Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup automatycznej linii do spajania wzdłużnego arkuszy forniru drewna (brzoza, olcha, sosna, świerk).

Data publikacji: 14.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2020

Numer ogłoszenia

1242354

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 24.04.2020 została wprowadzona zmiana w Załączniku nr 7 do Umowy sprzedaży nr 1/02/N/2020. Zmiana dotyczyła parametru długości forniru dla szerokości forniru – było 1300 mm, winno być 1600 mm. Ponadto wprowadzono korektę czasu podawania i cięcia forniru: dla wielkości forniru 1300x3050 czas podawania wynosi 5,5 sek. (było 6 sek.), dla wielkości forniru 1600x3050 czas podawania wynosi 5,5 sek. (było 6 sek.). Łączny czas cyklu prasowania nie uległ zmianie. Zmiany te wynikały z oczywistych omyłek pisarskich w poprzedniej wersji załącznika. Wprowadzone zmiany nie powodują wydłużenia terminu składania ofert. Poniżej zamieszczono aktualną treść Załącznika nr 7.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać:
a. pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres Z.P.S. BIAFORM S.A., ul. Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok;
b. elektronicznie na adres email: zamowienia@biaform.com.pl
2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 15 maja 2020 roku o godz. 12.00.
3. Oferta powinna być złożona:
a. w przypadku ofert składanych osobiście lub drogą pocztową: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup automatycznej linii do spajania wzdłużnego arkuszy forniru drewna (brzoza, olcha, sosna, świerk)”
b. w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną: mailowo, w tytule maila przekazującego ofertę należy wpisać „Zakup automatycznej linii do spajania wzdłużnego arkuszy forniru drewna (brzoza, olcha, sosna, świerk)”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty.
4. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Kupującego na adres wskazany w pkt. 1a powyżej lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 1b powyżej.
5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Liczy się data i godzina wpływu oferty.
6. Kupujący zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 maja 2020 roku o godz. 12.30.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@biaform.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Bezubik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 85 74 07 910

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup automatycznej linii do spajania wzdłużnego arkuszy forniru drewna (brzoza, olcha, sosna, świerk) na warunkach DDP zakład Kupującego (adres: Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok), Incoterms 2020 wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem, zakończonym podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego potwierdzającego spełnienie wymagań wydajnościowych i jakościowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup automatycznej linii do spajania wzdłużnego arkuszy forniru drewna (brzoza, olcha, sosna, świerk) spełniającej wymogi i założenia w związku z realizacją projektu nr POIR 01.01.01-00-0818/18 pt.: „Zniesienie barier technologicznych w aspekcie wydajności wytwarzania wysokoprzetworzonej i niestandardowej sklejki do zastosowań specjalistycznych w branży budowlanej i motoryzacyjnej”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup automatycznej linii do spajania wzdłużnego arkuszy forniru drewna (brzoza, olcha, sosna, świerk) na warunkach DDP zakład Kupującego (adres: Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok), Incoterms 2020 wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem, zakończonym podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego potwierdzającego spełnienie wymagań wydajnościowych i jakościowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
a) dostarczenie Przedmiotu Sprzedaży do zakładu Kupującego w określonej lokalizacji wraz z dokumentacją Przedmiotu Sprzedaży w języku polskim i angielskim,
b) nadzór nad montażem i uruchomieniem Przedmiotu Sprzedaży,
c) szkolenie personelu Kupującego w zakresie obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji Przedmiotu Sprzedaży,
d) testy i odbiór maszyny,
e) opakowanie i zabezpieczenie Przedmiotu Sprzedaży do transportu,
f) załadunek Przedmiotu Sprzedaży i dostawę do zakładu Kupującego,
g) szkolenia i testy wydajnościowe i jakościowe.
2. Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Kupujący nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zaoferowana cena jest stała i nie ulega zmianie.
5. Termin wykonania zamówienia: realizacja dostawy wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem, zakończonym podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego nie dłużej niż 221 dni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, w tym dostawa w ciągu 186 dni, montaż i uruchomienie maksymalnie 21 dni kalendarzowych oraz maksymalnie 14 dni na przeprowadzenie testów wydajnościowych i jakościowych. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru ostatecznego.
6. Miejsce realizacji zamówienia: Z.P.S. BIAFORM S.A., ul. Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

14.04.2020 - zamieszczenie zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności;
15.05.2020 godz. 12:00 - ostateczny termin złożenia ofert;
15.05.2020 godz. 12:30 - otwarcie złożonych ofert na zapytanie ofertowe;
do 29.06.2020 - ostateczny termin podpisania Umowy na realizację zamówienia;
do 05.02.2021 - realizacja zamówienia zgodnie z podpisaną Umową oraz podpisanie końcowego protokołu odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada wiedzę, a w szczególności wiedzę techniczną, kompetencje oraz zasoby niezbędne do wykonania postanowień ustalonych we wzorze umowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
Posiadanie doświadczenia jest niezbędne do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku Kupujący uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 (słownie: dwóch) zamówień dotyczących dostawy automatycznej linii do spajania wzdłużnego arkuszy forniru drewna.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień wraz z opisem przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego zamówienie/a zostało wykonane na Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego „Wykaz wykonanych zamówień”.
Kupujący zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do okazania, na etapie podpisywania umowy na realizację zamówienia, dokumentów potwierdzających realizację zamówień wskazanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 (np. w POSTACI referencji lub oświadczeń, że zostały one wykonane należycie).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Kupujący wymaga, aby Wykonawca składający ofertę posiadał zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych złotych).
Warunek ten Kupujący uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą zaświadczenie lub informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (nie starszą niż 1 miesiąc na dzień złożenia ofert) o posiadanej sytuacji ekonomicznej tj. posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości wskazanej powyżej. UWAGA: Dla ww. wartości wykazanych przez Oferenta w walucie innej niż PLN, Kupujący przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP (tabela A) z dnia upublicznia Zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności.
2. Znajduje się w dobrej kondycji finansowej, która zapewnia wykonanie wszelkich zobowiązań wobec Kupującego wynikających z wzoru umowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
3. Nie posiada żadnych zaległości w zakresie regulowania zobowiązań publicznoprawnych.
4. Nie jest podmiotem postępowania upadłościowego, likwidacyjnego ani nie złożono wobec niego wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Warunki zmiany umowy

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności okoliczności związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) W przypadku zawinionego przez Kupującego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Kupujący zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
d) Zawieszenia dostaw przez Kupującego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu dostaw Kupujący powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia;
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Kupujący dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) Rezygnacja z części dostaw, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niezrealizowanych dostaw.
1.3 Inne zmiany:
a) W zakresie kolejności i terminów realizowanych dostaw;
b) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
c) W przypadku otrzymania decyzji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Kupujący zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Kupującego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Formularz oferty” wraz z poglądowym rysunkiem automatycznej linii do spajania forniru.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Kupujący zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Kupującego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Kupującego.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim albo angielskim. Dokumenty sporządzone w innych językach powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski albo angielski.
4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
5. Kupujący zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
6.1 Oświadczenie(a) o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
6.2 Wykaz wykonanych zamówień zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
6.3 W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestrowych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
6.4 Oświadczenie(a) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
7. Kupujący informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1010 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
8. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (Rozdział VI, punkt 11 Zapytania ofertowego nr 01/02/N/2020).
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
13. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszego Zapytania ofertowego oraz nie podlegające wykluczeniu zgodnie z punktem IV niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:
KRYTERIUM OCENY OFERT (cena, czas dostawy, okres montażu i uruchomienie) WAGA PUNKTOWA (100) OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT (Kupujący dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty).
(P1)Cena- 70 pkt W kryterium „Cena” Kupujący dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Cena całkowita automatycznej linii do spajania wzdłużnego (PLN, brutto). Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Kupujący przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Kupujący przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Kupującego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
P 1 = (Cena całkowita automatycznej linii do spajania wzdłużnego najtańszej spośród złożonych ofert)/(Cena całkowita automatycznej linii do spajania wzdłużnego badanej oferty) x 70
Oferta może otrzymać za kryterium „Całkowita cena automatycznej linii do spajania wzdłużnego ” maksymalnie 70 punktów.
(P2)Czas dostawy-15 pkt W kryterium „Czas dostawy” Kupujący dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Czas dostawy w dniach. Wykonawca poda czas dostawy w dniach kalendarzowych od momentu podpisania umowy. Maksymalny czas dostawy to 186 dni kalendarzowych. Jako czas dostawy, Kupujący rozumie, okres od podpisania umowy z wykonawcą do czasu dostawy Przedmiotu Zamówienia, na warunkach DDP, do zakładu Kupującego, Incoterms 2020. Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
P 1 = (Najkrótszy czas dostawy w dniach spośród złożonych ofert)/(Czas dostawy w dniach badanej oferty ) x 15
Oferta może otrzymać za kryterium „Czas dostawy ” maksymalnie 15 punktów.
(P3) Okres montażu i uruchomienia-15pkt. W kryterium „Okres montażu i uruchomienia” Kupujący dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Okres montażu i uruchomienia. Wykonawca poda okres montażu i uruchomienia w dniach kalendarzowych od momentu przystąpienia do prac, do ich zakończenia.
Jako okres montażu i uruchomienia Kupujący rozumie okres liczony w dniach kalendarzowych od momentu rozpoczęcia prac montażowych do uruchomienia linii i jej poprawnej pracy przez okres co najmniej 1 zmiany, ale przed przeprowadzeniem testów wydajnościowych i jakościowych i podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego. Najdłuższy, dopuszczalny okres montażu i uruchomienia to 21 dni kalendarzowych.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
P 1 = (Okres montażu i uruchomienia w dniach spośród złożonych ofert)/(Okres montażu i uruchomienia w dniach badanej oferty ) x 15
Oferta może otrzymać za kryterium „Okres montażu i uruchomienia” maksymalnie 15 punktów.
2. Ocena dokonywana będzie według zasad opisanych w pkt. 1 powyżej.
3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach kryteriów oceny (P1 + P2 + P3 ).
4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
6. Kupujący wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień.
7. W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Kupujący zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie opisanym w pkt. 6 powyżej, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny całkowitej brutto zamówienia.
8. Kupujący zamieści informację o wyniku postępowania w Bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu na składanie ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku konieczności korekty/uzupełnienia/ wyjaśnienia otrzymanych ofert termin 5 dni roboczych liczonych będzie od wyznaczonego przez Kupującego terminu na przesłanie korekt/uzupełnień/wyjaśnień.
9. Kupujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Kupującego; postępowanie jest obarczone istotną wadą; w wyniku zmiany obiektywnych warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie Kupującego, jeżeli nastąpi zakończenie realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0818/18 wskutek zaistnienia okoliczności wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Kupującego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, w stosunku, do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Kupującym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego lub osobami wykonującymi w imieniu Kupującego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKLEJEK "BIAFORM" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Dojlidy Fabryczne 24

15-566 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

601807800

NIP

5420202121

Tytuł projektu

Zniesienie barier technologicznych w aspekcie wydajności wytwarzania wysokoprzetworzonej i niestandardowej sklejki do zastosowań specjalistycznych w branży budowlanej i motoryzacyjnej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0818/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Plytec Oy
Laakerikatu 14
15700 Lahti
Finlandia (Finland)
data wpływu oferty: 13.05.2020 r.
cena: 5.689.000,00 zł
Liczba wyświetleń: 454