Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr ZOF/05/1/POIR.01.01.01-00-0227-15. Wykonanie badań przemysłowych zmierzających do analitycznego i eksperymentalnego potwierdzenia krytycznych funkcji systemu (według wynalazku zamawiającego) związanych z rejestracją czasu pracy i kontrolą dostępu.

Data publikacji: 21.04.2016

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-05-2016

Numer ogłoszenia

1001359

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty mogą być składane do dnia 5 maja 2016 r. do godziny 15:00. Wykonawcy składają oferty w siedzibie zamawiającego ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów - w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta ZOF/05” Za datę dostarczenia oferty przyjmuje się datę otrzymania oferty przez TENVIRK co jest potwierdzane wpisem do dziennika korespondencji prowadzonym przez TENVIRK. Wykonawca może złożyć ofertę listem poleconym, osobiście lub z pomocą firmy kurierskiej. Kopia oferty może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@tenvirk.pl. Oferty przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie zostaną odrzucone. Otwarcie kopert i ocena ofert odbywa się w siedzibie zamawiającego w czasie posiedzenia Zarządu TENVIRK Sp. z o.o. następującym po upłynięciu wyżej wymienionego terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tenvirk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Łempiński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegającą na wykonaniu badań przemysłowych zmierzających do analitycznego i eksperymentalnego zweryfikowania krytycznych funkcji i komponentów systemu realizowanych w oparciu o wynalazek pt. „Sposób i system automatycznego monitorowania obecności” zgłoszony do Urzędu Patentowego RP w dniu 2014-09-24 pod numerem P.409577.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest zawarcie umowy o wykonanie badań przemysłowych zmierzających do analitycznego i eksperymentalnego zweryfikowania krytycznych funkcji i komponentów systemu realizowanych w oparciu o wynalazek pt. „Sposób i system automatycznego monitorowania obecności” zgłoszony do Urzędu Patentowego RP w dniu 2014-09-24 pod numerem P.409577.

Przedmiot zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegającą na wykonaniu badań przemysłowych zmierzających do analitycznego i eksperymentalnego zweryfikowania krytycznych funkcji i komponentów systemu realizowanych w oparciu o wynalazek pt. „Sposób i system automatycznego monitorowania obecności” zgłoszony do Urzędu Patentowego RP w dniu 2014-09-24 pod numerem P.409577.
2. Badania przemysłowe powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez zamawiającego. Specyfikacja obejmuje 2 zestawy badań - w każdym po 3 zadania badawcze.
3. Wynikiem wykonania badań przemysłowych będą:
a. raport badawczy - osobno dla każdego zestawu badań;
b. praca naukowa - po zakończeniu badań.
4. Termin wykonania całego zamówienia: nie krótszy niż 120 dni od daty zawarcia umowy i nie dłuższy niż 150 dni od daty zawarcia umowy.
5. Dokumentację ze specyfikacją badań przemysłowych dostarcza zamawiający z zastrzeżeniem, że z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zamawiający przekaże tę dokumentację wyłącznie po zawarciu umowy poufności pomiędzy potencjalnym wykonawcą a zamawiającym według wzoru podanego przez zamawiającego.
6. Wykonawca przeniesienie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji zawierającej wyniki badań przemysłowych w postaci wyżej wymienionych raportów badawczych i pracy naukowej.
7. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na podstawie umowy o wykonanie badań przemysłowych, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wzór umowy nie podlega negocjacjom.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywać w okresie od 120 dni do 150 dni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie:
1. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy posiadają wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (brany jest pod uwagę termin zakończenia realizacji referencyjnych prac), wykonał co najmniej trzy prace polegające na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych z dziedziny informatyki, zarządzania oraz statystyki w zakresie wykonywania badań zbliżonych do przedmiotu zamówienia.
Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu prac stanowiącego załącznik nr 1 do oferty.

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny:
1. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy posiadający pięć pomieszczeń do eksperymentów z udziałem ochotników. Pomieszczenia muszą być odpowiednie do prowadzenia eksperymentów, w których można będzie symulować zachowania z udziałem grupy ochotników. Pomieszczenia te będą wykorzystywane w czasie eksperymentów badawczych. Pomieszczenia te muszą pomieścić 100 ochotników. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego część oferty.
2. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy zapewnią udział ochotników do przeprowadzenia eksperymentów w ilości 100 osób. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego część oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
1. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy dysponują co najmniej trzema osobami, które będą stanowić zespół badawczy wykonawcy, posiadający następujące kompetencje:
a. osoby wchodzące w skład zespołu badawczego powinny mieć wykształcenie wyższe kierunkowe, związane z przedmiotem badań w zakresie: informatyki, zarządzania oraz statystyki i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego lub inne pokrewne wykształcenie wyższe i przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego;
b. zespół badawczy musi posiadać doświadczenie (w postaci co najmniej trzech udokumentowanych publikacji naukowych, których autorem jest przynajmniej jeden z członków zespołu badawczego) w badaniach związanych z: informatyką, badaniem zachowań organizacji, badaniem metod analiz szeregów czasowych;
c. w składzie zespołu badawczego powinna być co najmniej jedna osoba z tytułem doktora habilitowanego lub wyższym, która zostanie wyznaczona na kierownika badań.
Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie wykazu osób stanowiących zespół badawczy wykonawcy, dołączonego jako załącznik nr 2 do oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy terminowo regulują zobowiązania z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży:
a. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki:
1. W przypadku, w którym wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest podmiot inny niż uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B, zawarcie umowy z Wykonawcą będzie uzależnione od uzyskania zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2. Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.
3. Ofertę należy składać według wzoru formularza oferty dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty muszą spełniać zasady przygotowania oferty wyszczególnione poniżej. Oferty, które nie spełnią poniższych wymagań zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w postępowaniu. Oferta musi zawierać:
a. cenę oferowaną (C) będąca ceną netto wyrażoną w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia;
b. termin wykonania całego zamówienia (T), wyrażony w liczbie dni i nie krótszy niż 120 dni od daty zawarcia umowy oraz nie dłuższy niż 150 dni od daty zawarcia umowy.
c. termin związania ofertą: 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
d. dane teleadresowe wykonawcy;
e. zobowiązania do zawarcia umowy o wykonanie badań przemysłowych według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000 zł. Wadium wnoszone jest na następujących zasadach:
a. Wadium może być wniesione w następujących formach:
i. pieniądzu;
ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
iii. gwarancjach bankowych;
iv. gwarancjach ubezpieczeniowych;
v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
b. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
c. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
d. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
60 1050 1243 1000 0023 0694 4253 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu PZK/05”.
e. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu powinna być dołączona do oferty.
f. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
g. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej „Pzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający określi termin ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę.
h. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ww. ustawy.
i. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.
j. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców. O unieważnieniu postępowania wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z udzielenia zamówienia publicznego bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy:
1. Oferta w języku polskim na formularzu oferty wypełnionym wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie strony oferty i załączniki powinny być parafowane. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
2. Wykaz wykonanych prac - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty
3. Wykaz osób, które będą stanowić zespół badawczy wykonawcy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 2 do formularza oferty.
4. Potwierdzenie wniesienia wadium.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej potwierdzający umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz, jeśli dotyczy, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego netto określonego w umowie.
2. Udzielenie zamówienia uzupełniającego będzie miało formę odrębnej umowy zawierającej zakres uzupełnienia zamówienia zgodny z przedmiotem zamówienia oraz jego uzasadnieniem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert, ich waga i opis sposobu przyznawania punktacji:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1. Nazwa kryterium: Cena (C)
Waga kryterium (Wc wyrażona w %): 90%
2. Nazwa kryterium: Termin wykonania całego zamówienia (T)
Waga kryterium (Wt wyrażona w %): 10%
Kryterium ceny w ofercie będzie oceniane zgodnie z następującym wzorem:
Pc = (Cn/Cr) x Wc
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznanych w kryterium ceny w rozpatrywanej ofercie;
Cn – najniższa cena oferowana we wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach;
Cr – cena oferowana w rozpatrywanej ofercie;
W – waga kryterium;
Maksymalną liczbę punktów Pc za kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium terminu wykonania całego zamówienia w ofercie będzie oceniane zgodnie z następującym wzorem:
Pt = [(Tm - Tr) / (Tm – Tn)] x Wt
gdzie:
Pt – liczba punktów przyznanych w kryterium terminu wykonania całego zamówienia w rozpatrywanej ofercie;
Tn – najniższa liczba dni terminu wykonania całego zamówienia spośród wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach;
Tm – najwyższa liczba dni terminu wykonania całego zamówienia spośród wszystkich złożonych i dopuszczonych do postepowania ofertach;
Tr – liczba dni terminu wykonania całego zamówienia oferowana w rozpatrywanej ofercie;
Wt – waga kryterium;
Maksymalną liczbę punktów Pt za kryterium otrzyma oferta z najniższą liczbą dni terminu wykonania całego zamówienia.
Wykonawca nie może podać w ofercie w kryterium terminu wykonania całego zamówienia mniej niż 120 dni oraz więcej niż 150 dni. Jeśli wykonawca poda w ofercie mniej niż 120 dni albo więcej niż 150 dni, otrzyma 0 punktów w kryterium termin wykonania całego zamówienia, a w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej, zamawiający przyjmie do umowy, że termin wykonania całego zamówienia to 150 dni.
W celu przeprowadzenia oceny ofert zamawiający:
1. ustala sumę punktów P = Pc + Pt uzyskanych przez wykonawcę w ramach kryteriów oceny ofert;
2. wybiera ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów P;
3. sporządza protokół zgodnie ze wzorem protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykluczenia

Wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru potencjalnego wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5. pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TENVIRK SP. Z O.O.

Adres

Długa 1-3

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

+48 519 130 760

NIP

6272580753

Tytuł projektu

Karta inteligentna do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0227/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ul. Bankowa 8
Katowice
40-007
Data wpłynięcia oferty: 2016-05-05
Cena: 48000
Liczba wyświetleń: 1176