Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozeznanie rynku nr 1RR/4EDU/2017 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi medyczne polegające na przeprowadzeniu badań lekarskich

Data publikacji: 16.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-02-2017

Numer ogłoszenia

1021344

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać do dnia 23.02.2017 r. do godz. 15.00 w wersji elektronicznej na adres: projekty@4edu.com.pl lub pocztą tradycyjną albo osobiście w Biurze Projektu 4EDU, które znajduje się pod adresem:
44-100 Gliwice,
ul. Jagiellońska 3/5

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@4edu.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maja Tylikowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 32 302 96 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru Wykonawcy, który zapewni usługę przeprowadzenia badań lekarskich, w tym badań wysokościowych dla uczestników projektu i wydania stosownych zaświadczeń lekarskich.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Miejscowość: Bytom, Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem rozeznania rynku jest wybór Wykonawcy, który zapewni usługę przeprowadzenia badań lekarskich, w tym badań wysokościowych dla uczestników projektu i wydania stosownych zaświadczeń lekarskich.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem rozeznania rynku jest wybór Wykonawcy, który zapewni usługę przeprowadzenia badań lekarskich, w tym badań wysokościowych dla uczestników projektu i wydania stosownych zaświadczeń lekarskich.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Uczestnicy będą kierowani na badania w okresie od 02.2017 r. do 10.2018 r. w okresach poprzedzających rozpoczęcie kursu, na podstawie harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena – 100%

Ad a) Punkty za kryterium cena oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową brutto, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:

cena najniższa oferowana brutto
liczba punktów = --------------------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty brutto

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania, która uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4EDU SP. Z O.O.

Adres

Jagiellońska 3/5

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

605661104

Fax

+48 32 302 96 8

NIP

6312598803

Tytuł projektu

Poszukiwany specjalista

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-034D/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED
41-902 Bytom
ul. Żeromskiego 34
Oferta wpłynęła w dniu 20.02.2017 r. o godzinie 14:31
Cena: 140,00zł brutto za badania dla 1 osoby (łącznie cena brutto 18.480,00 zł)
Liczba wyświetleń: 1722