Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór trenerów prowadzących zajęcia teoretyczne lub teoretyczne i praktyczne z zakresu kursu „Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych” dla uczestników projektu

Data publikacji: 07.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2017

Numer ogłoszenia

1032735

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie w terminie do dnia 16.05.2017r. do godziny 12.00 w formie:
o pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: 4EDU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice
o faxem na numer: +48 32 721 86 53
o w wersji elektronicznej na e-mail: projekty@4edu.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@4edu.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Handzlik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 32 302 96 80, kom: 785 102 204

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wybór trenera/trenerów, który/którzy zrealizuje/ją zajęcia teoretyczne lub teoretyczne i praktyczne z zakresu kursu „Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych” dla uczestników projektu "Poszukiwany specjalista”.
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku Montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Po ukończeniu kursu uczestnik przystąpi do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowana jest realizacja 1 edycji kursu (104 godz. zajęć w tym o zajęcie teoretyczne (wykłady + ćwiczenia) – 32 godziny, zajęcia praktyczne – 72 godziny).
Program kursu obejmuje zagadnienia (moduły):
1. BHP na placu budowy. Pierwsza pomoc przedlekarska. Ogólne przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska. Przepisy bhp przy obsłudze narzędzi i sprzętu oraz transporcie i składowaniu materiałów budowlanych. Odzież ochronna i środki ochrony osobistej (teoria – 2 godz.).
2. Metale i tworzywa sztuczne do produkcji materiałów instalacyjnych, obróbka rur. Metale nie żelazne i jego stopy. Tworzywa sztuczne. Ciecie ręczne i mechaniczne. Gwintowanie ręczne i mechaniczne. Piłowanie, wiercenie (teoria – 4 godz., praktyka – 8 godz.).
3. Łączenie różnych rodzajów rur. Sposoby łączenia rur stalowych, miedzianych z tworzyw sztucznych. Połączenia mieszane. Armatura zamykająca przepływowa (teoria – 4 godz., praktyka – 8 godz.).
4. Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej. Wykonywanie prostych instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, Zasady montażu i demontażu(teoria – 4 godz., praktyka – 16 godz.).
5. Kanalizacja. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej, sieci i urządzenia kanalizacyjne(teoria – 4 godz., praktyka – 12 godz.).
6. Instalacje centralnego ogrzewania. Sposoby wykonania instalacji centralnego ogrzewania. Dobór, montaż i wymiana grzejników. Montaż ogrzewania podłogowego. Montaż pompy obiegowej i naczynia zbiorczego (teoria – 6 godz., praktyka – 16 godz.).
7. Montaż armatury i urządzeń sanitarnych. Zasady montażu brodzika, umywalki, wanny oraz innych urządzeń sanitarnych. Zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót stolarskich (teoria – 4 godz., praktyka – 8 godz.).
8. Kalkulacja i obmiar robót instalacyjno-sanitarnych. Zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót stolarskich (teoria – 4 godz., praktyka – 4 godz.) .
Zakłada się możliwość prowadzenia poszczególnych modułów przez różnych trenerów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku – "Zapytanie ofertowe".

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bytom Miejscowość: Bytom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór trenera/trenerów, którzy zrealizują zajęcia teoretyczne lub teoretyczne i praktyczne z zakresu kursu „Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych” dla uczestników projektu pn.: „Poszukiwany specjalista”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego usług przeprowadzenia kursu zawodowego „Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych” dla uczestników projektu pn.: „Poszukiwany specjalista”.
Planowana jest realizacja 1 edycji kursu (104 godz. zajęć w tym o zajęcie teoretyczne (wykłady + ćwiczenia) – 32 godziny, zajęcia praktyczne – 72 godziny).

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin organizacji szkolenia: 06-07.2017 r.
Harmonogram realizacji kursu może ulec zmianie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) Spełniają - każda osoba stanowiąca kadrę dydaktyczną wskazana do realizacji kursu / modułu spełnia wymogi określone w pkt 12 Opisu przedmiotu zamówienia tj:
I. posiada co najmniej 3 – letnie (tj. z okresu 01.05.2014-30.04.2017) doświadczenie zawodowe w realizacji kursów /modułów o podobnej tematyce (w tym zrealizowanie minimum 100 godzin zajęć),
II. posiada wykształcenie w kierunku zgodnym z programem kursu/modułu,
III. posiada przygotowanie pedagogiczne (ukończony kurs pedagogiczny),
IV. jest czynnym nauczycielem zawodu lub praktycznej nauki zawodu - nauczycielem dyplomowanym lub mianowanym.
Podstawą do oceny spełnienia warunków wymienionych w pkt. I,II,III jest Życiorys Zawodowy trenera (załącznik 2 do zapytania ofertowego). Spełnienie warunku pkt. IV oceniane będzie na podstawie Oświadczenia trenera (załącznik 3 do zapytania ofertowego).
2. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczeni są Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
- Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
(Oświadczenie – załącznik 4 do zapytania ofertowego).
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Formularz ofertowy – zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
b) Życiorys zawodowy trenera - zgodnie z zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
c) Oświadczenie trenera - zgodnie z zał. nr 3 do zapytania ofertowego.
d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - zgodnie z zał. nr 4 do zapytania ofertowego .

Zamawiający zastrzega możliwość żądania, w trakcie oceny oferty, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wykształcenia i doświadczenia kadry dydaktycznej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przeprowadzi wybór Wykonawcy/Wykonawców poprzez ocenę Ofert dla każdego zamówienia częściowego osobno.
Zamówienia częściowe dotyczą realizacji poszczególnych modułów kursu tj.:
1. BHP na placu budowy. Pierwsza pomoc przedlekarska. Ogólne przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska. Przepisy bhp przy obsłudze narzędzi i sprzętu oraz transporcie i składowaniu materiałów budowlanych. Odzież ochronna i środki ochrony osobistej (teoria – 2 godz.).
2. Metale i tworzywa sztuczne do produkcji materiałów instalacyjnych, obróbka rur. Metale nie żelazne i jego stopy. Tworzywa sztuczne. Ciecie ręczne i mechaniczne. Gwintowanie ręczne i mechaniczne. Piłowanie, wiercenie (teoria – 4 godz., praktyka – 8 godz.).
3. Łączenie różnych rodzajów rur. Sposoby łączenia rur stalowych, miedzianych z tworzyw sztucznych. Połączenia mieszane. Armatura zamykająca przepływowa (teoria – 4 godz., praktyka – 8 godz.).
4. Instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej. Wykonywanie prostych instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, Zasady montażu i demontażu(teoria – 4 godz., praktyka – 16 godz.).
5. Kanalizacja. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej, sieci i urządzenia kanalizacyjne(teoria – 4 godz., praktyka – 12 godz.).
6. Instalacje centralnego ogrzewania. Sposoby wykonania instalacji centralnego ogrzewania. Dobór, montaż i wymiana grzejników. Montaż ogrzewania podłogowego. Montaż pompy obiegowej i naczynia zbiorczego (teoria – 6 godz., praktyka – 16 godz.).
7. Montaż armatury i urządzeń sanitarnych. Zasady montażu brodzika, umywalki, wanny oraz innych urządzeń sanitarnych. Zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót stolarskich (teoria – 4 godz., praktyka – 8 godz.).
8. Kalkulacja i obmiar robót instalacyjno-sanitarnych. Zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót stolarskich (teoria – 4 godz., praktyka – 4 godz.) .

Wybór oferty dla każdej części zamówienia dokonany zostanie na podstawie kryteriów:
cena - waga 40%
doświadczenie trenera w zakresie prowadzenia szkoleń - waga 60%
Za najkorzystniejszą, w danej części zamówienia, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) dla danego modułu z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof).
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty dotyczące realizacji zlecenia w tym koszt przygotowania materiałów szkoleniowych (wsadu), prezentacji, koszt dojazdu, koszt przygotowania pytań do egzaminu wewnętrznego.
Szczegółowy algorytm oceny kryterium "cena" został zapisany w zapytaniu ofertowym.

W kryterium dotyczącym doświadczenia trenera / kadry dydaktycznej w realizacji kursów /modułów o podobnej tematyce oceniana będzie liczba godzin takich szkoleń / modułów szkoleń zrealizowanych przez tego trenera w okresie ostatnich 3 lat (tj. okresu 01.05.2014-30.04.2017). Ocena przeprowadzona będzie na podstawie informacji zamieszczonych w załączniku nr 2 (Życiorys zawodowy trenera).
Ocena:
a) przeprowadzenie przez trenera w okresie ostatnich 3 lat ponad 200 godzin szkoleń z zakresu dotyczącego ocenianego modułu wskazanego w zapytaniu – 60 pkt.
b) przeprowadzenie przez trenera w okresie ostatnich 3 lat ponad od 151 do 200 godzin szkoleń z zakresu dotyczącego ocenianego modułu wskazanego w zapytaniu– 40 pkt.
c) przeprowadzenie przez trenera w okresie ostatnich 3 lat ponad od 101 do 150 godzin szkoleń z zakresu dotyczącego ocenianego modułu wskazanego w zapytaniu– 20 pkt.
d) przeprowadzenie przez trenera w okresie ostatnich 3 lat 100 godzin szkoleń z zakresu dotyczącego ocenianego modułu wskazanego w zapytaniu– 0 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4EDU SP. Z O.O.

Adres

Jagiellońska 3/5

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

605661104

Fax

+48 32 302 96 8

NIP

6312598803

Tytuł projektu

Poszukiwany specjalista

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-034D/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Grzegorz Babraj - Moduł 1; oferta wpłynęła 10.05.2017r. cena: 80 zł / godz. zaj. teoretycznych,
Krzysztof Jarosz - Moduł 2, 4, 8; oferta wpłynęła 10.05.2017r. cena: 80 zł / godz. zaj. teoretycznych, 60 zł/godz. zaj. praktycznych
Jerzy Turek - Moduł 3, 5, 7; oferta wpłynęła 10.05.2017r. cena: 80 zł / godz. zaj. teoretycznych, 60 zł/godz. zaj. praktycznych
Krystian Hain - Moduł 6; oferta wpłynęła 10.05.2017r. cena: 80 zł / godz. zaj. teoretycznych, 60 zł/godz. zaj. praktycznych
Liczba wyświetleń: 1548