Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej wg przedłożonej dokumentacji technicznej.

Data publikacji: 21.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2017

Numer ogłoszenia

1030772

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 08/05/2017 r., do godz. 16.00.
Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Beneficjenta w Lublinie lub przesyłać listem poleconym na adres do korespondencji.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie adaptacji pomieszczeń”.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego lub otrzymania przesyłki pocztowej.

1. Adres do korespondencji:
AMB METAL-FORMING Sp. z o.o.
ul. Frezerów 14
20-300 Lublin

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1). Piotr Kubecki 2). Artur Mitura

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1). 887 500 703 2). 887 500 704

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej wg przedłożonej dokumentacji technicznej.
Przedmiot zamówienia obejmuje KOMPLEKSOWE wykonanie adaptacji, w tym robociznę i materiały.
Zgodnie z przyjętymi założeniami inwestycja polegać będzie na budowie wydzielonego pomieszczenia w istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na laboratorium badawcze.
W ogólnym zakresie prac (TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH kosztorysu inwestorskiego) zaplanowano:
1. Roboty rozbiórkowe,
2. Roboty budowlane,
3. Roboty instalacyjne i wyposażenie

Zakres robót oraz rezultaty wg załączonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr
3/RPOWL/D1.2 z dn. 21/04/2017
oraz załączonej dokumentacji .
NIE jest wymagane zgłoszenie robót budowlanych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin (ADRES INWESTYCJI : ul. FREZERÓW 14 ; 20-300 LUBLIN)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie w ramach realizacji Zadania nr 1 ww. Projektu zaplanowanej adaptacji pomieszczenia w celu przystosowania obiektu do prawidłowej realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej wg przedłożonej dokumentacji technicznej.
Przedmiot zamówienia obejmuje KOMPLEKSOWE wykonanie adaptacji, w tym robociznę i wszystkie niezbędne materiały.

Zgodnie z przyjętymi założeniami inwestycja polegać będzie na budowie wydzielonego pomieszczenia w istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na laboratorium badawcze.
W ogólnym zakresie prac (TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH kosztorysu inwestorskiego) zaplanowano:
1. Roboty rozbiórkowe,
2. Roboty budowlane,
3. Roboty instalacyjne i wyposażenie
ADRES INWESTYCJI : ul. FREZERÓW 14 ; 20-300 LUBLIN

Zakres robót:
Wydzielone pomieszczenie w hali produkcyjnej z przeznaczeniem na laboratorium zaprojektowano w konstrukcji lekkiej, metalowej, obłożonej płytami warstwowymi.
Powierzchnia pomieszczeń wynosi ok. 91 m2, a wysokość - 4,00 m.
Zakres prac obejmuje:
- wymianę zniszczonej posadzki betonowej
- wykonanie warstwy wygłuszającej, podposadzkowej
- wykonanie posadzki przemysłowej, niepylnej
- wykonanie konstrukcji stalowej nośnej
- wykonanie obudowy konstrukcji z płyt warstwowych
- montaż stolarki
- wykonanie instalacji wewnętrznych
Szczegółowe opracowanie i informacje zawiera tzw. „Przedmiar robót” – w załączeniu do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania adaptacji pomieszczeń wg dokumentacji oraz uzgodnień z Inwestorem
nie później niż do 15/08/2017 r.

Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji zadania powinien być obustronnie podpisany „Protokół odbioru” robót.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 60%
b) Doświadczenie w realizacji inwestycji budowlano-remontowych (adaptacja): 20%
c) Termin realizacji: 20%

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 3/RPOWL/D1.2 z dn. 21/04/2017

Wykluczenia

Zgodnie z załączonym
ZAPYTANIEM OFERTOWYM nr 3/RPOWL/D1.2 z dn. 21/04/2017

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AMB METAL-FORMING SPÓŁKA Z O.O.

Adres

Frezerów 14

20-300 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

81 749 23 45

Fax

81 749 23 45

NIP

9462643116

Tytuł projektu

Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży obrotowych z dwustopniową cześcią chwytową

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

P.P.H.U. BIOWA Ewa Chorek
Jabłonna Majątek 110a 23-114 Jabłonna
NIP: 7132861056

Pismo/oferta z dn. 08.05.2017r. (w zamkniętej kopercie)
08.05.2017 (potwierdzona data wpływu)

CENA:
netto - 163 093,50 PLN
brutto - 200 605,00 PLN

200 605,00
Liczba wyświetleń: 1207