Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 Wybór trenerów prowadzących zajęcia teoretyczne oraz praktyczne

Data publikacji: 18.01.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-01-2017

Numer ogłoszenia

1017676

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 27.01.2017 r. godzina 15.00 w formie pisemnej w siedzibie: Ingressio S.C. Sosnowiec 41-200 ul. Struga 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na prowadzenie szkoleń zawodowych” . Koperta powinna zawierać dane teleadresowe Oferenta.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Nogaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

327241090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wybór trenera do prowadzenia zajęć teoretycznych z zakresu spawania metodą TIG 141 i rysunku technicznego i/lub zajęć praktycznych na spawalni metodą TIG 141 - 3 poziomy do 13 CrMo, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03 w okresie od 30.01.2017 do 30.11.2018 dla uczestników projektu „Poszukiwany specjalista” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór trenera do prowadzenia zajęć teoretycznych z zakresu spawania metodą TIG 141 i rysunku technicznego i/lub zajęć praktycznych na spawalni metodą TIG 141 - 3 poziomy do 13 CrMo, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03 w okresie od 30.01.2017 do 30.11.2018 dla uczestników projektu „Poszukiwany specjalista” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Wybór trenera do prowadzenia zajęć teoretycznych z zakresu spawania metodą TIG 141 i rysunku technicznego i/lub zajęć praktycznych na spawalni metodą TIG 141 - 3 poziomy do 13 CrMo, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nr W-07/IS-03 w okresie od 30.01.2017 do 30.11.2018 dla uczestników projektu „Poszukiwany specjalista” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 30.01.2017 r. do 30.11.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis wraz z listą dokumentów znajduje się w załączonej pełnej treści zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty trenera zajęć teoretycznych: cena i doświadczenia zawodowe
Łącznie oferta może uzyskać max. 100 pkt. (100%)

- Cena za godzinę szkolenia: 0% -60% (max. 60 pkt.)
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj.:
C = Cmin. / Coof. x 60 pkt.
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.

- Doświadczenie zawodowe 0%-40%, (max. 40 pkt.)
W kryterium będzie oceniane doświadczenie trenera gdzie:
- wykazanie 100 godzin lekcyjnych przeprowadzonych szkoleń spawalniczych - obszar spawania i nadzoru spawalniczego – w okresie 2015-2016 - 0 pkt.
- wykazanie od 101 do 150 godzin lekcyjnych przeprowadzonych szkoleń spawalniczych - obszar spawania i nadzoru spawalniczego – w okresie 2015-2016 - 20 pkt.
- wykazanie powyżej 150 godzin lekcyjnych przeprowadzonych szkoleń spawalniczych - obszar spawania i nadzoru spawalniczego – w okresie 2015-2016 - 40 pkt.
Doświadczenie będzie oceniane na podstawie dołączonych do oferty dokumentów (załącznik nr 5 do zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi)

Kryteria wyboru oferty Instruktora nauki spawania: cena i doświadczenia zawodowe
Łącznie oferta może uzyskać max. 100 pkt. (100%)

- Cena za godzinę szkolenia: 0% -60% (max. 60 pkt.)
Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
C = Cmin. / Coof. x 60 pkt.
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto tzn. obejmować wszystkie należne obciążenia, podatki i koszty.

- Doświadczenie zawodowe 0%-40%, (max. 40 pkt.)
W kryterium będzie oceniane doświadczenie trenera gdzie:
- wykazanie 500 godzin zegarowych przeprowadzonych zajęć praktycznych w okresie ostatnich 12 miesięcy w spawaniu blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG 141 - 0 pkt.
- wykazanie od 501 do 700 godzin zegarowych przeprowadzonych zajęć praktycznych w okresie ostatnich 12 miesięcy w spawaniu blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG 141 - 20 pkt.
- wykazanie ponad 700 godzin zegarowych przeprowadzonych zajęć praktycznych w okresie ostatnich 12 miesięcy w spawaniu blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG 141 - 40 pkt.

Doświadczenie będzie oceniane na podstawie dołączonych do oferty dokumentów (załącznik nr 5 do zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4EDU SP. Z O.O.

Adres

Jagiellońska 3/5

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

605661104

Fax

+48 32 302 96 8

NIP

6312598803

Tytuł projektu

Poszukiwany specjalista

Numer projektu

RPSL.11.03.00-24-034D/16-00

Inne źródła finansowania

W związku z realizacją przez Ingressio s.c. w partnerstwie z 4 EDU Sp. z o.o. projektu pn.: „Poszukiwany specjalista” zamawiającym w w/w zapytaniu jest Partner Projektu tj. Ingressio S.C. ul. Struga 1; 41-200 Sosnowiec

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W dniu 27.01.2017. w odpowiedzi na wyżej zamieszczone zapytanie nr 1/2017 do siedziby Ingressio S.C. ul Struga 1 w Sosnowcu wpłynęły w określonym w zapytaniu terminie trzy oferty :
1. Michał Kałuża - wpłynęła dnia 27.01.2017. o godzinie 10:00 - cena 50zł/godzina - suma otrzymanych punktów 80 (60pkt cena + 20 pkt doświadczenie)
2. Antoni Rafa - wpłynęła 27.01.2017. o godzinie 14:20 - cena 50zł/godzina - suma otrzymanych punktów 100 (60 pkt cena + 40 pkt doświadczenie)
3. Robert Kominek - wpłynęła 27.01.2017. o godzinie 14:50 - cena 100zł/godzina - suma otrzymanych punktów 80 (60 pkt cena + 20 pkt doświadczenie)
Liczba wyświetleń: 1844