Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ, FABRYCZNIE NOWEJ ISTALACJI DO ODZYSKU ODPADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I OPAKOWANIOWYCH W M. OLSZTYN

Data publikacji: 26.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2021

Numer ogłoszenia

34167

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana 20.01.2021.
Nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Dołączono zaktualizowane zapytanie ofertowe.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta może zostać złożona osobiści, przez kuriera, pocztę na adres Zamawiającego: Biuro Koma Olsztyn Sp. z o.o. ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn.
2. Termin składania ofert upływa dnia 26.07.2021 r. o godz. 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Felski, e-mail: dotacje.olsztyn@koma.net.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej, fabrycznie nowej instalacji do odzysku odpadów remontowo-budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych i opakowaniowych w m. Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej, fabrycznie nowej instalacji do odzysku odpadów remontowo-budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych i opakowaniowych w m. Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej, fabrycznie nowej instalacji do odzysku odpadów remontowo-budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych i opakowaniowych w m. Olsztyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia oraz dołączone schematy.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV: 42921310-4 Maszyny do taśmowania, 42996500-9 Ekrany przesiewowe do odpadów, 39135000-7 Stoły sortownicze, 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawie i montażu kompletnej linii do przetwarzania odpadów, na kwotę każdej usługi nie niższą niż 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), zawierających w ciągu technologicznym co najmniej: przesiewacz, separator powietrzny lub optyczny, separator elektromagnetyczny, kabinę sortowania ręcznego, system filtracji powietrza, centralne sterowanie oraz sześć przenośników taśmowych, w tym przynajmniej jeden przenośnik łańcuchowo-taśmowy.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży wykaz zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień (np.: referencje), z których będzie wynikać, że wykonał w/w zamówienia należycie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie niniejszego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych).
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży informacje z banku.

2. Wykonawca musi wykazać, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na min. 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ważnej polisy ubezpieczeniowej.

Dodatkowe warunki

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 4 - oświadczenie o braku powiązań - do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.

2. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w gotówce, w formie przelewu bankowego na konto Zamawiającego PKO BP 58 1020 4724 0000 3002 0116 5752 bądź w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. Wadium Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Oferta, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie odrzucona.
10. Wadium będzie zwracane na konto, z którego wpłynęło, o ile oferent nie wskaże innego numeru konta.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków dofinansowania w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy (w zakresie wymagającym dostosowanie Umowy do nowych warunków);
2) Wykonawca zaoferuje urządzenie o parametrach technicznych lepszych niż minimalne parametry techniczne wymagane w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia nie ulegnie zwiększeniu (zmiana parametrów Przedmiotu Umowy oraz/lub zmiana terminów wykonania Umowy);
3) nastąpi konieczność zmian w terminach realizacji Umowy spowodowana obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, niezależnymi od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu (zmiana terminów wykonania Umowy);
4) w wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki;
5) w wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiązać będzie Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Zarządzającą;
6) możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w odmiennych transzach;
7) zmiany terminu płatności na korzyść Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia).
2. Do oferty należy dołączyć:
2.1. wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających że zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane. Wzór wykazu zamówień stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia
2.2. informację z banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2.3. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),
2.4. oświadczenie o braku powiązań (osobowych i kapitałowych) z Zamawiającymi (załącznik 4 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia),
2.5. specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia,
2.6. dokument potwierdzający uiszczenie wadium,
2.7. oświadczenie RODO (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia),
2.8. wstępny rysunek oferowanej linii zawierający zwymiarowane rzuty wszystkich maszyn, urządzeń oraz kabin sortowniczych, wrysowane w obrys hali w formacie .dwg i .pdf.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty na podstawie wypełnionego formularza ofertowego zostaną poddane ocenie merytorycznej wg następujących kryteriów:
Kryterium - Waga (%)
Cena ofertowa brutto - 90 %
Gwarancja - 9%
Aspekty społeczne – zatrudnienie do realizacji zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy, osób bezrobotnych lub osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy i pozostającej bez zatrudnienia - 1%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów obliczonych wg wzoru:
P = OPc + OPg + As
gdzie:
P – całkowita liczba punktów;
OPc – ocena punktowa za kryterium „Cena ofertowa”
OPg - ocena punktowa za kryterium „Gwarancja”
As - ocena punktowa za kryterium „Aspekty społeczne"
3. Sposób obliczenia ceny:
- cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie w kwocie netto wraz z podaniem stawki i kwoty podatku VAT,
- cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen,
- cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia.
4. W kryterium „Cena ofertowa” zostanie zastosowany wzór:
liczba punktów=(najniższa cena oferowana)/(cena badanej oferty) x 90
5. W kryterium „Gwarancja” ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym.
Ocena punktowa:
- 12 m-cy liczone od daty dostawy: 0 pkt,
- 24 m-ce liczone od daty dostawy lub dłużej: 9 pkt.
6. W kryterium „aspekty społeczne” ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zatrudnienia osoby bezrobotnej. Wykonawca otrzyma 1 pkt w przypadku złożenia oświadczenia o zatrudnieniu do realizacji zamówienia co najmniej:
– jednej osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadającej status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia – w pełnym wymiarze czasu pracy albo
- 1 osoby bezrobotnej w pełnym wymiarze czasu pracy
7. Zamawiający rozumie przez osobę bezrobotną oraz osobę poszukującą pracy osobę spełniającą warunki uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub statusu osoby poszukującej pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1265) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców w dostępie do zamówień publicznych. Dodatkowo, w przypadku osoby poszukującej pracy konieczne jest spełnienie warunku w zakresie wieku (do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia) oraz pozostawanie bez zatrudnienia.
Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej liczby punktów zostaną przeprowadzone negocjacje.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych odpowiednio w niniejszym ogłoszeniu oraz w rozdziale VII zapytania ofertowego załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

KOMA Olsztyn sp. z o. o.

Adres

Towarowa 20 A

10-417 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

+ 48 89 526 26 26

Fax

+ 48 89 526 26 26

NIP

7393890861

Numer naboru

RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/20

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 338