Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa blach, rur, gazów, drutów, materiałów eksploatacyjnych, elektrod wolframowych, tarcz szlifierskich

Data publikacji: 02.02.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2017

Numer ogłoszenia

1019650

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 10.02.2017 r. godzina 15.00 w formie pisemnej w siedzibie: Ingressio S.C. Sosnowiec 41-200 ul. Struga 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawy blach, rur, gazów, drutów, materiałów eksploatacyjnych, elektrod wolframowych, tarcz szlifierskich”. Koperta powinna zawierać dane teleadresowe Oferenta.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Nogaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

327241090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych dostaw:
a) blach i rur na próbki spawalnicze
b) gazów technicznych,
c) drutów, materiałów eksploatacyjnych, elektrod wolframowych, tarcz szlifierskich
na kursy z zakresu spawania metodą TIG 141 - 3 poziomy do 13CrMo4-5, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03, w okresie od 02.2017 do 11.2018 dla uczestników projektu „Poszukiwany specjalista” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych dostaw:
a) blach i rur na próbki spawalnicze
b) gazów technicznych,
c) drutów, materiałów eksploatacyjnych, elektrod wolframowych, tarcz szlifierskich
na kursy z zakresu spawania metodą TIG 141 - 3 poziomy do 13CrMo4-5, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03, w okresie od 02.2017 do 11.2018 dla uczestników projektu „Poszukiwany specjalista” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Część 1
1) Blacha - blacha stalowa o wymiarach 125x200x4mm w gatunku S235JR, lub zbliżony wg (EN 10025-2/2004 - czysta, wolna od zanieczyszczeń, brzegi ogradowane.
Planowane docelowe zamówienie: 32.400 sztuk
2) Rura – kat. A - rura stalowa o wymiarach długość 125mm, ø ok 50mm (w przedziale od 48,3 - 51mm); grubość ścianki ok 5mm (w przedziale 4,90 - 5,3mm) ukosowana dwustronnie pod kątem 30° w gatunku S235JRH lub zbliżony wg EN 10210, czysta, wolna od zanieczyszczeń.
Planowane docelowe zamówienie: 18.720 sztuk
3) Rura – kat.B - rura stalowa o wymiarach długość 125mm, ø ok 50,0mm (w przedziale od 48,3 - 51mm) grubość ścianki ok 5mm (w przedziale 4,9 - 5,3mm) ukosowana dwustronnie pod kątem 30° w gatunku 13CrMo4-5 wg EN 10216.
Planowane docelowe zmówienie: 10 800 sztuk

Część 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów zgodnie ze specyfikacją:
Argon sprężony – butla z gazem (200 bar, 40m3 ) – Argon Sprężony ( Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008).
Planowane docelowe zamówienie: –270 sztuk

Część 3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutów, materiałów eksploatacyjnych, elektrod wolframowych, tarcz szlifierskich zgodnie ze specyfikacją:
1) Drut spawalniczy do stali czarnej - pręty do spawania konstrukcji ze stali niskowęglowych, ø 1,6 i 2,4; klasyfikacja:
- AWS A 5.18/A 5.18M:ER70S-6
- EN ISO 636:W 42 5 W3Si1
- udarność w temp.-50°C>80J
- gwarancja na materiał 2 lata
- atest 3.1
- karta charakterystyki w/g wymagań: rozporządzenie WE1907/2006(reach) załączniki(453/2010) z dn.20.05.2010
- załączona deklaracja CE
Planowane docelowe zamówienie: 270 paczek [paczka – opakowanie 5kg](w proporcji 50/50 dla 1,6 i 2,4)
2) Drut spawalniczy do stali kotłowej:
- ø 1,6 i 2,4
- drut lity do spawania stali CrMo odpornych na pełzanie i działanie wodoru (2,25Cr-1Mo)
- temp.pracy do 600°C
- umowna granica plastyczności >550 MPa
- udarność w +20°C>90J -gwarancja na materiał 2 lata
- atest 3.1
- karta charakterystyki wg wymagań:/rozporządzenie WE1907/2006(reach) załączniki(453/2010) z dn.20.05.2010
- załączona deklaracja CE
Planowane docelowe zamówienie: 90 paczek [paczka – opakowanie 5kg]( (w proporcji 50/50 dla 1,6 i 2,4)
3) Materiały eksploatacyjne do uchwytów spawalniczych wykorzystywanych podczas całego procesu szkolenia.
Skład kompletu: tulejka elektrody wolframowej, dysza porcelanowa, uszczelka uchwytu, izolator, korek krótki, korek długi, tulejka zaciskowa , dysza ceramiczna, soczewka gazowa.
Planowane docelowe zamówienie: 180 kompletów
4) Elektroda wolframowa – elektroda spawalnicza nietopliwa o średnicy 1,6 i 2,4 stosowana przy spawaniu metodą TIG wg normy PN EN ISO 6848, stosowana przy spawaniu stali czarnej i kotłowej.
Paczka powinna zawierać 10 szt. Dostawa w proporcji 50/50 dla w/w średnic.
Planowane docelowe zamówienie: 270 paczek.
5) Tarcze szlifierskie – tarcze szlifierskie o średnicy 125mm oraz 230mm.
Planowane docelowe zamówienie: 360 sztuk w podziale 50/50 dla w/w średnic.

Kod CPV

14622000-7

Nazwa kodu CPV

Stal

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie od lutego 2017 r. do listopada 2018 r. i uwarunkowane będzie organizacją szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy osobno dla każdej części zamówienia.
1) Kryteria wyboru oferty dla Części 1 zamówienia - dostawa blach i rur.
Kryterium – cena: 0%-60% (max. 60 pkt.)
Dla potrzeb oceny ofert cenowych, Oferent przedstawi średnią arytmetyczną podanych poniżej cen tj. (a+b+c)/3, gdzie:
a) Cena brutto jednej blachy (blacha stalowa o wymiarach 125x200x4 mm w gatunku S235JR)
b) Cena brutto jednej rury (kat.A) (rura stalowa o wymiarach długość 125mm, ø ok 50mm (w przedziale od 48,3 - 51mm); grubość ścianki ok 5mm (w przedziale 4,90 - 5,3mm) ukosowana dwustronnie pod kątem 30° w gatunku S235JRH lub zbliżony wg EN 10210)
c) Cena brutto jednej rury (kat.B) (rura stalowa o wymiarach długość 125mm, ø ok 50,0mm (w przedziale od 48,3 - 51mm) grubość ścianki ok 5mm (w przedziale 4,9 - 5,3mm) ukosowana dwustronnie pod kątem 30° w gatunku 13CrMo4-5 wg EN 10216.
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej średniej arytmetycznej ofertowanych cen (ŚrCmin) ze średnią arytmetyczną ceny podanej przez oferenta (ŚrCoof), tj:
C = ŚrCmin. / ŚrCoof. x 60pkt
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.
Kryterium – termin dostawy: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany termin dostawy od złożenia zamówienia (zamówienia będą składane na bieżąco podczas realizowanego projektu). Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca termin dostawy 48 godzin i krótszy:
do 48 godzin (również w soboty i niedziele) 20pkt
3-4 dni (również w soboty i niedziele) 10pkt
powyżej 4 dni (również w soboty i niedziele) 0pkt
Kryterium – termin płatności: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany wskazany termin płatności faktury. Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca 120 dniowy i dłuższy termin płatności za fakturę:
120 dni i więcej 20pkt
poniżej 120 dni do 60 dni 10pkt
poniżej 60 dni 0pkt

Łącznie oferta może uzyskać max. 100pkt
Oferent w przedstawionych dokumentach musi dołożyć należytej staranności w celu przedstawienia rzetelnych informacji.

2) Kryteria wyboru oferty dla Części 2 zamówienia - dostawa gazów technicznych
Kryterium – cena: 0%-60% (max. 60 pkt.)
Cena brutto butli z gazem (200 bar,40m3)– Argon
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
C = Cmin. / Coof. x 60pkt
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.
Kryterium – termin dostawy: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany termin dostawy od złożenia zamówienia (zamówienia będą składane na bieżąco podczas realizowanego projektu). Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca termin dostawy 48 godzin i krótszy:
do 48 godzin (również w soboty i niedziele) 20pkt
3-4 dni (również w soboty i niedziele) 10pkt
powyżej 4 dni (również w soboty i niedziele) 0pkt
Kryterium – termin płatności: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany wskazany termin płatności faktury.
Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca 120 dniowy i dłuższy termin płatności za fakturę:
120 dni i więcej 20pkt
poniżej 120 dni do 60 dni 10pkt
poniżej 60 dni 0pkt
Łącznie oferta może uzyskać max. 100 pkt

3) Kryteria wyboru oferty dla Części 3 zamówienia - dostawa drutów, materiałów eksploatacyjnych, elektrod wolframowych, tarcz szlifierskich
Kryterium – cena: 0%-60% (max. 60 pkt.)
Dla potrzeb oceny ofert cenowych, Oferent przedstawi średnią arytmetyczną podanych poniżej cen tj. (a+b+c+d+e)/5, gdzie:
a) Cenę brutto drutu spawalniczego do stali czarnej - 1 paczka
b) Cenę brutto drutu spawalniczego do stali kotłowej – 1 paczka
c) Cenę brutto materiałów eksploatacyjnych do uchwytów spawalniczych - wykorzystywanych podczas całego procesu szkolenia – 1 komplet
d) Cenę brutto elektrod wolframowych do spawania met.TIG/141/ (wykorzystywanych podczas całego procesu szkolenia) - 1 paczka
e) Cenę brutto tarcz szlifierskich – 1 sztuka.
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej średniej arytmetycznej ofertowanych cen (ŚrCmin) z średnią arytmetyczną ceny podaną przez oferenta (ŚrCoof), tj:
C = ŚrCmin. / ŚrCoof. x 60pkt
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.
Kryterium – termin dostawy: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany termin dostawy od złożenia zamówienia (zamówienia będą składane na bieżąco podczas realizowanego projektu). Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca termin dostawy 2 dniowy i krótszy:
do 2 dni 20pkt
3-4 dni (również w soboty i niedziele) 10pkt
powyżej 4 dni (również w soboty i niedziele) 0pkt
Kryterium – termin płatności: 0%- 20% (max. 20 pkt.)
W kryterium będzie oceniany wskazany termin płatności faktury. Najwyżej punktowana będzie oferta proponująca 120 dniowy i dłuższy termin płatności za fakturę:
120 dni i więcej 20pkt
poniżej 120 dni do 60 dni 10pkt
poniżej 60 dni 0pkt
Łącznie oferta może uzyskać max. 100pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4EDU SP. Z O.O.

Adres

Jagiellońska 3/5

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

605661104

Fax

+48 32 302 96 8

NIP

6312598803

Tytuł projektu

Poszukiwany specjalista

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-034D/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt realizowany jest w partnerstwie - zamawiającym jest partner projektu czyli Ingressio S.C. ul. Struga 1 41-200 Sosnowiec.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na wyżej zamieszczone zapytanie nr 2/ingressio/2017 do siedziby Ingressio S.C. ul Struga 1 w Sosnowcu wpłynęły w określonym w zapytaniu terminie następujące oferty :
Część 1
1) 10.02.2017 - Z.P.H.U. "Austenit" Jarosław Rybski ul Łęczycka 13 95-035 Ozorków - średnia cena arytmetyczna 6,88zł - liczba zdobytych punktów - 60 pkt
2) 10.02.2017 - P.U.H. "Projekt-Pol" ul. Letnia 8 41-214 Sosnowiec - średnia cena arytmetyczna - 7,52zł - liczba zdobytych punktów - 94,89 pkt
3) 10.02.2017 - P.P.H.U. Pro - Inox Kuźnica Warężyńska 1 42-510 Wojkowice Kościelne - średnia cena arytmetyczna - 8,46zł - liczba zdobytych punktów - 68,79 pkt

Część 2
1) 10.02.2017 - SIAD Poland Sp. z o.o. ul. Kokotek 66 41-700 Ruda Śląska - cena 86,40zł - liczba zdobytych punktów - 58,26 pkt
2) 10.02.2017 - FW Gaz - Mot Artur Wydrych Obrońców Poczty Gdańskiej 95 42-400 Zawiercie - cena 69,50zł - liczba zdobytych punktów - 90 pkt

Część 3
1) 08.02.2017 - "Lincoln" Sp.J. S. Kędziora, K. Słomka ul. Szpaków 6B 41-200 Sosnowiec - średnia cena arytmetyczna 91,00zł - liczba zdobytych punktów - 90,97pkt
2) 10.02.2017 - Z.P.H.U. "Austenit" Jarosław Rybski ul Łęczycka 13 95-035 Ozorków - średnia cena arytmetyczna 77,31zł - liczba zdobytych punktów - 60 pkt

Oferty które uzyskały największą liczbę punktów zostały wybrane do realizacji.
Liczba wyświetleń: 1742