Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa farm fotowoltaicznych przez BIO- ENERGETYKA sp. z o. o.

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-04-2021

Numer ogłoszenia

31182

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

24.02.2021
1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.04.2021. Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania ofert tj. rozdz. VII pkt. 1) oraz 4) zapytania zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania nr 5_24.02.2021", który zostaje załączony w punkcie "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.26.01.2021
1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.02.2021. Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania ofert tj. rozdz. VII pkt. 1) oraz 4) zapytania zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania nr 4_26.01.2021", który zostaje załączony w punkcie "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

13.11.2020
1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.01.2021. Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania ofert tj. rozdz. VII pkt. 1) oraz 4) zapytania zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania nr 3_13.11.2020", który zostaje załączony w punkcie "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.08.10.2020
1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.11.2020. Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania ofert tj. rozdz. VII pkt. 1) oraz 4) zapytania zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania ofertowego nr 2_08.10.2020", który zostaje załączony w punkcie "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.08.09.2020
1. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.10.2020. Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikuje treść ogłoszenia poprzez zmianę opisu w punkcie "Miejsce i sposób składania oferty" w pkt. 1) oraz 4) związanych z terminem złożenia/otwarcia ofert.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika pn."zapytanie ofertowe" w rozdziałach związanych z terminem składania ofert tj. rozdz. VII pkt. 1) oraz 4) zapytania zgodnie z treścią dokumentu pn. "Zmiana zapytania ofertowego z dnia 08.09.2020", który zostaje załączony w punkcie "Pytania i wyjaśnienia" niniejszego ogłoszenia.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.20.08.2020
1. Do sekcji „Załączniki” załączono formularz ofertowy
2. Zamieszczone zostały pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotu zamówienia

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Bio-Energetyka Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 4, 75-504 Koszalin- do dnia 26.04.2021 r. do godz. 10:00.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.
3) Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Bio-Energetyka Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 4, 75-504 Koszalin; oferta na ,,Budowa farm fotowoltaicznych przez BIO- ENERGETYKA sp. z o. o.”
4) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26.04.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego - Bio-Energetyka Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 75-504 Koszalin.
5) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
6) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty ani wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
7) Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od dnia składania ofert.
8) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ZO (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9) Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy jeżeli zawiera rażąco niską cenę tj. w szczególności niższą od szacunkowej wartości zamówienia o więcej niż 30%.
10) Zamawiający zastrzega możliwość dodatkowych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
11) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w sytuacji, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego;
b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
c) Wykonawca nie spełnia lub nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;
12) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z konkursu RPO - 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł (Numer konkursu: RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane lub nie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji.
13) Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania na stronie internetowej bazy konkurencyjności. Dodatkowo zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Witowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602-532-141

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa farm fotowoltaicznych przez BIO- ENERGETYKA sp. z o. o.”

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Grzmiąca

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa farm fotowoltaicznych przez BIO- ENERGETYKA sp. z o. o.”

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Przedmiotem inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej o łącznej mocy do 2MW zlokalizowanej na działce nr 5/13, obręb Grzmiąca, budową przyłącza energetycznego do słupa linii napowietrznej średniego napięcia zlokalizowanego na działce 5/13, wzmocnienie nawierzchni drogi dojazdowej w obrębie działki 5/13.
2) W skład inwestycji wchodzi:
a) posadowienie paneli fotowoltaicznych na stojakach wbijanych w grunt
b) zewnętrzna instalacja energetyczna
c) posadowienie dwóch prefabrykowanych kontenerów inwerterów wraz z transformatorami
d) budowa dwóch przyłączy średniego napięcia
e) budowa drogi wewnętrznej w obrębie działki 187/11
f) budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej
3) Projektowana elektrownia słoneczna składać się będzie z dwóch farm fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej do 2x1,0MW. Każda farma będzie składała się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na 66 części (każdy po 60 panel 250pW) o takiej samej wartości. Łączna ilość paneli w każdej farmie 4000 sztuk o łącznej mocy 1,0 MW każda farma. Panele każdej famy będą współpracowały z zespoloną stacją o mocy 1200kW. Łączna moc projektowanej elektrowni słonecznej wynosi 2,0 MW. Projektuje się zastosowanie dwóch stacji każda po 1200kW. Energia elektryczna produkowana przez elektrownię będzie dostarczana do sieci energetycznej SN 15kV ENERGA OPERATOR S.A. poprzez dwie stacje transformatorowe nn/SN zespolone z inwerterami. Przyłącze do sieci będzie zlokalizowany na słupie istniejącej linii napowietrznej 15kV nr 404 (słup nr 5.) W celu rozliczenia odbioru energii elektrycznej po stronie 15kV zostanie zabudowany układ pomiarowo-rozliczeniowy w stacji transformatorowej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach do zapytania:
1) Projekt budowlany sporządzony przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne EKO – Projekt ul. Nowowiejskiego 2B/1, 75-587 Koszalin, Projekt Zagospodarowania Działki, Instalacje Elektryczne, Branża Konstrukcyjna
2) Decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, wydanej przez Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 05 września 2018r. znak: BUA-6730.26.2018.
3. Dostarczone urządzenia i materiały muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w ww. załącznikach.
4. Energia wyprodukowana przez zainstalowane systemy będą przeznaczona w 100% na potrzeby własne Centrum.
5. Wszystkie elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności.
6. Zamawiający za wykonany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
7. Fakturowanie inwestycji będzie prowadzone za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawą do wystawienia faktur za poszczególne etapy, będą odpowiednie protokoły odbioru etapów.
8. We wszystkich miejscach ZO lub załącznikach do ZO, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych , Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
09332000-5: Instalacje słoneczne
45223810-7: Konstrukcje gotowe
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
45315300-1: Instalacje zasilania elektrycznego
45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
72265000-0: Usługi konfiguracji oprogramowania
09330000-1 - Energia słoneczna
44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne
45315500-3 - Instalacje średniego napięcia
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
34928200-0 - Ogrodzenia

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie maksymalnie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu RPZP.02.10.00-IŻ.00-32-K03/2 i uzyskaniu przez Zamawiającego dofinansowania. Aktualnie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2020 r. (termin ten może ulec zmianie).
2) Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji wykonawca zobowiązał się do bezzwłocznego usuwania wszelkich usterek i wad. W przypadku niedostępności produktu (spowodowanym zaprzestaniem produkcji), Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż w urządzeniach istniejących.
3) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia użytkowników. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.
4) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbędą się co najmniej w I roku po odbiorze wykonania zamówienia oraz w V roku obowiązywania gwarancji, a także w przypadku uzasadnionych potrzeb. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
5) W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie.
6) Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły), o ile strony nie uzgodnią innego technicznie i technologicznie możliwego terminu na usunięcie wad.
7) Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady.
8) Wymagane przez Zamawiającego minimalne okresy gwarancji i rękojmi:
a) usługa budowlana – co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego
b) panele fotowoltaiczne – co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego,
c) falowniki – co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego
d) konstrukcja nośna instalacji - co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.
9) Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi przewidziane w obowiązujących przepisach, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych ZO
10) W braku realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji, Zamawiający może wykonać je samodzielnie lub powierzyć ich wykonanie osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi / gwarancji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu tj.:
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na wymienione poniżej stanowisko: instalator:
- posiadający odpowiednie wymagane przez prawo uprawnienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu tj.:
- nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego (uzupełniającego), robót dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;
2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
3) nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
4) wystąpienie siły wyższej lub wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w Zapytaniu Ofertowym.
5) wstrzymania robót lub konieczności zrealizowania dodatkowych czynności w wskutek czynności organów lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finasowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków).
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na wydłużenie okresu wykonania Przedmiotu Umowy,
7) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działanie bądź działania nie jest/są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
Wydłużenie czasu trwania umowy będzie dokonane o czas trwania zdarzenia wymienionego w punktach powyżej.
2. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić:
1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu zatwierdzonego przez Zamawiającego.
2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z części robót stanowiących Przedmiot Umowy - w przypadku częściowej lub całkowitej utraty dofinansowania lub zmiany umowy na dofinasowanie z innych przyczyn - skutkującej koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia według zasad określonych w pkt1 niniejszego ustępu;
3) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne w toku prac, chyba, że były one konieczne do wykonania przedmiotu umowy, co Wykonawca powinien był przewidzieć na etapie składania oferty.
3. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić z uwagi na:
1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
4. Może nastąpić zmiana osób ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy, za pomocą których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia, pod warunkiem, iż nowa osoba będzie posiadała uprawnienia wymagane Zapytaniem ofertowym.
5. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadkach wymagających zgody Instytucji finansującej projekt, wprowadzenie zmian jest możliwe po uzyskaniu takiej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy z Wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt 1 ma obowiązek dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4

b) oświadczenie o braku powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w ofercie:
a) formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

b) Oświadczenie RODO w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO

c) Oświadczenie o wymogach jakościowych oferowanych urządzeń.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ZO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punków za spełnienie kryterium oceny oferty. Wybór oferty najkorzystniejszej.

1) Cena – waga 80%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

CN
C = ------------- x 80 pkt
CO

gdzie:

C – liczba punktów ocenianej oferty za kryterium cena;
CN – cena najkorzystniejszej oferty (najniższa ze wszystkich ofert cena ofertowa);
CO – cena ocenianej oferty.

2) Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na roboty budowlane (Pg1) – waga 10%:

Sposób oceny ofert w kryterium gwarancja i rękojmi Wykonawcy na roboty budowlane:

Przy czym:
Za minimalny okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy -0 pkt
Za maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynoszący 96 miesięcy -15 pkt

Po spełnieniu powyższych warunków liczbę punktów określamy zgodnie z poniższym wyrażeniem algebraicznym:

(Oog1 - Omg1 )
Pg1 = ---------------------------- x 15 punktów
( Omxg1 - Omg1)
gdzie:
Pg1 – liczba punktów ocenianej oferty za kryterium gwarancja i rękojmia na roboty budowlane;
Omg1 – minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy;
Omxg1 – maksymalny wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji i rękojmi wynoszący 96 miesięcy;
Oog1 – okres gwarancji i rękojmi określony w ofercie Wykonawcy.
Najwyżej oceniony będzie najdłuższy termin gwarancji i rękojmi (jednak nie więcej niż 10 punktów).

3) Gwarancja i rękojmia Wykonawcy na ogniwa fotowoltaiczne (Pg2) – waga 10 %

W poniższym kryterium oferta punktowana będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego wraz z ofertą. Weryfikacja na podstawie innych danych (producenta, firmy badającej itp.) nastąpi na etapie weryfikacji projektu.

Sposób oceny ofert w kryterium gwarancja i rękojmi Wykonawcy na ogniwa fotowoltaiczne:
Przy czym:
Za minimalny okres gwarancji i rękojmi wynoszący 10 lat -0 pkt
Za maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynoszący 15 lat -10 pkt

Po spełnieniu powyższych warunków liczbę punktów określamy zgodnie z poniższym wyrażeniem algebraicznym:
(Oog2 - Omg2 )
Pg2 = ---------------------------- x 15 punktów
( Omxg2 - Omg2)
gdzie:
Pg2 – liczba punktów ocenianej oferty za kryterium gwarancja i rękojmi na ogniwa fotowoltaiczne;
Omg2 – minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji i rękojmi na ogniwa fotowoltaiczne wynoszący 10 lat;
Omxg2 – maksymalny wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji i rękojmi na ogniwa fotowoltaiczne wynoszący 15 lat;
Oog2 – okres gwarancji i rękojmi na ogniwa fotowoltaiczne określony w ofercie Wykonawcy.
Najwyżej oceniony będzie najdłuższy termin gwarancji i rękojmi (jednak nie więcej niż 10 punktów).

Liczba punktów ocenianej oferty zostanie wyliczona w poniższy sposób:

S= C+ Pg1+Pg2

Gdzie:
S- liczba punktów ocenianej oferty
C - liczba punktów ocenianej oferty za kryterium cena
Pg1 – liczba punktów ocenianej oferty za kryterium okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
Pg2 - liczba punktów ocenianej oferty za kryterium okres gwarancji i rękojmi ogniw fotowoltaicznych.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) posiadaniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać każdy z wykonawców.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Bio- Energetyka sp. z o. o.

Adres

Ogrodowa 4

75-504 Koszalin

zachodniopomorskie , szczecinecki

Numer telefonu

692488574

NIP

6692516733

Numer naboru

RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20
Liczba wyświetleń: 1185