Strona główna
Logo unii europejskiej

Modernizacja pola nr 31 w rozdzielni głownej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK"Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia"

Data publikacji: 05.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1127728

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Pisemne oferty zawierające wypełniony formularz ofertowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy dostarczyć na adres:
"AZIS"- Mining Service Sp. z o.o.
os. 1 Maja 16 K
44-304 Wodzisław Śl.
do dnia 12.02.2019 do godziny 14.00
Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu do Zamawiającego.
2) Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3) Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie, wyłącznie z nazwą i adresem Zamawiającego, firmy składającej ofertę i dopiskiem „Modernizacja pola nr 31 w rozdzielni głownej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK"Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia"”
4) Oferent może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5) W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.
Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Grimm

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 45 10 083 w. 115

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma „AZIS”-Mining Service Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy modernizacji pola nr31 w rozdzielni głównej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”Ruch „Borynia”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jastrzębie-Zdrój Miejscowość: Jastrzębie Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przystosowanie pola nr31 w rozdzielni głównej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”Ruch „Borynia” w celu umożliwienia zasilania projektowanej instalacji wytwarzania gazu inertnego jako mieszaniny N2 i CO2 w ramach projektu „Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym,wydobywającym węgiel kamienny,wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczania spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych”–umowa nrPOIR.01.01.01-00-0835/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1POIR Projekty B+R Przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji, dostarczenie materiałów oraz wykonanie modernizacji pola nr31 w rozdzielni głównej 6kV RG-2 zlokalizowanej w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”Ruch „Borynia”.
Szczegółowe informacje przedmiotu zamówiena zgodnie z załącznikiem: Przedmiot zamówienia-zakres modernizacji

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający udzieli w formie pisemnej zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) odwołania postępowania w każdym czasie;
2) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
3) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
W przypadkach , o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda za zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
1) Cena netto 100 %.

Ad. 1. Cena
Zamawiający przyjmuje do oceny cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punkty za oferowaną cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:
Cena najniższa
_____________________ x 100 pkt. = ilość punktów dla danej oferty
Cena danej oferty


Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami oceniania.
W zakresie kryterium oferta może uzyskać max 100 pkt.

Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„AZIS” – MINING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

os. Osiedle 1 Maja 16 K

44-304 Wodzisław Śląski

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

+48 324510083

NIP

6330005021

Tytuł projektu

Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów rejonu czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczenia spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0835/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 506