Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu komputerowego stacjonarnego

Data publikacji: 02.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2017

Numer ogłoszenia

1047319

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grzegorz@simteract.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

grzegorz@simteract.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Ociepka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 370 011

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa czterech stacjonarnych stacji roboczych o wysokich parametrach wydajnościowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego, który będzie wykorzystywany w ramach realizacji projektu: "Simteract - Inteligentny System Ruchu Drogowego na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Wykazie sprzętu i specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1

Kod CPV

30214000-2

Nazwa kodu CPV

Stacje robocze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 7 (siedem) dni od momentu podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1.Rozliczenie finansowe oraz warunki dostawy Zamawiający zawrze z wybranym Dostawcą
w umowie zakupu.
2.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3.Koszty transportu do biura Spółki w Rzeszowie, w tym koszty opakowania oraz ubezpieczenia na czas przewozu, ponosi Wykonawca.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny – ocena zgodności oferty z przedmiotem zmówienia.
2. Kryterium oceny ofert:
C – cena [%] – waga 0,4 – 100% dostaje najniższa cenowo oferta, każda następna ocena oferty (czyli następna cenowo wyższa oferta) jest pomniejszana o stosowną różnicę wartości pomiędzy najtańszą a porównywaną
Z – zgodność ze specyfikacją[%] – waga 0,4
R – spełnienie założeń wstępnych [%] waga 0,2
C*0,4+Z*0,4+R*0,2
Maximum wyniku 1

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SIMTERACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohdana Dobrzańskiego 3

20-262 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

783843591

NIP

9462665230

Tytuł projektu

Simteract - Inteligentny System Ruchu Drogowego na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo

Numer projektu

POPW.01.01.02-06-0010/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Morele.net Sp. z o.o., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków
Oferta wpłynęła mailowo(elektronicznie) w dniu 08.08.2017.

Kwota oferty: 34 429,63 netto
Liczba wyświetleń: 797