Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Bielikowo

Data publikacji: 15.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2021

Numer ogłoszenia

31178

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Data upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego: 9.11.2020 oraz 25.04.2021

1. Wydłużenie terminu na zgłoszenie ofert,
2. Drobne zmiany edycyjne i gramatyczno-stylistyczne,
3. Dostosowanie treści formularza ofertowego do zmian w treści zapytania ofertowego
4. Dołączenie dodatkowych załączników obejmujących: pozwolenie na budowę, warunki przyłączeniowe, projekt umowy z wykonawcą
5. Liczne zmiany dot. Przedmiotu Oferty – w tym, doprecyzowanie wymogów opisowych oraz zmiany w wymaganych parametrach technicznych oraz ilości podzespołów.
6. Zmiana harmonogram realizacji zamówienia
7. Zmiana w „Dodatkowe Warunki” – pkt. 1, 13, 21 oraz 22.
8. Zmiana w „Warunki zmiany umowy” – ppkt. c.
9. Zmiana w „Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji” – Zmiana kryterium „Terminu wykonania” na kryterium „Liczba Inwerterów” oraz rozbudowanie i doprecyzowanie opisów pozostałych kryteriów.
10. Zmiana w „Wykluczenia” – zmiana opisu,
11. Zmiana w Numer projektu – uzupełnienie informacji,
12. Zmiana w Warunki udziału w postępowaniu – w zakresie Wiedza i doświadczenie
13. Dodatkowo - w formie załącznika dołączono odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów skierowane do Zamawiającego,

Miejsce i sposób składania ofert

• przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy pod adresem:
SOVARETO Sp. z o.o., ul. Turystyczna 78, 26-067 Strawczynek lub
• przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@sovareto.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@sovareto.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Bielicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 899 306

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa usługa budowy farmy fotowoltaicznej (rola generalnego wykonawca) wraz z przygotowaniem projektu wykonawczego i dostawą niezbędnych środków trwałych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryficki Miejscowość: Bielikowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za budowę elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Bielikowo o mocy do 1 MWp.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa budowy farmy fotowoltaicznej (rola generalnego wykonawcy) wraz z przygotowaniem projektu wykonawczego i dostawą niezbędnych środków trwałych. Oferent ma możliwość dokonania wizji lokalnej na działce o numerach ewid. 1/1 w obrębie Bielikowo w gminie Brojce, powiecie gryfickim, województwie zachodniopomorskim. Zamawiający załącza do niniejszego zapytania projekt budowlany, pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączeniowe (Załączniki nr 2-4) w oparciu, o które wykonawca będzie zobowiązany przygotować projekt wykonawczy uwzględniający specyfikację techniczną oferowanych elementów i urządzeń.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Oferta musi być zgodna z załączonymi warunkami przyłączeniowymi w zakresie mocy nominalnej modułów fotowoltaicznych oraz modułów kogeneracyjnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowane elementy/ urządzenia i usługa budowlana jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. W szczególności wraz z ofertą oferent zobowiązany jest przedstawić: karty katalogowe paneli (modułów) fotowoltaicznych, karty katalogowe paneli (modułów) kogeneracyjnych, karty katalogowe inwerterów oraz karty katalogowe przewodów (kabli) solarnych.

Zakres dostawy:
1 Dostawa:.
1.1. Moduły fotowoltaiczne bifacjalne (dwustronne), monokrystaliczne,
1.2 Moduły kogeneracyjne,
1.3 Inwertery,
1.4 Stacja transformatorowa i telemechanika, komplet,
1.5 Konstrukcja wsporcza (ilość odpowiednia do ilości i rodzaju paneli), komplet,
1.6 Okablowanie, komplet,
1.7 Monitoring systemu pracy, komplet,
1.8 Pomieszczenie obsługi technicznej (niezwiązane na trwałe z gruntem),
1.9 Ogrodzenie terenu inwestycji,
1.10 Monitoring przemysłowy CCTV, komplet,
1.11 Ochrona podczerwienią, komplet,

2 Usługi budowlane – rola generalnego wykonawcy: budowa elektrowni wraz z budową stacji trafo,
2.1 Projekt wykonawczy, komplet,
2.2 Prace budowlane i montażowe związane z budową farmy,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym pliku: PełnaWersjaOpis_Zapytanie ofertowe wraz z wymaganą specyfikacją techniczną Bielikowo

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09332000-5 – Instalacje słoneczne
51100000-3 – Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
45000000-7 - Roboty budowlane
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45315700-5 – Instalowanie rozdzielnic elektrycznych
44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: Od dnia 1.08.2021 do 30.06.2022
(Uwaga: Zgodnie ze zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązał się do zrealizowania Projektu do grudnia 2021. Ze względu na umowę z OSD przewidującą przygotowanie miejsca przyłączenia w terminie przekraczającym przewidziany wnioskiem o dofinansowanie termin realizacji Zamawiający złoży wniosek do Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Zachodniopomorskiego o wydanie zgody na przedłużenie realizacji Projektu do 30.06.2022. Uzyskanie zgody jest w ocenie Zamawiającego wysoce prawdopodobne jednak, jeżeli Zamawiający takiej zgody nie uzyska do 31.07.2021 to oferent będzie zobowiązany wykonać i rozliczyć z Zamawiającym wszystkie prace przewidziane Zamówieniem do 15.12.2021 (z wyłączeniem podłączenia i uruchomienia instalacji, co będzie mogło nastąpić do 30.06.2022).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent (docelowo Dostawca) musi posiadać niezbędne uprawnienia do prawidłowej realizacji dostawy. Sposób dokonania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1.

Wiedza i doświadczenie

Oferent (docelowo Dostawca) musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz posiadać uprawnienia niezbędne do prawidłowej realizacji dostawy i usługi. W szczególności oferent musi posiadać doświadczenie w zrealizowaniu, co najmniej 2 robót budowlanych o minimalnej mocy 700 kW każda polegających na budowie instalacji fotowoltaicznych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Sposób dokonania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1.

Potencjał techniczny

Oferent (docelowo Dostawca) musi posiadać potencjał techniczny niezbędny do prawidłowej realizacji dostawy. Sposób dokonania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent (docelowo Dostawca) musi posiadać potencjał osobowy zdolny do prawidłowego wykonania zamówienia,Sposób dokonania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent (docelowo Dostawca) biorący udział w postępowaniu musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Sposób dokonania oceny spełnienia warunku – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – wzór Załącznik nr 1.

Dodatkowe warunki

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego, jako Załącznik nr 1.
3. Dostarczona oferta powinna być sporządzona czytelnie, np. na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
4. Cena ofertowa jest ceną netto za całość zamówienia i powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN lub innej walucie. W przypadku ceny podanej w innej walucie niż PLN będzie ona przeliczana na złote polskie przy wykorzystaniu średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, a ewentualny kontrakt podpisany zostanie w walucie, która została podana w ofercie.
a. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na nabycie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów (w tym m.in. cło, akcyza, koszty transportu lub inne dodatkowe obciążenia i opłaty),
b. Cenę netto oraz brutto (razem z podatkiem od towarów i usług VAT) należy wyszczególnić w ofercie,
c. Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia,
d. Cena oferty będzie stanowić wartość umowy realizacyjnej i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.
5. Zamawiający zastrzega, możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich innych (tj. z pominięciem oferty badanej) złożonych ofert spełniających warunki zapytania ofertowego. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy, nie przysługują mu środki ochrony prawnej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, żeby mógł się z ofertą zapoznać.
11. Oferenci z innych państw mogą składać dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego.
12. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego w trakcie okresu wyznaczonego na składanie ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
14. Zamawiający ma prawo zakończyć niniejsze postępowanie bez podawania przyczyn, nie dokonując wyboru Wykonawcy. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
15. W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, tj. nie zawrze umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od wezwania do podpisania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
16. Minimalny wymagany termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.
17. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności.
18. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru Dostawcy spośród Oferentów w terminie do 30 dni kalendarzowych od upływu terminu przewidzianego na składanie ofert.
19. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych poinformuje o tym za pomocą bazy konkurencyjności.
20. Mając na uwadze zasady regulujące wydatkowanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych zobowiązujemy dostawców do przestrzegania przepisów prawa pracy, prawa socjalnego oraz prawa ochrony środowiska.
21. Zamawiający będzie wymagał, od wybranego Wykonawcy, zapłacenia kar umownych z tytułu ewentualnego nienależytego wykonania umowy, w tym
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy dzień zwłoki,
3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto.
22. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić, od wybranego Wykonawcy. odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

Warunki zmiany umowy

a. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
b. Zmiany Umowy niewymagające pisemnych aneksów: zmiany nazw/określeń Stron, adresów Stron, osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
c. Zamawiający, dopuszcza możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy o Zamówienie (przy czym dopuszczalne są tylko takie zmiany umowy, które nie zmieniałyby postanowień najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez wykonawcę, z którym następnie została zawarta przedmiotowa umowa), gdy:
• Niezbędna będzie zmiana sposobu i/lub terminu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Strony, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (np. klęski żywiołowe, pandemie, katastrofy, awarie),
• Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego, dokumentacji programowej RPO woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020, wytycznych oraz dokumentacji konkursowej IZ RPO Woj. Zachodniopomorskiego w zakresie mającym wpływ na realizacje; przedmiotu Umowy, chyba, że zmiana taka znana była w chwili składania oferty

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 wraz z dokumentacją techniczną

Zamówienia uzupełniające

Dostawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielone zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wymagać przestawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli będzie to niezbędne do uwiarygodnienia informacji zawartych w ofercie.

Rodzaje kryteriów oceny:

Kryterium / Waga w punktach (maksymalna ilość punktów za dane kryterium)
a/ Cena netto /60
b/ Liczba inwerterów /10
c/ Łączny okres gwarancji oferowanej dla poszczególnych urządzań oraz prac tj.: - Panele fotowoltaiczne, - Inwertery, - Prace montażowe. /10
d/ Moc nominalna (jednostkowa) paneli fotowoltaicznych /20

--------------------

a/ Zasady oceny kryterium "cena netto”:
Przy ocenie ofert rozpatrywane będą zaproponowane ceny netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferent proponujący najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 60. Kolejnym oferentom punkty będą przyznawane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej
------------------------------------------ x 60 = ilość punktów
Cena oferty badanej

b/ Zasady oceny kryterium „Liczba inwerterów”
Przy ocenie ofert rozpatrywane będą zaproponowane liczby inwerterów. Oferent proponujący najniższą liczbę otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 10. Kolejnym oferentom punkty będą przyznawane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

Liczba inwerterów z oferty o najmniejszej liczbie inwerterów
---------------------------------------------------------------------------------- x 10 = ilość punktów
Liczba inwerterów z oferty badanej


c/ Zasady oceny kryterium „okres gwarancji”: Łączny okres gwarancji oferowanej dla poszczególnych urządzań oraz prac tj.: Panele fotowoltaiczne, Inwertery, Prace montażowe.
Oferent proponujący najdłuższą łączną gwarancję otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 10. Kolejnym oferentom punkty będą przyznawane według następującego wzoru:

Sposób oceny (suma okresów gwarancyjnych dla głównych komponentów instalacji tj. dla okres gwarancji na Panele fotowoltaiczne + okres gwarancji na Inwertery + okres gwarancji na Prace montażowe)

- Do 40 lat włącznie – 0 punktów, lub
- Od 40,01 do 44 lat włącznie - 3 pkt, lub
- Od 44,01 do 48 lat włącznie - 6 pkt, lub
- Powyżej 48 lat - 10 pkt


d/ Zasady oceny kryterium „Moc nominalna (jednostkowa) paneli fotowoltaicznych”:

Przy ocenie ofert rozpatrywane będą zaproponowane nominalne moce jednostkowe STC paneli fotowoltaicznych dla przedniej strony modułu. Oferent proponujący najwyższą moc jednostkową otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 20. Kolejnym oferentom punkty będą przyznawane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

Moc nominalna (jednostkowa) paneli fotowoltaicznych z oferty badanej
------------------------------------------------------------------------------------------------ x 20 = ilość punktów
Moc nominalna (jednostkowa) paneli fotowoltaicznych z oferty
o najwyższej mocy jednostkowejWybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. Uzyskane punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku europejskim, m. in.:
• Zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
• Zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
• Zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
• Zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Wykluczenia

Oferent (docelowo Wykonawca) nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w sposób opisany w podrozdziale 6.5.2 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Składając ofertę Oferent oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w szczególności w sposób polegający na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez właściwą Instytucję Zarządzającą.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób dokonania oceny spełnienia braku wykluczenia – na podstawie oświadczenia Oferenta w składanym formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

SOVARETO Sp. z o.o.

Adres

Turystyczna 78/-

26-067 Strawczynek

świętokrzyskie , kielecki

Numer telefonu

604 899 306

Fax

-

NIP

9591999766

Numer naboru

RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20
Liczba wyświetleń: 668