Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Ingressio/2017 Wybór dostawcy gazów i drutu

Data publikacji: 21.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-09-2017

Numer ogłoszenia

1057053

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją przez Ingressio s.c. w partnerstwie z 4 EDU Sp. z o.o. projektu pn.: „Poszukiwany specjalista” – realizowanego w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poszukujemy dostawcy/ców: gazów oraz drutów

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 29.09.2017 r. godzina 12.00 w formie pisemnej w siedzibie: Ingressio S.C. Sosnowiec 41-200 ul. Struga 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę gazów oraz drutów”. Koperta powinna zawierać dane teleadresowe Oferenta.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Nogaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

327241090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1:
Dostawa gazów technicznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów zgodnie ze specyfikacją:
Argon sprężony – butla z gazem (200 bar, 40m3 ) – Argon Sprężony ( Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008).
Planowane docelowe zamówienie: –540 sztuk
Część 2:
Dostawa drutów
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutów zgodnie ze specyfikacją:
1) Drut spawalniczy do stali czarnej - pręty do spawania konstrukcji ze stali niskowęglowych, ø 1,6 i 2,4; klasyfikacja:
- AWS A 5.18/A 5.18M:ER70S-6
- EN ISO 636:W 42 5 W3Si1
- udarność w temp.-50°C>80J
- gwarancja na materiał 2 lata
- atest 3.1
- karta charakterystyki w/g wymagań: rozporządzenie WE1907/2006(reach) załączniki(453/2010) z dn.20.05.2010
- załączona deklaracja CE
Planowane docelowe zamówienie: 270 paczek [paczka – opakowanie 5kg](w proporcji 50/50 dla 1,6 i 2,4)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy/ców :
a) gazów technicznych,
b) drutów,
na kursy z zakresu spawania metodą TIG 141 - 3 poziomy do 13CrMo4-5, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03, w okresie od 10.2017 do 11.2018 dla uczestników projektu „Poszukiwany specjalista” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych dostaw:
a) gazów technicznych,
b) drutów,
na kursy z zakresu spawania metodą TIG 141 - 3 poziomy do 13CrMo4-5, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03, w okresie od 10.2017 do 11.2018 dla uczestników projektu „Poszukiwany specjalista” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Kod CPV

24110000-8

Nazwa kodu CPV

Gazy przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w częściach, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez Zamawiającego w terminie ustalonym niniejszym postępowaniem, ostatecznie potwierdzonym w umowie.
Od października 2017 do listopada 2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Kryteria wyboru oferty dla Części 1 zamówienia - dostawa gazów technicznych
Kryterium – cena: 0%-60% (max. 60 pkt.)
Cena brutto butli z gazem (200 bar,40m3)– Argon
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
C = Cmin. / Coof. x 60pkt
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.
Kryterium – termin dostawy: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany termin dostawy od złożenia zamówienia (zamówienia będą składane na bieżąco podczas realizowanego projektu). Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca termin dostawy 48 godzin i krótszy:
do 48 godzin (również w soboty i niedziele) 20pkt
3-4 dni (również w soboty i niedziele) 10pkt
powyżej 4 dni (również w soboty i niedziele) 0pkt
Kryterium – termin płatności: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany wskazany termin płatności faktury.
Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca 120 dniowy i dłuższy termin płatności za fakturę:
120 dni i więcej 20pkt
poniżej 120 dni do 60 dni 10pkt
poniżej 60 dni 0pkt
Łącznie oferta może uzyskać max. 100 pkt
2) Kryteria wyboru oferty dla Części 2 zamówienia - dostawa drutów
Kryterium – cena: 0%-60% (max. 60 pkt.)
a) Cenę brutto drutu spawalniczego do stali czarnej - 1 paczka
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
C = Cmin. / Coof. x 60pkt
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.
Kryterium – termin dostawy: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany termin dostawy od złożenia zamówienia (zamówienia będą składane na bieżąco podczas realizowanego projektu). Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca termin dostawy 2 dniowy i krótszy:
do 2 dni 20pkt
3-4 dni (również w soboty i niedziele) 10pkt
powyżej 4 dni (również w soboty i niedziele) 0pkt
Kryterium – termin płatności: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany wskazany termin płatności faktury. Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca 120 dniowy i dłuższy termin płatności za fakturę:
120 dni i więcej 20pkt
poniżej 120 dni do 60 dni 10pkt
poniżej 60 dni 0pkt
Łącznie oferta może uzyskać max. 100pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4EDU SP. Z O.O.

Adres

Jagiellońska 3/5

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

605661104

Fax

+48 32 302 96 8

NIP

6312598803

Tytuł projektu

Poszukiwany specjalista

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-034D/16-00

Inne źródła finansowania

W związku z realizacją przez Ingressio s.c. w partnerstwie z 4 EDU Sp. z o.o. projektu pn.: „Poszukiwany specjalista” zamawiającym w w/w zapytaniu jest Partner Projektu tj. Ingressio S.C. ul. Struga 1; 41-200 Sosnowiec

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na wyżej zamieszczone zapytanie nr 4/ingressio/2017 do siedziby Ingressio S.C. ul Struga 1 w Sosnowcu wpłynęła w określonym w zapytaniu terminie następujące oferta :
Oferta na Część 1
1) FW Gaz - Mot Artur Wydrych ul. Szklarska 30 42-400 Zawiercie - cena 69,50zł (Oferta wpłynęła 28.09.2017)

Oferta na Część 2
1) FW Gaz - Mot Artur Wydrych ul. Szklarska 30 95 42-400 Zawiercie - cena 123zł (Oferta wpłynęła 28.09.2017)

Oferta została wybrana do realizacji.
Liczba wyświetleń: 1376