Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa opiekuńcza Hausing First 25/TPBA/NM/2020

Data publikacji: 30.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-08-2020

Numer ogłoszenia

1256445

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanych własnoręcznie dokumentów na następujący adres e-mail: anna.adamczyk@ab.org.pl (z dopiskiem „25/TPBA/NM/2020”)
2. Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2020 r. o godz.24.00
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w rozdziale IV.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
4. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę podpis musi być czytelny.
5. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię lub odpis dokumentu, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.adamczyk@ab.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 3432837

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistycznego wsparcia w formie usługi opiekuńczej dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w miejscu ich zamieszkania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usługa specjalistycznego wsparcia – usługa opiekuńcza dla osób doświadczających bezdomności niepełnosprawnych/lub przewlekle chorych w ich miejscu zamieszkania na terenie Warszawy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistycznego wsparcia – usługa opiekuńcza dla osób doświadczających bezdomności niepełnosprawnych/lub przewlekle chorych w ich miejscu zamieszkania na terenie Warszawy.
Opieka będzie świadczona zgodnie z następującymi warunkami:
A. Przewidywana liczba godzin i osób:
1 osoba- 20 godzin tygodniowo/ średnio 80 godzin miesięcznie
B. Cele usługi:
1. Głównym celem usług opiekuńczych jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby w tym potrzeb życiowych, higieniczno – pielęgnacyjnych oraz kontatków z otoczeniem, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę.

2. Cele szczegółowe:
1) utrzymanie stabilnego stanu zdrowia,
2) uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją długotrwałą lub przewlekłą chorobą
3) profilaktyka powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia (m.in. odparzenia, odleżyny, przykurcze, powikłania układu oddechowego, pokarmowego, krążenia),
4) kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania przy pomocy osoby drugiej,
5) poprawa samopoczucia,
6) zwiększanie samodzielności,
7) mobilizowanie do własnej aktywności,
8) zapobieganie izolacji społecznej.
Szczegółowy zakres usługi w załączniku.

Kod CPV

85312100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki dziennej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85311200- 4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawca musi dysponować przynajmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, opiekunki środowiskowej, asystenta osoby niepełnosprawnej bądź kwalifikacje potwierdzone ukończeniem kursu dla opiekunów (np. kursu sióstr pogotowia PCK bądź innego równoważnego);
b) znajduje się w wieku przedemerytalnym;
2. Spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 1b zostanie ocenione na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. Zamawiający w razie wątpliwości zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o wykazanie przez niego faktu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
a) będzie niezgodna z przepisami prawa;
b) jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania;
c) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
g) została złożona po wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Wszelkie rozliczenia finansowe związane z zamówieniem będą przeprowadzane w złotych polskich.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca złoży ofertę poprzez wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (poświadczone za zgodność kserokopie) w odniesieniu do osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia:
a) dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, opiekunki środowiskowej, asystenta osoby niepełnosprawnej bądź kwalifikacje potwierdzone ukończeniem kursu dla opiekunów (np. kursu sióstr pogotowia PCK bądź innego równoważnego).
3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub wymaganych pełnomocnictw, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty.
4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze zapytanie powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu.
5. W przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone dokumenty będą niezgodne z wymogami zapytania, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium Waga %
Oferowana cena brutto „C” 80 %
Doświadczenie osób udzielających świadczeń „D” 20%
Przy czym 1% = 1 pkt.
2. Sposób oceny ofert
a) dla kryterium Oferowana cena brutto „C” – waga 80 % (maksymalnie 80 punktów).
Sposób obliczenia:
C = [CN / CR] x 80%
C – ilość punktów dla kryterium Oferowana cena brutto „C”
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej

Zamawiający do oceny oferty w tym kryterium przyjmie stawkę za 1 godzinę świadczenia usług pielęgniarskich wskazaną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
b) dla kryterium Doświadczenie osób udzielających świadczeń „D” – waga 20 % (maksymalnie 20 punktów).
W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia. W ofercie należy wskazać tylko okresy czynnego wykonywania przez tę osobę usług opiekuńczych, niezależnie od tego, w ramach jakiej umowy usługa była wykonywana.
Sposób przyznawania punktów:
Doświadczenie w realizacji usługi opiekuńczej poniżej 2 lat – 0 pkt
Doświadczenie w realizacji usługi równe lub dłuższe niż 2 lata lecz krótsze niż 3 lata – 5 pkt
Doświadczenie w realizacji usługi równe lub dłuższe niż 3 lata lecz krótsze niż 5 lat – 10 pkt
Doświadczenie w realizacji usługi równe lub dłuższe niż 5 lat lecz krótsze niż 10 lat – 15 pkt
Doświadczenie w realizacji usługi równe lub dłuższe niż 10 lat- 20 pkt
Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
W przypadku braku podania ilości lat doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia, Wykonawca otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
3. Sposób obliczania całkowitej liczby punktów:
Punktowa ocena oferty „O” będzie obliczana według wzoru:

O = C + D
O – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Oferowana cena brutto „C
D – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Doświadczenie osób udzielających świadczeń „D”
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
6. Oferta musi zawierać cenę łączną, maksymalną i ostateczną, obejmującą wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia jednorazowych negocjacji ceny poprzez skierowanie do wszystkich wykonawców drogą elektroniczną wezwania do złożenia ofert dodatkowych jedynie co do ceny w terminie wskazanym w wezwaniu. W takim przypadku do oceny zostanie przyjęta wartość brutto przedstawiona w ofercie albo w ofercie dodatkowej, jeśli ta zostanie złożona w terminie wskazanym w wezwaniu.
10. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
11. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkim Wykonawcami, których oferty otrzymały taką samą ilość punktów.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono.
3. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, wskazanych w punkcie 2 i 3, nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZARZĄD GŁÓWNY

Adres

Hugona Kołłątaja 26a

50-007 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713443735

Fax

713443735

NIP

8961001631

Tytuł projektu

Housing first- najpierw mieszkanie

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0071/18-00
Liczba wyświetleń: 210