Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.05.2020 dotyczące „Zaprojektowania i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”

Data publikacji: 06.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2021

Numer ogłoszenia

30833

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano zmiany terminu składania ofert, dokonano zmiany rachunku bankowego przeznaczonego do wnoszenia wadium.
Dokonano zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wersja z dnia 26 luty 2021 - dokonano zmiany terminu składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć:
a) pisemnie w siedzibie Zamawiającego: INFINET Sp. z o.o., ul.
ALEJA ARMII KRAJOWEJ, nr 220, BIELSKO-BIAŁA, kod 43-316, w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 15.00 dnia 31 maj 2021r.
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby firmy, tj. INFINET Sp. z o.o., ul.
ALEJA ARMII KRAJOWEJ, nr 220, BIELSKO-BIAŁA, kod 43-316 w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 15.00 dnia 31 maj 2021r.
c) pocztą elektroniczną na adres mailowy: jb@infinet.com.pl najpóźniej do godz. 15.00 dnia 31 maj 2021r.
W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać: “Oferta INFINET–1MW” Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować. Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (formularz ofertowy z załącznikami) zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego lub na jego skrzynkę e-mailową w terminie nie późniejszym niż określony powyżej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jb@infinet.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Bargiel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609812884

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie Oferenta, którego zadaniem będzie “Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”
Realizacja projektu została zaplanowana w jednym etapie:
„Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”
W ramach etapu planowane do poniesienia wydatki
A. Opracowanie projektu budowlanego
B. Ogrodzenie terenu (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
C. Zakup i instalacja monitoringu przemysłowego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
D. Informacja i promocja (zakup tablicy informacyjnej i pamiątkowej)
E. Zakup i instalacja konstrukcji nośnej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
F. Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
G. Zakup i instalacja okablowania (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
H. Zakup i instalacja stacji transformatorowej (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
I. Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
J. Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)
K. Wykonanie przyłącza (zakup materiałów wraz z wykonaniem niezbędnych robót)

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Działka gruntu nr 31/5 położona powiat policki, gmina: Dobra (Szczecińska), obręb Bezrzecze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”, dotycząca wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach w/w projektu, które przekraczają wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
Projekt będzie realizowany w formule “zaprojektuj i wybuduj” - zasadnicze roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane będą realizowane w ramach jednego zamówienia obejmującego zaprojektowanie oraz wykonanie robót

Przedmiot zamówienia

Opracowanie projektu budowlanego
Z uwagi na fakt, że projekt zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu budowlanego instalacji i pozyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń w tym pozwolenia na budowę. Opis poszerzono w treści zapytania

Ogrodzenie terenu
Opis: By zapewnić bezpieczeństwo oraz uniemożliwić dostęp do elektrowni osób niepowołanych przewiduje się ogrodzenia terenu elektrowni. Projektuje się zastosowanie standardowego ogrodzenia panelowego wys. 1,83m – 2,2m

Zakup i Instalacja monitoringu przemysłowego
Opis: 1 komplet obejmuje ok. 4 kamer zainstalowanych na 6 metrowych masztach
Parametry urządzenia:
• Rozdzielczość min. 1920x1080
• Klasa szczelności min. IP67
Opis poszerzono w treści zapytania

Informacja i promocja
1 tablica – informacyjna oraz 2 tablica pamiątkowa. Tablice pozwolą na prawidłowe informowanie społeczeństwa i fakcie współfinansowania projektu ze środków unijnych.
Opis poszerzono w treści zapytania

Zakup i instalacja konstrukcji nośnej
Opis
W skład kompletu wejdzie konstrukcja wsporcza pod komplet 2468 - 2496 szt. paneli fotowoltaicznych (każdy o masie około 22kg).
Konstrukcja nośna jest niezbędna z punktu widzenia zapewnienia trwałego i bezpiecznego punktu podparcia modułów fotowoltaicznych. Opis poszerzono w treści zapytania

Zakup i instalacja kompletu modułów fotowoltaicznych
Opis
W skład kompletu wejdzie od 2468 do 2499 sztuk paneli (modułów fotowoltaicznych), każdy o mocy 400-405 Wp. Co łącznie złoży się na moc zainstalowaną maksymalnie 999,9kW) o następujących parametrach:
• Moc 400-405 Wp
• Materiał komórek: ogniwa monokrystaliczne
Opis poszerzono w treści zapytania

Zakup i instalacja okablowania
Opis wydatku
Okablowanie w części prądu stałego (pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a falownikiem) zostanie zaprojektowane z użyciem przewodów jednożyłowych, o przekroju 4 mm2. Zakończenie przewodów od strony paneli oraz inwerterów zostanie wykonane z użyciem wtyków MC-4.
Obszar prądu stałego: Połączenie między falownikiem, a rozdzielnicą budynku RG projektuje się z użyciem kabla do prądu przemiennego np. 4x YAKY 0,6/1kV 1x240mm2 na fazę

Zakup i instalacja stacji transformatorowej
Opis:
W skład kompletu wejdzie 1 stacja transformatorowa, o następujących parametrach:
Moc znamionowa: do 1MVA
Napięcie znamionowe DN: 0,4 - 0,8 kV
Opis poszerzono w treści zapytania

Zakup i instalacja zestawu przyłączeniowego przetwornic
Opis:
Rozdzielnice falowników fotowoltaicznych zapewniają bezpieczeństwo elektryczne i gwarancję długiego działania całego systemu. Zawiera elementy zabezpieczeń nadprądowych i rozłączniki

Zakup i instalacja falownika fotowoltaicznego
Opis:
W skład kompletu wejdzie 4 -10 falowników o następujących parametrach:
Wejście (DC)-
Maks. Napięcie wejściowe 1000 - 1500V
Min. napięcie wejściowe 200-800V
Wyjście (AC) –
Moc nominalna 100 - 225kW
Opis poszerzono w treści zapytania

Wykonanie przyłącza
Opis: Przyłącze energetyczne SN wykonywane jest w celu umożliwienia oddawania wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii do sieci dystrybucyjnej. Opis poszerzono w treści zapytania

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane maksymalnie do 15.12.2022r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zapytania, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

Wiedza i doświadczenie

Od Oferenta wymaga się posiadania określonego doświadczenia:
− w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie należycie conajmniej jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 500 kWp, wraz z podaniem rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania oferty wspólnej, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony przez co najmniej jednego konsorcjanta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Od Oferenta wymaga się posiadania okreslonych zasobów kadrowych:
a) kierownik robót elektrycznych - wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
− wykształcenie wyższe techniczne;
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
− nie mniej niż 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót budowlanych, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót, kierownika projektu lub inspektora nadzoru,
− posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 15 kV,
b) kierownik robót budowlanych - wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
− nie mniej niż 3-letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub robót budowlanych, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót, kierownika projektu lub inspektora nadzoru.
Osoby te muszą porozumiewać się komunikatywnie w jęz. polskim lub taka komunikacja zostanie zapewniona poprzez tłumacza towarzyszącemu montażowi lub serwisowi w trakcie prowadzenia prac wykonawczych.
Oferent musi załączyć wykaz osób zawierający informacje dotyczące wykształcenia, posiadanych uprawnieniach, i doświadczeniu spełniających wymagania niniejszego Zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Od Oferenta wymaga się określonych zasobów ekonomicznych:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy winni:
a) Przedstawić polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).
b) Przedstawić zaświadczenie z banku, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiąc przed terminem składania ofert, potwierdzające, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych), zapewniające możliwość finansowania wydatków.
c) Do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ustala się w wysokości 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym zabezpieczenie to może zostać wniesione w pieniądzu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
d) Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.
e) Zabezpieczenia wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczenia muszą być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia, a także o okres rękojmi. Z treści właściwego dokumentu dot. zabezpieczenia powinno wynikać, że bank lub ubezpieczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie max. 30 dni od dnia pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego.
f) Zamawiający wskazuje, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania zamówienia.
g) Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach , odpowiednio:
▪ 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
▪ 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

Warunki zmiany umowy

Zmiana umowy może nastąpić w następującym zakresie i przypadkach:
a) modyfikacji przedmiotu umowy mającej na celu jej optymalizację i osiągnięcie zakładanych wskaźników,
b) modyfikacji przedmiotu umowy poprzez wprowadzenie nowszych technicznie, sprawniejszych i mniej awaryjnych urządzeń i podzespołów,
c) zmiany sposobu i warunków realizacji umowy poprzez dostosowanie do stanu zgodnego z prawem lub dokumentami programowymi w przypadku zmian aktów normatywnych lub dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
c) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający mimo działania z należytą starannością nie mógł przewidzieć,
d) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego,
e) zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane oświadczenia i dokumenty:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS lub CEIDG).
b) Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia oferty.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt. 3.5.1 (Załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty).
d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do formularza oferty).
e) Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik nr 4 do formularza oferty).
f) Dowód wniesienia wadium.

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena, Waga 55%
a) Cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania).
b) Ocena kryterium zgodnie ze wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana) x 100 x waga %
c) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 55 punktów.

Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: Waga: 20%
a) Czas usunięcia awarii (usterki) to czas liczony w godzinach od momentu jej zgłoszenia do momentu jej usunięcia.
b) Ocena kryterium w oparciu o następującą punktację:
− 120 godzin - 0 pkt
− 96 godzin - 5 pkt
− 72 godzin - 10 pkt
− 48 godzin - 15 pkt
− 24 godzin - 20 pkt
c) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.

Okres gwarancji producenta na falowniki (inwertery): Waga: 15%
a) Okres gwarancji to czas liczony w latach od dnia oddania elektrowni do użytkowania do dnia wygaśnięcia gwarancji.
b) Ocena kryterium w oparciu o następującą punktację:
− 10 letni okres gwarancji - 0 pkt
− 11 letni okres gwarancji - 3 pkt
− 12 letni okres gwarancji - 6 pkt
− 13 letni okres gwarancji - 9 pkt
− 14 letni okres gwarancji - 12 pkt
− 15 letni okres gwarancji - 15 pkt
c) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 15 punktów.

Okres gwarancji na roboty budowlane i montażowe, Waga: 10%
a) Okres gwarancji to czas liczony w latach od dnia oddania elektrowni do użytkowania do dnia wygaśnięcia gwarancji.
b) Ocena kryterium w oparciu o następującą punktację:
− 5 letni okres gwarancji - 0 pkt
− 6 letni okres gwarancji - 2 pkt
− 7 letni okres gwarancji - 4 pkt
− 8 letni okres gwarancji - 6 pkt
− 9 letni okres gwarancji - 8 pkt
− 10 letni okres gwarancji - 10 pkt
c) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 punktów.

Wykluczenia

W zapytaniu nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia.
b) Oferenci, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
c) Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

INFINET Sp. z o. o.

Adres

ALEJA ARMII KRAJOWEJ 220

43-316 BIELSKO-BIAŁA

śląskie , Bielsko-Biała

Numer telefonu

609 812 884

NIP

9372666361

Numer naboru

RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20
Liczba wyświetleń: 853