Strona główna
Logo unii europejskiej

O Bazie Konkurencyjności

 

Informacja o Bazie konkurencyjności

 

Baza konkurencyjności jest systemem informatycznym, służącym realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Dzięki zasadzie konkurencyjności beneficjenci, na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, dokonają wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.


Będzie to możliwe dzięki dopuszczeniu jak najszerszego grona podmiotów, które mogłyby być zainteresowane realizacją poszczególnych zamówień.

 

Więcej informacji o ministerstwie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony