Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna i Graniczna w Dębicy

Data publikacji: 27.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-09-2018

Numer ogłoszenia

1128054

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Warunek udziału w postępowaniu:
Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem:
a) Dla części 1: Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest budowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej z rur o średnicy co najmniej Dn200, o długości 1000 m każda.
b) Dla części 2: Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest budowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej z rur o średnicy co najmniej Dn200, o długości 500 m każda.
2. Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12.09.2018r. do godz. 12:00
Informacja na temat sposobu składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, Oferta w postępowaniu na:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna i Graniczna w Dębicy.
Nie otwierać przed dniem: 12.09.2018r. godz. 1215

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30.08.2018r. do godz. 12:00
Informacja na temat sposobu składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, Oferta w postępowaniu na:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w ul. Sportowa, Słoneczna, Łukasiewicza, Energetyczna i Graniczna w Dębicy.
Nie otwierać przed dniem: 30.08.2018r. godz. 1215

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Sieradzki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (014) 670 51 71

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie:
1. CZĘŚĆ I
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków przy ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy:
1) Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC-U Klasa S SDR 34, SN8:
a) o śr. DN200mm – łączna długość 1800mb
b) o śr. DN160mm – łączna długość 560mb
c) studni betonowych DN1000mm – 65 szt., studni z tworzywa Dn425mm – 28 szt.
2) Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE:
a) o śr. DN90mm – łączna długość 830mb
b) o śr. DN63mm – łączna długość 125mb
3) Pompowni ścieków PS-1 i PS-2 oraz pompowni przydomowej – 1kpl.
2. CZĘŚĆ II
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Sportowej i Słonecznej w Dębicy:
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC-U Klasa S SDR 34, SN8:
a) o śr. DN200mm – łączna długość 335mb
b) o śr. DN160mm – łączna długość 325mb
c) studni betonowych DN1000mm – 20 szt., studni z tworzywa Dn425mm – 12szt

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Miasto Dębica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy / wykonawców robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie:
1. CZĘŚĆ I
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków przy ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy:
1) Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC-U Klasa S SDR 34, SN8:
a) o śr. DN200mm – łączna długość 1800mb
b) o śr. DN160mm – łączna długość 560mb
c) studni betonowych DN1000mm – 65 szt., studni z tworzywa Dn425mm – 28 szt.
2) Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE:
a) o śr. DN90mm – łączna długość 830mb
b) o śr. DN63mm – łączna długość 125mb
3) Pompowni ścieków PS-1 i PS-2 oraz pompowni przydomowej – 1kpl.
2. CZĘŚĆ II
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Sportowej i Słonecznej w Dębicy:
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kielichowych litych PVC-U Klasa S SDR 34, SN8:
a) o śr. DN200mm – łączna długość 335mb
b) o śr. DN160mm – łączna długość 325mb
c) studni betonowych DN1000mm – 20 szt., studni z tworzywa Dn425mm – 12szt

Kod CPV

45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia.

Dokumentacja projektowa ma pojemność większą niż limit załączników niniejszego ogłoszenia i jest dostępna npod adresem internetowym:
https://wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10086

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
Część 1: 30.09.2019r.
Część 2: 30.09.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem:
a) Dla części 1: Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest budowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy co najmniej Dn200, o długości 1000 m każda.
b) Dla części 2: Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest budowa lub przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy co najmniej Dn200, o długości 500 m każda

Potencjał techniczny

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem min. jednej osoby posiadającej uprawnienia kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia – nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o długość okresu, w jakim wykonywanie robót było wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej:
a) wstrzymaniem robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym wpisem w Dzienniku budowy pod warunkiem wystąpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
b) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.;
c) działaniem siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie;
d) warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 7 dni;
e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod warunkiem wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na łącznej powierzchni co najmniej 10% całego zakresu robót; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; niewypały
i niewybuchy itp.;
f) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;
g) następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
2) zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymogi SIWZ;
3) zmiany terminów płatności wynagrodzenia wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy;
4) zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania umowy:
a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na: zmiany obowiązującego prawa, zaprzestanie produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, pojawienie się na rynku – po zawarciu umowy – materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niewskazanych w ofercie i SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z uwagi na ograniczenie możliwości finansowych Zamawiającego lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót okaże się zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac;
d) w zakresie wykonania świadczeń zamiennych (robót zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy;
5) pozostałe zmiany:
a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT;
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu;
c) wydłużenie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, o dowolny okres.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru.
c) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
d) Wykaz robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie,
e) Wykaz osób przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia.
f) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
i) Pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
2. Przedmiot: Dalszy etap robót budowlanych na sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Wielkości lub zakresu zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienia zostaną udzielne w przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych lub oszczędnościach po procedurach zamówień publicznych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Dla części 1 i 2 oddzielnie:
1. Cena – 80% = 80pkt.
Oferty zostaną przeliczone według wzoru:
najniższa oferowana cena
C= ---------------------------------------- x 80pkt
cena ocenianej oferty
2. Okres gwarancji i rękojmi – 20% = 20pkt.
Punkty za kryterium przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi zostaną przyznane wg schematu:
Deklarowany okres gwarancji
i rękojmi pełne:
36-47 miesięcy - 0 pkt.
48-59 miesięcy - 10 pkt.
60 miesięcy i więcej - 20 pkt.
3. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktów otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyżej:
P = [Ilość pkt. cena max. 80pkt] + [ilość pkt. okres gwarancji max. 20pkt]
4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia w rozbiciu na poszczególne części, temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), otrzymają najwyższą punktację w kryteriach oceny i których oferta spełni wszystkie warunki postępowania.

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiający wykluczy podmioty powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jednocześnie Zamawiający informuje iż wykluczy z postępowania wykonawców zgodnie z treścią pkt. 12 niniejszego ogłoszenia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI DĘBICKIE SP. Z O.O.

Adres

Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

podkarpackie , dębicki

Numer telefonu

607771722

Fax

146779427

NIP

8720004272

Tytuł projektu

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0019/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków przy ul. Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy. Wybrany wykonawca: Zakład Robót Melioracyjno - Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J.,
39-200 Dębica, Latoszyn 31c, Wartość wybranej oferty: 1 179 993,00 zł netto, 1 451 391,39 zł brutto. Data wpłynięcia oferty - 12.09.2018r.

Część 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Sportowej i Słonecznej w Dębicy. Wybrany wykonawca: Zakład Usług Budowlano - Montażowych WODMEL R. Śniegowski, E. Pociask Sp. J.,
39-200 Dębica, ul. Cmentarna 25, Wartość wybranej oferty: 470 000,00 zł netto, 578 100,00 zł brutto. Data wpłynięcia oferty - 12.09.2018r.
Liczba wyświetleń: 546