Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr ZOF/02/1/POIR.01.01.01-00-0227-15. Dostawa wyświetlaczy EPD.

Data publikacji: 06.02.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2018

Numer ogłoszenia

1086759

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty mogą być składane do dnia 14 lutego 2018 r. do godziny 15:00.
Wykonawcy składają oferty w siedzibie zamawiającego ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów - w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta ZOF/02”
Za datę dostarczenia oferty przyjmuje się datę otrzymania oferty przez TENVIRK co jest potwierdzane wpisem do dziennika korespondencji prowadzonym przez TENVIRK. Wykonawca może złożyć ofertę listem poleconym, osobiście lub z pomocą firmy kurierskiej.
Kopia oferty może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@tenvirk.pl. Oferty przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną, lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone.
Otwarcie kopert i ocena ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego w czasie posiedzenia Zarządu TENVIRK Sp. z o.o. następującym po upłynięciu wyżej wymienionego terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tenvirk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Łempiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519130760

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa w dwóch częściach:
a. Część 1:
1000 sztuk nowych wyświetlaczy wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display) w rozmiarze 1,44 cala;
b. Część 2:
1000 sztuk nowych wyświetlaczy wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display) w rozmiarze 2,6 cala lub 2,71 cala.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zawarcie umowy na dostawę nowych wyświetlaczy EPD.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa w dwóch częściach:
a. Część 1:
1000 sztuk nowych wyświetlaczy wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display) w rozmiarze 1,44 cala;
b. Część 2:
1000 sztuk nowych wyświetlaczy wykonanych w technologii elektronicznego atramentu (EPD - ang. Electronic Paper Display) w rozmiarze 2,6 cala lub 2,71 cala.
2. Wyżej wymienione wyświetlacze powinny być nowe, sprawne i spełniać parametry opisane w specyfikacji dostarczanej przez zamawiającego jako załącznik do niniejszego zapytania.
3. Termin dostawy nie dłuższy niż 140 dni od daty zawarcia umowy na dostawę.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego w dniu roboczym uzgodnionym z zamawiającym w godzinach pomiędzy 9:00 a 17:00 na własny koszt i ryzyko.
5. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 12 miesięcy na warunkach opisanych we wzorze umowy
6. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na podstawie osobnej umowy dostawy towaru dla danej części 1 lub 2 , której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wzór umowy nie podlega negocjacjom.

Czy przewidywane jest udzielenie zamówień uzupełniających: NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK
7. Dostawca może złożyć ofertę na dostawę „część 1” określonej w punkcie 1a lub „część 2” w punkcie 1b. Poszczególne części 1 lub 2 zostaną ocenione osobno i może je realizować ten sam lub różni wykonawcy na podstawie osobnych umów.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

Kod CPV

31712115-9

Nazwa kodu CPV

Mikropodzespoły

Harmonogram realizacji zamówienia

8. Dostawa może odbyć się do 140 dni od daty podpisania umowy lub w krótszym terminie zadeklarowanym w ofercie przez wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Brak spełnienia poniższych warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem wykonawcy, a jego oferta zostaje odrzucona.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 dostawy dotyczące wyświetlaczy. Spełnienie warunku zostanie sprawdzone na podstawie oświadczenia w ofercie i załącznika nr 1 do oferty.

Dodatkowe warunki

2. Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.
3. Ofertę należy składać według wzoru formularza oferty dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty muszą spełniać zasady przygotowania oferty wyszczególnione poniżej. Oferty, które nie spełnią poniższych wymagań zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu. Oferta musi zawierać:
a. cenę oferowaną (C1) będąca ceną netto wyrażoną w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia – część 1 - dostawę wyświetlaczy 1.44’’ wymienionych w „opisie przedmiotu zamówienia publicznego„ w punkcie 1a;
b. termin dostawy (T1) części 1 - wyświetlaczy 1.44’’ wymienionych w „opisie przedmiotu zamówienia publicznego„ w punkcie 1a, wyrażony w liczbie dni i nie dłuższy niż 140 dni od daty zawarcia umowy dostawy towaru;
c. cenę oferowaną (C2) będąca ceną netto wyrażoną w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia – część 2 - dostawę wyświetlaczy 2.6’’ lub 2.71’’ wymienionych w „opisie przedmiotu zamówienia publicznego„ w punkcie 1b;
d. termin dostawy (T2) części 2 - wyświetlaczy 2.6’’ lub 2.71’’ wymienionych w „opisie przedmiotu zamówienia publicznego„ w punkcie 1b, wyrażony w liczbie dni i nie dłuższy niż 140 dni od daty zawarcia umowy dostawy towaru;
e. termin związania ofertą: 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
f. dane teleadresowe wykonawcy;
g. załącznik nr 1 zawierający 3 referencje lub inny dokument udowadniający, że dostawca wykonał minimum 3 podobne dostawy.
h. załącznik nr 2 zawierający szczegółowa specyfikację techniczną wyświetlaczy.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić niniejsze postępowanie bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców. O unieważnieniu postępowania wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z udzielenia zamówienia publicznego bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta w języku polskim na formularzu oferty wypełnionym wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie strony oferty i załączniki powinny być parafowane. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
2. Załącznik nr 1 – zawierający referencje lub inny dokument udowadniający, że dostawca wykonał minimum 3 dostawy dotyczące wyświetlaczy.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej potwierdzający umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz, jeśli dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Część 1 i część 2 oferty zostaną oceniona osobno. „x” – oznacza w zapisach poniżej numer części 1 lub 2.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej części oferty osobno dla każdej części oferty 1 lub 2 w oparciu o następujące kryteria.
1. Nazwa kryterium: Cena części (Cx)
2. Waga kryterium (Wc wyrażona w %): 90%
3. Nazwa kryterium: Termin dostawy (Tx)
Waga kryterium (Wt wyrażona w %): 10%
Kryterium ceny w danej części oferty będzie oceniane zgodnie z następującym wzorem:
Pcx = (Cnx/Crx) x Wc
gdzie:
Pcx – liczba punktów przyznanych w kryterium ceny dla części x w rozpatrywanej ofercie;
Cnx – najniższa cena Cx części x oferowana we wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach;
Crx – cena Cx części x oferowana w rozpatrywanej ofercie;
W – waga kryterium;

Maksymalną liczbę punktów Pcx za kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium terminu dostawy w ofercie będzie oceniane zgodnie z następującym wzorem:
Ptx = [(Tmx - Trx) / (Tmx – Tnx)] x Wt
gdzie:
Ptx – liczba punktów przyznanych w kryterium terminu dostawy części x w rozpatrywanej ofercie;
Tnx – najniższa liczba dni terminu dostawy Tx spośród wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach w części x;
Tmx – najwyższa liczba dni terminu dostawy Tx spośród wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach w części x;
Trx – liczba dni terminu dostawy Tx oferowana w rozpatrywanej ofercie w części x;
Wt – waga kryterium;
Maksymalną liczbę punktów Ptx za kryterium otrzyma część x oferta z najniższą liczbą dni terminu dostawy.
W celu przeprowadzenia oceny poszczególnych części ofert zamawiający:
1. ustala sumę punktów Px = Pcx + Ptx uzyskanych przez wykonawcę w ramach kryteriów oceny części x ofert każdej oferty;
2. wybiera osobno ofertę w części 1 a następnie osobno ofertę w części 2, która uzyskała najwyższą ilość punktów Px;
3. sporządza protokół zgodnie ze wzorem protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru potencjalnego wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5. pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TENVIRK SP. Z O.O.

Adres

Długa 1-3

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

+48 519 130 760

NIP

6272580753

Tytuł projektu

Karta inteligentna do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0227/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

JM elektronik Sp. z o.o.
ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice
Data wpływu oferty: 13 lutego 2018 r.
Liczba wyświetleń: 839