Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018 z dnia 08 sierpień 2018

Data publikacji: 08.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia

1130155

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

pisemnie w siedzibie Zamawiającego (osobiście po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu lub pocztą) ul. Armii Krajowej 32, 23-200 Kraśnik w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 15.00 dnia 17 sierpnia 2018 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Konrad Rymarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

665480300

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego wraz z zabudową skrzyniową

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: kraśnicki Miejscowość: Kraśnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa 1. MALPLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA BRAND" KONRAD RYMARCZYK na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnej w skali kraju linii technologicznej do regranulacji tworzyw polimerowych. W ramach zadania Zamawiający dokona zakupu 3 nowych środków trwałych: Linia granulacyjna, Linia myjąca odpady z tworzyw sztucznych, samochód ciężarowy, a także zakupi materiały i roboty budowlane do budowy budynku produkcyjnego, w którym zlokalizowane zostaną środki trwałe. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłącznie dostawa samochodu ciężarowego wraz z zabudową skrzyniową.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego wraz z zabudową skrzyniową zgodnie z parametrami poniżej :

1. DMC (dopuszczalna masa całkowita pojazdu) = 26-28 ton
2. DMCZ (dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów) = 40 ton
3. Napęd 6x2
4. Pojemność silnika nie mniejsza niż 10l (10.000cm3)
5. Moc silnika nie mniejsza niż 400 KM
6. Automatyczna skrzynia biegów
7. Długość pojazdu = 12 metrów
8. Kabina do obsady dwuosobowej wyposażona w dwie leżanki
9. Zabudowa skrzyniowa – plandeka + kurtyna dwustronna , drzwi tylne standardowe
10. Wymiary wew. zabudowy minimum 23 euro palety (800mm x 1200mm)
11. Instalacja pod przyczepę
12. Tylna oś skrętna
13. Aktywny tempomat

Kod CPV

34130000-7

Nazwa kodu CPV

Pojazdy silnikowe do transportu towarów

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie: Podpisanie umowy z dostawcą
Zakończenie: nie później niż do 17.12.2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wymogi formalne
100%
Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym w szczególności:
a) złożenie wszystkich wymaganych oświadczeń i innych dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem,
warunki opisane w niniejszym zapytaniu określone w Pkt. 3.2. jakie powinien spełniać przedmiot zapytania ofertowego – dostawa samochodu ciężarowego wraz z zabudową skrzyniową

Oferta nie spełniająca warunków formalnych podlega odrzuceniu


KRYTERIA MERYTORYCZNE


Cena
80,00%
cena to całkowita cena netto i brutto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania)
ocena kryterium zgodnie z wzorem:

cena oferty najkorzystniejszej
---------------------------------------- × 100 × 80 %
cena oferowana

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.

Okres gwarancji 20,00% punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane wg następujących przedziałów:
od 12 do 24 miesięcy = 10 punktów
od 25 do 35 miesięcy = 15 punktów
powyżej 36 miesięcy = 20 punktów
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

1. MAL-PLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA BRAND" KONRAD RYMARCZYK

Adres

Armii Krajowej 32

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

665480300

NIP

7151787875

Tytuł projektu

Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0196/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Volvo Polska Sp. z o.o.
ul. Mydlana 2
51-502 Wrocław
17.08.2018 r
Liczba wyświetleń: 1123