatrudnienia: umowa zlecenia, przewidywany okres zatrudnienia: wrzesień 2018 - październik 2020).
Głównym zadaniem konsultantów rodzinnych w ramach działań Lokalnego Klubu Rodzinnego (LKR) będzie profilaktyczna praca z rodzinami z małymi dziećmi zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oparta na relacji zaufania i akceptacji rodzin.
Konsultanci rodzinni będą tworzyć dobre warunki rozwojowe dla rodzin, przyjazną przestrzeń do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, organizować bezpieczne i inspirujące otoczenie dla rozwoju i uczenia się dzieci oraz, poprzez modelowanie, wzmacniać wiedzę i organizacyjne, społeczne oraz wychowawcze kompetencje rodziców.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi (od
urodzenia do 5. roku życia) z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej
jakości usług społecznych - utworzenie i prowadzenie Lokalnego Klubu Rodzinnego w Jarocinie.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zatrudnieniem dwóch konsultantów rodzinnych w Jarocinie (średnio 80 godzin miesięcznie, forma zatrudnienia: umowa zlecenia, przewidywany okres zatrudnienia: wrzesień 2018 - październik 2020).
Głównym zadaniem konsultantów rodzinnych w ramach działań Lokalnego Klubu Rodzinnego (LKR) będzie profilaktyczna praca z rodzinami z małymi dziećmi zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oparta na relacji zaufania i akceptacji rodzin.
Konsultanci rodzinni będą tworzyć dobre warunki rozwojowe dla rodzin, przyjazną przestrzeń do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, organizować bezpieczne i inspirujące otoczenie dla rozwoju i uczenia się dzieci oraz, poprzez modelowanie, wzmacniać wiedzę i organizacyjne, społeczne oraz wychowawcze kompetencje rodziców.
Zadania konsultanta rodzinnego w ramach pracy w Lokalnym Klubie Rodzinnym:
 Współpraca z koordynatorem lokalnym, drugim konsultantem rodzinnym oraz zewnętrznymi specjalistami w obszarze wypracowania indywidualnych strategii wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi oraz dostosowanie formy (np. indywidualne konsultacje, zajęcia grupowe, warsztaty) i rodzaju wsparcia w Lokalnym Klubie Rodzinnym do potrzeb uczestników.
 Tworzenie dobrej i bezpiecznej atmosfery oraz budowanie relacji z rodzinami opartej na zaufaniu.
 Aranżacja bezpiecznej i uczącej przestrzeni dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 Przygotowanie i prowadzenie spotkań rozwojowo- edukacyjnych dla rodzin z małymi dziećmi (w zależności od wieku dzieci, potrzeb, oczekiwań i sytuacji rodzin np. Grupa „Lulanki, Śpiewanki, Przytulanki”, Grupa Zabawowa, Klub Przedszkolaka, sala zabaw i czytania, otwarty dyżur dla rodziców, grupy wsparcia i samopomocy), w tym w szczególności wsparcie rodzin w budowaniu i rozwijaniu więzi oraz bliskich i uważnych relacji w rodzinie, poszerzanie wiedzy i kompetencji rodzicielskich w obszarze wspierania rozwoju osobowości dzieci oraz wspierania ich rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego, rozwój umiejętności w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, wymiana doświadczeń, pomysłów wśród grupy rodziców oraz strategii radzenia sobie z różnymi sytuacjami z życia rodzinnego.
Konsultant rodzinny będzie odpowiedzialny za dokumentowanie swojej pracy w oparciu o narzędzia i wzory dokumentów dostarczone przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje i terminy zostaną ustalone z Zamawiającym i będą wpisane do zawieranej umowy zlecenia.
2. Przedmiot zapytania ofertowego jest określony we Wspólnotowym Słowniku Zamówień jako CPV:
CPV – 85300000-2 – Usługi pracy społecznej i podobnej
3. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych (jako ofertę częściową rozumie się zatrudnienie jednego konsultanta rodzinnego).
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Kod CPV

85300000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej i podobnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin zatrudnienia: od 17.09.2018. do 31.10.2020r., przyjmując, że we wrześniu 2018 roku do zrealizowania pozostanie 80 godzin/ miesiąc, a w roku 2019r. i 2020 r. w okresie od lipca do sierpnia jeden miesiąc będzie miesiącem bezpłatnej przerwy wakacyjnej (łączna liczba miesięcy do wynagrodzenia: 24 miesiące).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- mają wykształcenie średnie z obszaru nauk społecznych, humanistycznych lub sztuki lub mają wykształcenie wyższe,
- mają doświadczenie co najmniej 2-letnie w pracy z rodzinami (z dziećmi i/ lub rodzicami),
- mają doświadczenie w przygotowywaniu i/ lub prowadzeniu co najmniej 6 różnego rodzaj działań i wydarzeń dla rodzin z dziećmi,
- znają środowiska lokalne Miasta i Gminy Jarocin,
- mają predyspozycje i cechy niezbędne do pracy z małymi dziećmi i ich rodzicami – uważność, refleksyjność, otwartość , gotowość do budowania relacji, kreatywność, odpowiedzialność
- posiadają umiejętności komunikacyjne,
- posiadają umiejętności pracy z grupą,
- posiadają umiejętności współpracy w zespole,
- posiadają umiejętności komputerowe,

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytanie ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w tym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
- CV zawierające informacje dotyczące wykształcenia i wskazanych obszarów doświadczenia.
- List motywacyjny opisujący wymagane w zamówieniu doświadczenie i umiejętności. List powinien być czytelnie podpisany przez Wykonawcę.
- Podpisany i wypełniony Formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
- Podpisane oświadczenie Wykonawcy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Zgodnie z treścią ww. oświadczenia z postępowania będą wykluczone osoby lub podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Cena 100 %
2. Kryterium Cena – W ramach kryterium "Cena" maksymalna liczba punktów do uzyskania 100.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Pcena = (Cmin/Coferty)* 100 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena,
Coferty – cena oferty badanej;
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się ze
współpracowników Zamawiającego.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
udziału w ustalonym terminie w rozmowach rekrutacyjnych.
7. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem wybranym zgodnie z zasadą
konkurencyjności lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN

Adres

Murawa 37C/L4

61-655 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618474576

NIP

7811573199

Tytuł projektu

Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0038/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Katarzyna Mieloszyk, zam. w Wilkowyji, data wpłynięcia oferty: 11.09.2018., cena: 2200 zł brutto/ m-c (oferta częściowa)
Magdalena Kempa, zam. w Bachorzewie, data wpłynięcia oferty: 07.09.2018., cena: 2200 zł brutto/m-c (oferta częściowa)
Liczba wyświetleń: 493