Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/Ingressio/2018 Dostawa blach oraz elektrod otulonych

Data publikacji: 17.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-08-2018

Numer ogłoszenia

1131601

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 28.08.2018 r. godzina 12.00 w formie pisemnej w siedzibie: Ingressio S.C. Sosnowiec 41-200 ul. Struga 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawy blach i elektrod otulonych”. Koperta powinna zawierać dane teleadresowe Oferenta.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Nogaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

327241090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1:
Dostawa blach na próbki spawalnicze

Część 2:
Dostawa elektrod otulonych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Część 1:
Dostawa blach na próbki spawalnicze
Przedmiotem zamówienia jest dostawa blach na próbki spawalnicze zgodnie ze specyfikacją:
1) Blacha - blacha stalowa o wymiarach 125x200x8mm w gatunku S235JR, lub zbliżony wg (EN 10025-2/2004 - czysta, wolna od zanieczyszczeń, brzegi ogradowane.
Planowane docelowe zamówienie: 7200 sztuk

Część 2:
Dostawa elektrod otulonych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrod otulonych ze specyfikacją:
Elektrody otulone zasadowe o średnicy 2,5 oraz 3,2 mm o długości 350mm w proporcjach 50/50 dla w/wym średnic( Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008).
Planowane docelowe zamówienie: –312 paczek .Paczka4-5kg

Przedmiot zamówienia

Część 1:
Dostawa blach na próbki spawalnicze
Przedmiotem zamówienia jest dostawa blach na próbki spawalnicze zgodnie ze specyfikacją:
1) Blacha - blacha stalowa o wymiarach 125x200x8mm w gatunku S235JR, lub zbliżony wg (EN 10025-2/2004 - czysta, wolna od zanieczyszczeń, brzegi ogradowane.
Planowane docelowe zamówienie: 7200 sztuk

Część 2:
Dostawa elektrod otulonych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrod otulonych ze specyfikacją:
Elektrody otulone zasadowe o średnicy 2,5 oraz 3,2 mm o długości 350mm w proporcjach 50/50 dla w/wym średnic( Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008).
Planowane docelowe zamówienie: –312 paczek .Paczka4-5kg

Kod CPV

14622000-7

Nazwa kodu CPV

Stal

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od września 2018 r. do końca listopada 2018 r. w poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Warunki zmiany umowy

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy osobno dla każdej części zamówienia.
1) Kryteria wyboru oferty dla Części 1 zamówienia - dostawa blach .
Kryterium – cena: 0%-60% (max. 60 pkt.)
Cena brutto jednej blachy (blacha stalowa o wymiarach 125x200x8 mm w gatunku S235JR)
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ceny ofertowanych cen (Cmin) z ceną podaną przez oferenta (ŚrCoof), tj:
C =rCmin. / ŚrCoof. x 60pkt
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.
Kryterium – termin dostawy: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany termin dostawy od złożenia zamówienia (zamówienia będą składane na bieżąco podczas realizowanego projektu). Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca termin dostawy 48 godzin i krótszy:
do 48 godzin (również w soboty i niedziele) 20pkt
3-4 dni (również w soboty i niedziele) 10pkt
powyżej 4 dni (również w soboty i niedziele) 0pkt
Kryterium – termin płatności: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany wskazany termin płatności faktury. Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca 120 dniowy i dłuższy termin płatności za fakturę:
120 dni i więcej 20pkt
poniżej 120 dni do 60 dni 10pkt
poniżej 60 dni 0pkt

Łącznie oferta może uzyskać max. 100pkt
Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji.

2) Kryteria wyboru oferty dla Części 2 zamówienia - dostawa elektrod otulonych
Kryterium – cena: 0%-60% (max. 60 pkt.)
Cena brutto paczki elektrod
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
C = Cmin. / Coof. x 60pkt
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.
Kryterium – termin dostawy: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany termin dostawy od złożenia zamówienia (zamówienia będą składane na bieżąco podczas realizowanego projektu). Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca termin dostawy 48 godzin i krótszy:
do 48 godzin (również w soboty i niedziele) 20pkt
3-4 dni (również w soboty i niedziele) 10pkt
powyżej 4 dni (również w soboty i niedziele) 0pkt
Kryterium – termin płatności: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany wskazany termin płatności faktury.
Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca 120 dniowy i dłuższy termin płatności za fakturę:
120 dni i więcej 20pkt
poniżej 120 dni do 60 dni 10pkt
poniżej 60 dni 0pkt
Łącznie oferta może uzyskać max. 100 pkt

Wykluczenia

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4EDU SP. Z O.O.

Adres

Jagiellońska 3/5

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

605661104

Fax

+48 32 302 96 8

NIP

6312598803

Tytuł projektu

Poszukiwany specjalista

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-034D/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt realizowany jest w partnerstwie - zamawiającym jest partner projektu czyli Ingressio S.C. ul. Struga 1 41-200 Sosnowiec.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyniki zapytania:
Część 1 Dostawa blach na próbki spawalnicze
Otrzymane oferty wraz z punktami po ocenie oferty:
„BART A&M” S.C. Świdnica – 52pkt
HUT – TRANS Katowice – 48 pkt
F.U.H. PROJEKT – POL Sosnowiec – 100 pkt

Część 2 Dostawa elektrod otulonych
Otrzymane oferty wraz z punktami po ocenie oferty:
„BART A&M” S.C. Świdnica – 43pkt
MexPol Sp. z o.o. Zabrze – 90 pkt
New Age Welding Sp. z o.o. sp kom. – 91 pkt

Do realizacji wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów.
Liczba wyświetleń: 798