Strona główna
Logo unii europejskiej

Koordynator lokalny - Jarocin

Data publikacji: 21.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2018

Numer ogłoszenia

1120252

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście do Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren,
Os. Wichrowe Wzgórze 119, 61-699 Poznań lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Instytut Małego Dziecka
im. Astrid Lindgren, Os. Wichrowe Wzgórze 119, 61-699 Poznań do dnia 28.06.2018. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (na adres
podany powyżej), a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Tkaczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604210638

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zatrudnieniem na stanowisku koordynatora lokalnego w
Jarocinie (średnio 80 godzin miesięcznie, forma zatrudnienia: umowa zlecenia, okres zatrudnienia: czerwiec
2018 – październik 2020).
Koordynator lokalny pełni w projekcie rolę merytorycznego praktyka, który koncentruje się na otoczeniu
rodzin zagrożonych wykluczeniem – współpracuje i buduje relacje z lokalnym środowiskiem (np.
współpracuje z urzędnikami samorządowymi, pracownikami socjalnymi/ asystentami rodziny, położnymi)
oraz bezpośrednio wspiera rodziny – rozpoznaje ich potrzeby, oczekiwania, problemy, wybiera i dostosowuje
formę wsparcia dla rodzin w Lokalnym Klubie Rodzinnym. Wspiera merytorycznie działania konsultantów
rodzinnych oraz współpracuje z ekspertami projektu – specjalistami i konsultantami programowymi.
Działania koordynatora lokalnego służą wzmocnieniu rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem
społecznym, wyrównywaniu ich szans na dostęp do dobrej jakości usług oraz wzmocnieniu transferu
nabytych umiejętności rodziców do codziennego życia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi (od
urodzenia do 5. roku życia) z powiatu jarocińskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług
społecznych - utworzenie i prowadzenie Lokalnego Klubu Rodzinnego w Jarocinie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zatrudnieniem na stanowisku koordynatora lokalnego w Jarocinie (średnio 80 godzin miesięcznie, forma zatrudnienia: umowa zlecenia, okres zatrudnienia: czerwiec 2018 – październik 2020).
Koordynator lokalny pełni w projekcie rolę merytorycznego praktyka, który koncentruje się na otoczeniu rodzin zagrożonych wykluczeniem – współpracuje i buduje relacje z lokalnym środowiskiem (np. współpracuje z urzędnikami samorządowymi, pracownikami socjalnymi/ asystentami rodziny, położnymi) oraz bezpośrednio wspiera rodziny – rozpoznaje ich potrzeby, oczekiwania, problemy, wybiera i dostosowuje formę wsparcia dla rodzin w Lokalnym Klubie Rodzinnym. Wspiera merytorycznie działania konsultantów rodzinnych oraz współpracuje z ekspertami projektu – specjalistami i konsultantami programowymi.
Działania koordynatora lokalnego służą wzmocnieniu rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyrównywaniu ich szans na dostęp do dobrej jakości usług oraz wzmocnieniu transferu nabytych umiejętności rodziców do codziennego życia.
Zadania koordynatora lokalnego:
- Budowanie współpracy z lokalnym środowiskiem, a w szczególności współdziałanie z otoczeniem rodzin
zagrożonych wykluczeniem;
- Wypracowywanie strategii budującej zaufanie rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem do
nowego miejsca – Lokalnego Klubu Rodzinnego oraz warunków podtrzymujących zaangażowanie i
aktywność rodzin, w tym działania związane z utrzymaniem uczestników wstępnie pozyskanych do projektu;
- Rozpoznawanie specyfiki sytuacji rodzinnej uczestników – rodzin z małymi dziećmi zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich potrzeb, oczekiwań, problemów;
- Przygotowywanie, we współpracy z konsultantami rodzinnymi i zewnętrznymi specjalistami (np.
psycholog, logopeda, pracownik socjalny/asystent rodziny), indywidualnych strategii wsparcia dla rodzin z
małymi dziećmi oraz dostosowanie formy (np. indywidualne konsultacje, zajęcia grupowe, warsztaty) i
rodzaju wsparcia w Lokalnym Klubie Rodzinnym;
- Stwarzanie warunków do wzajemnej wymiany merytorycznych informacji, doświadczeń i strategii
wsparcia rodzin wśród specjalistów pracujących na rzecz rodzin z małymi dziećmi z LKR;
- Stała współpraca ze specjalistami i konsultantami programowymi w obszarze wdrażania lokalnych modeli
wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem oraz analizy wprowadzenia jakości usługi
społecznej pod kątem dostępności, jakości, efektywności oraz trwałości.
Koordynator lokalny będzie odpowiedzialny za dokumentowanie swojej pracy w oparciu o narzędzia i wzory
dokumentów dostarczone przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje i terminy zostaną ustalone z
Zamawiającym i będą wpisane do zawieranej umowy zlecenia.

Kod CPV

85300000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej i podobnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.10.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- mają wykształcenie minimum policealne na kierunku z obszaru nauk społecznych,
- mają doświadczenie co najmniej 3-letnie w pracy z dziećmi i/lub z rodzinami,
- mają doświadczenie co najmniej 5-letnie we współpracy z różnymi podmiotami w społeczności lokalnej,
- mają doświadczenie w organizowaniu co najmniej 10 różnego rodzaju działań i wydarzeń dla różnych grup
odbiorców w społeczności lokalnej,
- znają środowisko lokalne Miasta i Gminy Jarocin,
- posiadają umiejętności komunikacyjne,
- posiadają umiejętności współpracy w zespole,
- potrafią obsługiwać komputer.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytanie ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w tym w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania:
- CV zawierające informacje dotyczące wykształcenia i wskazanych obszarów doświadczenia.
- List motywacyjny opisujący wymagane w zamówieniu doświadczenie i umiejętności. List powinien być
czytelnie podpisany przez Wykonawcę.
- Podpisane oświadczenie Wykonawcy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego. Zgodnie z treścią ww. oświadczenia z postępowania będą wykluczone osoby lub podmioty
powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co
najmniej 10 proc. udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Podpisany i wypełniony Formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Cena 100 %
2. Kryterium Cena – W ramach kryterium "Cena" maksymalna liczba punktów do uzyskania 100.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Pcena = (Cmin/Coferty)* 100 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena,
Coferty – cena oferty badanej;
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w ww.
kryteriach oceny ofert.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się ze
współpracowników Zamawiającego.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
udziału w ustalonym terminie w rozmowach rekrutacyjnych.
7. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem wybranym zgodnie z zasadą
konkurencyjności lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytanie ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN

Adres

Murawa 37C/L4

61-655 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618474576

NIP

7811573199

Tytuł projektu

Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0038/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pani Agnieszka Majdecka, zam. w Jarocinie, data wpłynięcia: 28.06.2018, cena: 2500 zł
Liczba wyświetleń: 393