Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji do odzysku odpadów remontowo – budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych i opakowaniowych w m. Olsztyn

Data publikacji: 26.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2021

Numer ogłoszenia

34173

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

data zmiany 20.01.2021r.
Nastąpiła zmiana terminu składania oferty. Dołączono nowe zapytanie ofertowe.

Miejsce i sposób składania ofert

Składanie ofert:
a. Oferta może zostać złożona osobiście, przez kuriera, pocztę na adres Zamawiającego: Biuro Koma Olsztyn Sp. z o.o. ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn.
b. Termin składania ofert upływa dnia 26.07.2021 r. o godz. 10:00.
c. Ofertę należy złożyć opakowaną w kopertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Felski, e-mail: dotacje.olsztyn@koma.net.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji do odzysku odpadów remontowo – budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych i opakowaniowych w m. Olsztyn.
2. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu Budowa instalacji do odzysku odpadów remontowo – budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych i opakowaniowych w m. Olsztyn.
2. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru, obejmująca swoim zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru w imieniu Zamawiającego oraz odpowiadanie przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w przedsięwzięciu inwestycyjnym (projekcie) pod nazwą „Budowa instalacji do odzysku odpadów remontowo – budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych i opakowaniowych w m. Olsztyn”.
2. Zadania Wykonawcy zostały szczegółowo określone w rozdziale II zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Potencjał techniczny

1. Wykonawca wykaże się doświadczeniem w postaci pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla 2 inwestycji budowlanych o podobnym zakresie o wartości min. 5 000 000,00 zł dla podobnych inwestycji w okresie ostatnich 3 lat.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. dysponują bądź będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane wykonawcze oraz być czynnym członkiem właściwej jego miejscu zamieszkania Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa oraz mieć opłaconą składkę na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w poniżej podanych branżach:
- konstrukcyjno-budowlanej (posiadającym wykształcenie wyższe techniczne, oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) - inspektor Koordynator/Kierownik inspektorów,
- instalacji sanitarnych (posiadającym wykształcenie wyższe techniczne, oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)
- instalacji elektrycznych (posiadającym wykształcenie wyższe techniczne, oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)
- drogowej (posiadającym wykształcenie wyższe techniczne, oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej).
2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Dodatkowe warunki

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa handlowego lub nie został określony przez IZ,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dostarczonym przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 mogą dotyczyć:
1) Zmiana osób pełniących funkcję inżyniera kontraktu;
a) Zmiana osób pełniących funkcję inżyniera kontraktu może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
b) Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę inżynier kontraktu w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
2) W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję inżyniera kontraktu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków, muszą spełniać wymagania określone dla pełnienia danej funkcji.
3) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby pełniącej funkcję inżyniera kontraktu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany wskazanych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
4) Zamawiający dopuszcza zmianę terminów:
a) termin realizacji usługi może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu wykonania wdrożenia projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o braku powiązań (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia);
b) Oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia);
c) zaakceptowany (zaparafowany) formularz umowy (zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia);
d) Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia);
e) Wykaz zamówień/doświadczenie w realizacji podobnych usług (zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia);
f) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena”.
2. Liczba punktów w kryterium „cena” obliczane będzie zgodnie z poniższym wzorem: liczba punktów = cena brutto oferty najtańszej x 100 cena brutto oferty badanej
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych odpowiednio w niniejszym ogłoszeniu oraz w rozdziale IV i XII zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

KOMA Olsztyn sp. z o. o.

Adres

Towarowa 20 A

10-417 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

+ 48 89 526 26 26

Fax

+ 48 89 526 26 26

NIP

7393890861

Numer naboru

RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/20

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 371