Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. dotyczące wykonania robót budowlanych: Budowy budynku produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą, zapleczem socjalnym i technicznym

Data publikacji: 13.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-07-2017

Numer ogłoszenia

1044085

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

poczta/osobiście : ul.Armii Krajowej 32 23-200 Kraśnik

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Konrad Rymarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

665480300

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: kraśnicki Miejscowość: Kraśnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej w której zostaną umieszczone środki trwałe ściśle związane z projektem p.n.: "Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą,zapleczem socjalnym i technicznym zgodnie z dokumentacją projektową.

Dokumentacja projektowa składa się z :
1) przedmiaru robót - stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
2) projektu budowlanego - który jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego (8:00-15:00) po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu).

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie robót - 10 sierpnia 2017
Zakończenie robót - 31 czerwca 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

CENA 60% - cena oferty najkorzystniejszej dzielona przez cenę oferowaną x 100 x 60 %
OKRES GWARANCJI 40%
1)powyżej 5 lat i więcej - 40 pkt
2)powyżej 4 lat do 5 lat włącznie - 30 pkt
3)powyżej 3 lat do 4 lat włącznie - 20 pkt
4)powyżej 2 lat do 3 lat włącznie - 10 pkt
5)od 1 roku do 2 lat włącznie - 5 pkt
6)poniżej roku - 0 pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

1. MAL-PLAST KONRAD RYMARCZYK 2. P.H.U. KONRAD RYMARCZYK 3. P.H.P.U. "BURDA BRAND" KONRAD RYMARCZYK

Adres

Armii Krajowej 32

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

665480300

NIP

7151787875

Tytuł projektu

Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0196/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. STAL TECH JACEK SIECIECHOWICZ
UL.ZAMOYSKIEGO 66
23-300 JANÓW LUBELSKI

Oferta wpłynęła w dniu 26.07.2017 r.
Cena netto 599.000 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złoty)
Liczba wyświetleń: 2147