Strona główna
Logo unii europejskiej

USŁUGĘ PROGRAMISTYCZNA W RAMACH POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW SENIOR DEVELOPERA/TEAM LEADERA ZESPOŁU PROGRAMUJĄCEGO W JĘZYKACH C++/RUST

Data publikacji: 03.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2017

Numer ogłoszenia

1047696

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin@simteract.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin@simteract.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Jaśkiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przystępując do realizacji projektu "Simteract - Inteligentny System Ruchu Drogowego na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo" - projekt realizowany przez Simteract Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, spółka Simteract Sp. z o.o. zgłasza zapytanie ofertowe na przedstawioną poniżej usługę programistyczną. Przedmiot zamówienia stanowi usługa programistyczna w ramach powierzonych obowiązków Senior Developera/Team Leadera zespołu programującego w językach C++/Rust, w których realizowany będzie system w ramach projektu. Lokalizacja projektu: Rzeszów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przygotowanie technologiczne oraz prowadzenie zespołu programistów dla projektu „Inteligentny System Ruchu Drogowego na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo”. Projektu ma na celu stworzenie kompleksowego programu symulującego ruch drogowy, wykorzystującego inteligentne algorytmy, możliwego do wdrożenia dla producentów gier i symulatorów.

System na podstawie danych dotyczących ruchu drogowego opracowanych poprzez iterację symulacji pozwoli na tworzenie dowolnych zdarzeń drogowych w czasie rzeczywistym. Będą one odzwierciedlać realny ruch drogowy, wraz z uwzględnieniem całkowitej losowości zdarzeń, prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz możliwych wariantów ich przebiegu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi usługa programistyczna w ramach powierzonych obowiązków Senior Developera/Team Leadera w zespole realizującym projekt „Inteligentny System Ruchu Drogowego na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo”. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- Zaprojektowanie architektury systemu i przygotowanie metody przechowywania danych
- Przygotowanie środowiska programistyczno-graficznego
- Testy skuteczności i inteligentnych metodologii
- Implementacja środowiska inteligentnej metodologii realizacji
- Stworzenie systemów poruszania się pojazdów i sieci mapy
- Optymalizacja i rozpraszanie systemu
- Opracowanie wersji demo systemu dla prezentacji klientom
- Udział w pracach realizowanych przez pracowników zespołu programistów;
- Kompleksowy nadzór nad całością prac programistycznych.
Szczegółowy zakres obowiązków zawiera projekt Umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Opis weryfikacji spełniania warunku: Na podstawie dokumentów potwierdzających wymagane kompetencje w postaci oświadczeń.

- wykształcenie wyższe w zakresie informatyki (szczególnie: informatyka, informatyka stosowana); sposób weryfikacji: skan/kserokopia dyplomu ukończenia studiów)
- minimum 5-letnie doświadczenie pracy na stanowisku programisty (lub podobnym)
- co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zespołu programistów (na stanowisku team leader, lead programmer lub podobnym)
- doświadczenie w pracy w co najmniej trzech silnikach gier wideo
- znajomość języków programowania C++ lub RUST
- znajomość technik związanych z tworzeniem z inteligentnych algorytmów

Poza wykształceniem, weryfikacja spełniania warunków odbędzie się na podstawie dokumentów potwierdzających wymagane kompetencje w postaci oświadczeń.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania w niej zmian nieistotnych, co zostało przewidziane w § 4 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy możliwa jest w sytuacji zmniejszenia albo zwiększenia zakresu zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia możliwa jest w wypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości roboczogodzin określonych w § 1 umowy.
4. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Oferentów wszystkich wskazanych warunków Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:

- kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów;

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto 1 (jednej) roboczogodziny wykonywania usługi, o której mowa w …….. do niniejszego zapytania podanej przez Oferenta w formularzu ofertowym (Załącznik nr …… do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

W = (Wn/Wo) x waga

gdzie:
W – wartość punktowa w kryterium finansowym,
Wn– wartość oferty z najniższą ceną,
Wo – wartość oferty badanej.

Wykluczenia

Wykluczeniu postępowania podlegają Wykonawcy powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SIMTERACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohdana Dobrzańskiego 3

20-262 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

783843591

NIP

9462665230

Tytuł projektu

Simteract - Inteligentny System Ruchu Drogowego na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo

Numer projektu

POPW.01.01.02-06-0010/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Rockocode Adam Rzepka, Przysietnica 71, 36-200 Brzozów
Oferta wpłynęła mailowo(elektronicznie) w dniu 09.08.2017.
Cena: 192 000,00 złotych netto
Liczba wyświetleń: 705