Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Ingressio/2017 Wybór trenera prowadzącego zajęcia praktyczne

Data publikacji: 09.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-05-2017

Numer ogłoszenia

1032947

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją przez Ingressio s.c. w partnerstwie z 4 EDU Sp. z o.o. projektu pn.: „Poszukiwany specjalista” – realizowanego w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), poszukujemy trenera który w ramach świadczonych przez siebie usług poprowadzi zajęcia praktyczne z zakresu spawania blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG 141, dla uczestników szkoleń realizowanych przez nas w ramach w/w projektu.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 19.05.2017 r. godzina 15.00 w formie pisemnej w siedzibie: Ingressio S.C. Sosnowiec 41-200 ul. Struga 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na prowadzenie szkoleń zawodowych” . Koperta powinna zawierać dane teleadresowe Oferenta.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Nogaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

327241090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wybór trenera do prowadzenia zajęć praktycznych na spawalni metodą TIG 141 - 3 poziomy do 13 CrMo, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03 w okresie od 22.05.2017 do 30.11.2018 dla uczestników projektu „Poszukiwany specjalista” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór trenera do prowadzenia zajęć praktycznych na spawalni metodą TIG 141 - 3 poziomy do 13 CrMo, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03 w okresie od 22.05.2017 do 30.11.2018 dla uczestników projektu „Poszukiwany specjalista” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych spawalniczych.
Organizator planuje w ramach projektu przeprowadzenie zajęć dla ośmiu (8) grup szkoleniowych (średnio 10-osobowych).
Zakłada się zrealizowanie dla każdej z grup następujących zajęć:
Moduł II – spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG 141 – 90h zajęć praktycznych
Moduł III – spawanie rur spoinami czołowymi metodą TIG 141 – 102 h zajęć praktycznych.
Kurs spawania rur ze stali kotłowej (13CrMo 4-5; grupa 5 [FM3]) – 30h zajęć praktycznych
Łącznie dla Modułu II, Modułu III oraz Kursu spawania rur ze stali kotłowej (13CrMo 4-5; grupa 5 [FM3]): 222h na jedną grupę szkoleniową, to jest 1776h dla 8 grup szkoleniowych.
Zamawiający zamierza wyłonić niniejszym postępowaniem jednego trenera prowadzącego w/w szkolenia praktyczne wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa jednocześnie informując iż w poprzednim zapytaniu dotyczącym realizacji szkoleń w ramach projektu „Poszukiwany Specjalista” wyłoniono już jednego trenera do zajęć praktycznych - tym samym w/w liczby godzin będą współdzielone przez dwóch wykonawców w zależności od ich indywidualnych możliwości oraz od potrzeb organizatora.
Zajęcia praktyczne będą odbywały się w godzinach pomiędzy 8:00 a 21:00 w tygodniu, po 6 godzin dziennie oraz w weekendy (Sb – Nd) po 8 godzin dziennie, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Zadaniem instruktora nauki spawania będzie przeprowadzenie szkoleń praktycznych z zakresu spawania metodą TIG 141 (II, III moduł oraz stal kotłowa – rury) dla łącznie 8 grup - 10 – osobowych. Szkolenia będą prowadzone na terenie Ośrodka Szkolenia Spawaczy Ingressio w Sosnowcu.
Okres realizacji szkoleń to maj 2017 - listopad 2018.
Program szkolenia przedstawia Zamawiający (zgodnie z wytycznymi IS Gliwice).
Zamawiający zapewnia Trenerom salę do zajęć praktycznych – spawalnię w pełni wyposażoną w niezbędny do przeprowadzenia szkoleń sprzęt oraz materiały spawalnicze.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 22.05.2017 r. do 30.11.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty Instruktora nauki spawania: cena i doświadczenia zawodowe
Łącznie oferta może uzyskać max. 100 pkt. (100%)

- Cena za godzinę szkolenia: 0% -60% (max. 60 pkt.)
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
C = Cmin. / Coof. x 60 pkt.
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.

- Doświadczenie zawodowe 0%-40%, (max. 40 pkt.)
W kryterium będzie oceniane doświadczenie trenera gdzie:
- wykazanie 500 godzin zegarowych przeprowadzonych zajęć praktycznych w okresie ostatnich 18 miesięcy w spawaniu blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG 141 - 0 pkt.
- wykazanie od 501 do 700 godzin zegarowych przeprowadzonych zajęć praktycznych w okresie ostatnich 18 miesięcy w spawaniu blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG 141 - 20 pkt.
- wykazanie ponad 700 godzin zegarowych przeprowadzonych zajęć praktycznych w okresie ostatnich 18 miesięcy w spawaniu blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG 141 - 40 pkt.

Doświadczenie będzie oceniane na podstawie dołączonych do oferty dokumentów (załącznik nr 5 do zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4EDU SP. Z O.O.

Adres

Jagiellońska 3/5

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

605661104

Fax

+48 32 302 96 8

NIP

6312598803

Tytuł projektu

Poszukiwany specjalista

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-034D/16-00

Inne źródła finansowania

W związku z realizacją przez Ingressio s.c. w partnerstwie z 4 EDU Sp. z o.o. projektu pn.: „Poszukiwany specjalista” zamawiającym w w/w zapytaniu jest Partner Projektu tj. Ingressio S.C. ul. Struga 1; 41-200 Sosnowiec

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła tylko jedna oferta:
Damian Tide, oferta wpłynęła 18 maja 2017, zdobyte punkty - 80 (60pkt cena + 20 pkt doświadczenie) - cena 50zł/godzina
Liczba wyświetleń: 1723