Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr ZOF/08/1/POIR.01.01.01-00-0227-15. Przeprowadzenie badań - ekspertyzy urządzeń w zakresie spełnienia norm związanych z bezpieczeństwem, emisyjnością i odpornością

Data publikacji: 08.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-11-2017

Numer ogłoszenia

1066981

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty mogą być składane do dnia 16 listopada 2017 r. do godziny 15:00.
Wykonawcy składają oferty w siedzibie zamawiającego ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów - w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta ZOF/08”
Za datę dostarczenia oferty przyjmuje się datę otrzymania oferty przez TENVIRK co jest potwierdzane wpisem do dziennika korespondencji prowadzonym przez TENVIRK. Wykonawca może złożyć ofertę listem poleconym, osobiście lub z pomocą firmy kurierskiej.
Kopia oferty może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@tenvirk.pl. Oferty przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną, lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone.
Otwarcie kopert i ocena ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego w czasie posiedzenia Zarządu TENVIRK Sp. z o.o. następującym po upłynięciu wyżej wymienionego terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tenvirk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Łempiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519130760

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa wykonania badań laboratoryjnych prototypów urządzeń radiowych C1, C2, C3, S2, CT-ET, CT-ET-OUT, CT-ET-GSM wchodzących w skład systemu SMART ID CARD (TIMATE) w zakresie poniżej wymienionych zasadniczych wymagań określonych w Dyrektywie RED 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zawarcie umowy o wykonanie usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu badań - ekspertyzy urządzeń radiowych w zakresie spełnienia norm związanych z bezpieczeństwem, emisyjnością i odpornością.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa wykonania badań laboratoryjnych prototypów urządzeń radiowych C1, C2, C3, S2, CT-ET, CT-ET-OUT, CT-ET-GSM wchodzących w skład systemu SMART ID CARD (TIMATE) w zakresie poniżej wymienionych zasadniczych wymagań określonych w Dyrektywie RED 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.
2. Przedmiotem badań są prototypy urządzeń radiowych C1, C2, C3, S2, CT-ET, CT-ET-GSM, CT-ET-OUT dostarczone przez zamawiającego zwane dalej prototypem. Badania powinny być wykonane z uwzględnieniem specyfikacji badań i urządzeń dostarczanej przez zamawiającego a zawierającej skróconą dokumentację techniczną urządzeń. Wyżej wymieniona specyfikacją dostarcza zamawiający z zastrzeżeniem, że z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zamawiający przekaże tę dokumentację wyłącznie po zawarciu umowy poufności pomiędzy potencjalnym wykonawcą a zamawiającym według wzoru podanego przez zamawiającego.
3. Wynikiem wykonania badań będzie ekspertyza zawierająca akredytowane sprawozdanie z badań - osobno dla każdego badanego urządzenia radiowego. Sprawozdanie powinno zawierać uszczegółowiony zakres wykonanych badań, warunki ich wykonania oraz wyniki poszczególnych testów. W przypadku negatywnych wyników badań raport powinien zawierać precyzyjne informacje, umożliwiające zamawiającemu przeprowadzenie analizy przyczyny niezgodności. Raporty powinny zostać przekazane zamawiającemu w postaci wydrukowanego dokumentu w 2 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego w na nośniku CD lub pendrive.
4. Termin wykonania badania pojedynczego prototypu: nie dłuższy niż 60 dni od daty jego przekazania do badań.
5. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części. Cześć I obejmuje punkty a, b. Część II obejmuje punkty c, d, e. Część III obejmuje punkty f, g, h.

Część I. Zasadnicze wymaganie Dyrektywy art. 3.1a – ochrona zdrowia i bezpieczeństwo osób i zwierząt domowych oraz ochronę mienia

a. Zasadnicze wymaganie Dyrektywy art. 3.1a – ochrona zdrowia i bezpieczeństwo osób i zwierząt domowych oraz ochronę mienia - według wymagań określonych w normie PN-N 60950-1:2007 +A11:2009 +A1:2011 +A12:2011 +A2:2014 „Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe” dla urządzeń C1, C2, C3, S2, CT-ET, CT-ET-OUT, CT-ET-GSM

b. Zasadnicze wymaganie Dyrektywy art. 3.1a – ochrona zdrowia i bezpieczeństwo osób i zwierząt domowych oraz ochronę mienia według wymagań określonych w normie PN-EN 62311:2010 „Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)” dla urządzeń C1, C2, C3, S2, CT-ET, CT-ET-OUT, CT-ET-GSM

Część II. Zasadnicze wymaganie Dyrektywy art. 3.1b – odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej

c. Zasadnicze wymaganie Dyrektywy art. 3.1b – odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08 „Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements.” oraz wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017-08 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; dla urządzeń C1, C2, C3, S2, CT-ET, CT-ET-OUT, CT-ET-GSM.

d. Zasadnicze wymaganie Dyrektywy art. 3.1b – odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08 „Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements.” oraz wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) ”Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 52: Specific conditions for Cellular Communication Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment” dla urządzenia CT-ET-GSM

e. Zasadnicze wymaganie Dyrektywy art. 3.1b – odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08 „Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements.” oraz wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-3 V2.1.0 (2016-09)” ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio ETSI EN 301 489-3 V2.1.0 (2016-09) equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz” dla urządzeń C2 i C3

Część III. Zasadnicze wymaganie Dyrektywy art. 3.2 – unikanie szkodliwych zakłóceń i skuteczne wykorzystanie widma radiowego
f. Zasadnicze wymaganie Dyrektywy art. 3.2 – unikanie szkodliwych zakłóceń i skuteczne wykorzystanie widma radiowego według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) „Global System for Mobile communications (GSM); Mobile Stations (MS) equipment;” dla urządzenia CT-ET-GSM

g. Zasadnicze wymaganie Dyrektywy art. 3.2 – unikanie szkodliwych zakłóceń i skuteczne wykorzystanie widma radiowego według wymagań określonych w normie ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) “Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques;” dla urządzeń C1, C2, C3, S2, CT-ET, CT-ET-OUT, CT-ET-GSM

h. Zasadnicze wymaganie Dyrektywy art. 3.2 – unikanie szkodliwych zakłóceń i skuteczne wykorzystanie widma radiowego według wymagań określonych w normie ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2016-11) “Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz” dla urządzeń C2 i C3 wyposażonych w tag w technologii NFC

Harmonogram realizacji zamówienia

8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w okresie
nie dłuższym niż do 30 kwietnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy dysponują wiedzą oraz doświadczeniem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi, że dysponuje certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań wymaganych do potwierdzenia zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy RED 2014/53/UE lub równoważnym certyfikatem. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie kopii certyfikatu akredytacji lub równoważnego dokumentu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty.

Potencjał techniczny

2. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy dysponują akredytowanym laboratorium lub równoważnym laboratorium umożliwiające przeprowadzenie badań w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia i specyfikacji. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi, że dysponuje certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań wymaganych do potwierdzenia zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy RED 2014/53/UE lub równoważnym certyfikatem oraz oświadczy, że dysponuje takim laboratorium. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie kopii certyfikatu akredytacji lub równoważnego dokumentu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty oraz oświadczenia wykonawcy zawartego w ofercie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy dysponują kadrą badawczą posiadającą doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie badań w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia i specyfikacji. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi, że dysponuje certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań wymaganych do potwierdzenia zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy RED 2014/53/UE lub równoważnym certyfikatem oraz oświadczy, że dysponuje taką kadrą badawczą. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie kopii certyfikatu akredytacji lub równoważnego dokumentu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty oraz oświadczenia wykonawcy zawartego w ofercie.

Dodatkowe warunki

4. W przypadku, w którym wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest podmiot inny niż uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B, zawarcie umowy z Wykonawcą będzie uzależnione od uzyskania zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
5. Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.
6. Ofertę należy składać według wzoru formularza oferty dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty muszą spełniać zasady przygotowania oferty wyszczególnione poniżej. Oferty, które nie spełnią poniższych wymagań zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu. Oferta musi zawierać:
a. cenę oferowaną (C) będąca ceną netto wyrażoną w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia;
b. termin wykonania badań pojedynczego prototypu (T), wyrażony w liczbie dni i nie dłuższy niż 60 dni od daty jego przekazania do badań;
c. tabelę zawierającą kosztorys szczegółowy zawierające cenę netto wyrażoną w PLN za wykonanie poszczególnych części I, II i II dla poszczególnych prototypów urządzeń radiowych C1, C2, C3, S2, CT-ET, CT-ET-GSM, CT-ET-OUT. Należy wypełnić wszystkie rubryki tabelki wyłącznie ceną netto wyrażoną w PLN bez dopisywania innych informacji. Suma cen netto z wszystkich rubryk tabelki powinna być równa cenie oferowanej C;
d. termin związania ofertą: 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
e. dane teleadresowe wykonawcy;
f. oświadczenie wykonawcy iż dysponuje akredytowanym laboratorium lub równoważnym laboratorium,
g. oświadczenie wykonawcy iż dysponuje kadrą badawczą posiadającą doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie badań w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia i specyfikacji
h. zobowiązania do zawarcia umowy według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
i. załącznik nr 1 zawierający potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu, pozostającego w dyspozycji wykonawcy, z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań wymaganych do potwierdzenia zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy RED 2014/53/UE lub równoważnego dokumentu.
j. oświadczenie, że wykonawca jest lub nie jest uczelnią publiczną lub państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić niniejsze postępowanie bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców. O unieważnieniu postępowania wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z udzielenia zamówienia publicznego bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta w języku polskim na formularzu oferty wypełnionym wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie strony oferty i załączniki powinny być parafowane. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
2. Załącznik nr 1 – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu, wystawionego dla wykonawcy, akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań wymaganych do potwierdzenia zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy RED 2014/53/UE lub równoważnego dokumentu.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej potwierdzający umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz, jeśli dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego netto określonego w umowie.
2. Udzielenie zamówienia uzupełniającego będzie miało formę aneksu do umowy zawierającego zakres uzupełnienia zamówienia zgodny z przedmiotem zamówienia oraz jego uzasadnieniem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Nazwa kryterium: Cena (C)
Waga kryterium (Wc wyrażona w %): 90%
2. Nazwa kryterium: Termin wykonania badania pojedynczego prototypu (T)
Waga kryterium (Wt wyrażona w %): 10%
Kryterium ceny w ofercie będzie oceniane zgodnie z następującym wzorem:
Pc = (Cn/Cr) x Wc
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznanych w kryterium ceny w rozpatrywanej ofercie;
Cn – najniższa cena oferowana we wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach;
Cr – cena oferowana w rozpatrywanej ofercie;
W – waga kryterium;
Maksymalną liczbę punktów Pc za kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium terminu wykonania badań pojedynczego prototypu w ofercie będzie oceniane zgodnie z następującym wzorem:
Pt = [(Tm - Tr) / (Tm – Tn)] x Wt
gdzie:
Pt – liczba punktów przyznanych w kryterium terminu wykonania badań pojedynczego prototypu w rozpatrywanej ofercie;
Tn – najniższa liczba dni terminu wykonania badań pojedynczego prototypu spośród wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach;
Tm – najwyższa liczba dni terminu wykonania badań pojedynczego prototypu spośród wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach;
Tr – liczba dni terminu wykonania badań pojedynczego prototypu oferowana w rozpatrywanej ofercie;
Wt – waga kryterium;
Maksymalną liczbę punktów Pt za kryterium otrzyma oferta z najniższą liczbą dni terminu wykonania badań pojedynczego prototypu.
W celu przeprowadzenia oceny ofert zamawiający:
1. ustala sumę punktów P = Pc + Pt uzyskanych przez wykonawcę w ramach kryteriów oceny ofert;
2. wybiera ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów P;
3. sporządza protokół zgodnie ze wzorem protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru potencjalnego wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5. pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TENVIRK SP. Z O.O.

Adres

Długa 1-3

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

+48 519 130 760

NIP

6272580753

Tytuł projektu

Karta inteligentna do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0227/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 1004