Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/EFEKT/2020 zorganizowanie wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach

Data publikacji: 03.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2020

Numer ogłoszenia

1236422

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce lub na adres mailowy jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2020 r., godzina 10:00
2. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Jedliński, , jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 41 3000119, tel. 501-432-861

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach: organizacja dwóch turnusów 14-dniowych, dla każdorazowo grupy 40 uczestników oraz 5 osób kadry.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Miejscowość: Kielce - powiat lęborski - Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy na usługę "zorganizowanie wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach: organizacja dwóch turnusów 14-dniowych, dla każdorazowo grupy 40 uczestników oraz 5 osób kadry."

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach: organizacja dwóch turnusów 14-dniowych, dla każdorazowo grupy 40 uczestników oraz 5 osób kadry.

Kod CPV

55270000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

W ramach usługi wchodzi:
1. Zapewnienie transportu na trasie Kielce – obiekt zakwaterowania – Kielce, wraz z codzienną dostępnością autokaru dla grupy na miejscu wypoczynku.
2. Zapewnienie zakwaterowania podczas wypoczynku letniego nad morzem w powiecie lęborskim w odległości maksymalnie 15 km od Łeby dla dwóch 14-dniowych turnusów, każdorazowo dla 40 uczestników + 5 osób kadry ze strony Zamawiającego. Turnusy nie mogą zaczynać się wcześniej niż 10 lipca, maksymalnie zaś mogą trwać do 15 sierpnia. Turnusy nie mogą odbywać się jednocześnie, z ewentualnym wyłączeniem dni transferu. Ze względów bezpieczeństwa Zamawiający wymaga, by ośrodek był ogrodzony, a na terenie ośrodka działał monitoring.
3. Odległość od plaży morskiej – nie więcej niż 1500 m pieszo. Wykonawca zapewnia możliwość codziennej kąpieli morskiej dla uczestników (przy sprzyjającej pogodzie) oraz opiekę ratownika wodnego.
4. Zapewnienie pobytu w pokojach maksymalnie 4-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, w budynku murowanym spełniającym obowiązujące normy sanitarne i przeciwpożarowe.
5. Zamawiający wymaga aby obiekt, w którym będzie realizowane zamówienie był dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (np. poprzez posiadanie podjazdu dla niepełnosprawnych, bądź dysponowanie pokojem dostosowanym do osoby niepełnosprawnej).
6. Dodatkowy serwis sprzątający – dezynfekcja łazienek – min. jeden raz na dwa kolejne dni wypoczynku,
7. Zapewnienie całodobowej opieki medycznej dla grupy to znaczy: pielęgniarka lub ratownik medyczny - w razie konieczności dowiezienie i odwiezienie uczestnika wraz z opiekunem do punktu opieki medycznej tj. przychodni lub szpitala, zapewnienie apteczki wyposażonej w podstawowe materiały potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (np. plaster, bandaż itp.) w ramach kosztów obozu.
8. Zapewnienie ubezpieczenia NNW o wartości 10000 zł na cały czas wyjazdu.
9. Możliwość skorzystania przez Kierownika lub wyznaczonego wychowawcę z pralki automatycznej min. 1 raz dziennie celem uprania rzeczy uczestników wypoczynku (środki piorące po stronie Wykonawcy).
10. Zapewnienie terenów rekreacyjno-sportowych do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, w tym minimum: boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę plażową, zadaszonej sali gimnastycznej, kortów tenisowych.
11. Zapewnienie 1 sali do prowadzenia warsztatów na wyłączność dla grupy zdolna pomieścić wszystkich uczestników wypoczynku jednorazowo.
12. Zapewnienie możliwości wydania posiłków dla wszystkich uczestników wypoczynku w tej samej turze posiłku w klimatyzowanej stołówce. Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z wytycznymi przepisami prawa i muszą spełniać warunki dotyczące wyżywienia grupowego dla dzieci i młodzieży. Minimalna kwota wsadu do kotła to 17 zł.
13. Zapewnienie 4 posiłków dziennie zgodnie z obowiązującymi normami (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja). Posiłki dostępne w opcjach: wegetariańska, bezglutenowa, normalna.
14. Zapewnienie wody dla uczestników wypoczynku w postaci minimum 1 butelki 0,5 litrowej wody mineralnej/osobę dziennie.
15. Rozpoczęcie pierwszego dnia turnusu śniadaniem, zakończenie ostatniego dnia kolacją
16. Zapewnienie minimum raz podczas trwania wypoczynku wyżywienia dla wszystkich uczestników w postaci - kiełbaski, pieczywo, sosy (na ognisko), soki, woda, herbata.
17. Zapewnienie Animatora, który przeprowadzi zajęcia rekreacyjne z uczestnikami (min. 6 x w ciągu turnusu).
18. Zakup wyprawki dla uczestników w postaci: małe plecaczki do 12 litrów oraz czapki z daszkiem jednolite dla całej grupy, preferowane jaskrawe kolory – kwestia koloru, wzoru, wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez Zamawiającego
19. Zapewnienie suchego prowiantu w przypadku zajęć programowych realizowanych podczas całodniowych wycieczek poza terenem wypoczynku tj. bułka, batonik, owoc oraz woda lub soczek dla każdego z uczestników (po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez kierownika).
20. Zapewnienie możliwości skorzystania z zajęć rekreacyjnych (dotyczy każdego z turnusów) Uwaga: Godzina zajęć rozumiana jest jako godzina zajęć merytorycznych. Kwestia rozgrzewki, wydania sprzętu nie jest wliczana w czas realizacji zajęć:
− min. 8 godzin zegarowych nauki windsurfingu dla każdej z 20 osób (łącznie 160 osobogodzin)
− min. 8 godzin zegarowych nauki gry w tenisa ziemnego dla każdej z 20 osób (realizowana na pełnowymiarowych kortach ziemnych. Grupa podzielona zostanie na łącznie 5 maksymalnie 4-osobowych zespołów. Każdy z zespołów ma mieć zapewniony indywidualny kort, pełne wyposażenie do przeprowadzenia szkolenia wraz z obsługą doświadczonych instruktorów (1 na każdy zespół).
− min 5 wejść na park linowy dla każdego uczestnika,
− zapewnienie biletów wejścia do Seaparku w Sarbsku, wraz ze wstępem do Oceanarium Prehistorycznego 3D,
− zapewnienie wejścia do Łeba Parku oraz zajęć grupowych z animatorem w Labirynt Parku Łeba (Labirynt Harryego Pottera – Czara Ognia),
− organizacja wycieczki z przewodnikiem do Ruchomych Wydm na terenie Słowińskiego Parku Narodowego,
− organizacja wycieczki autokarowej do Doliny Charlotty wraz z zapewnieniem biletów wstępu w ramach Pakietu „ZOO od A-Z +”
− zapewnienie wejścia do Crazy Łeba Park
21. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z przekazanymi wzorami.

Harmonogram realizacji zamówienia

Turnusy nie mogą zaczynać się wcześniej niż 10 lipca, maksymalnie zaś mogą trwać do 15 sierpnia. Turnusy nie mogą odbywać się jednocześnie, z ewentualnym wyłączeniem dni transferu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zapewni, że obiekt posiada zgodę Państwowej Straży Pożarnej na zakwaterowanie dzieci i młodzieży, pion kuchenno-stołówkowy został dopuszczony do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami prawa w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał min. trzy usługi zgodne z przedmiotem zapytania ofertowego, dla grupy minimum 50 dzieci i/ lub młodzieży.

Potencjał techniczny

Wykonawca biorąc udział w postępowaniu oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca biorąc udział w postępowaniu oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca biorąc udział w postępowaniu oświadcza, że dysponuje odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową

Dodatkowe warunki

Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy), wykonanie zamówienia nie jest możliwe w wymiarze określonym przez Zamawiającego. Dotyczyć to będzie zwłaszcza przyczyn spowodowanych stanem zdrowia i potrzeb uczestników, przerwaniem lub zakończeniem udziału w projekcie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 będący integralną częścią Zapytania ofertowego nr 2/EFEKT/2020
Załącznik nr 2 będący integralną częścią Zapytania ofertowego nr 2/EFEKT/2020
Załącznik nr 3 będący integralną częścią Zapytania ofertowego nr 2/EFEKT/2020
Załącznik nr 4 będący integralną częścią Zapytania ofertowego nr 2/EFEKT/2020

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na realizacji zamówienia dla ewentualnych dodatkowych uczestników/-czek projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierować kryterium 60% cena, kryterium 20% doświadczenie wykonawcy, kryterium 10% emisyjności spalin pojazdu/pojazdów wykorzystanego do realizacji zadania, kryterium 10% realizacja usługi przez przedsiębiorcę będącego Podmiotem Ekonomii Społecznej. Oferta, która uzyska za najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów A + B + C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
A. Cena. Punkty przyznawane za kryterium cena
Opis sposobu obliczania kryterium cena. Punkty przyznawane za kryterium cena będą naliczone według następującego wzoru: A = (Amin / A0 ) x 60 A – ilość punktów przyznana danej ofercie Amin – najniższa cena spośród ważnych ofert A0 – cena oferty rozpatrywanej

Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując cenę za realizację usługi Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. B. Doświadczenie. Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie
Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie
Punkty w tym kryterium otrzymają wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali usługi zgodne z przedmiotem zapytania ofertowego, dla grupy minimum 50 dzieci i/ lub młodzieży. Nie mogą to być referencje, które zostały wykazane celem potwierdzenia spełniania wymagań udziału w postępowaniu.
Brak dodatkowych referencji – 0 punktów (B = 0)
Każde dodatkowe referencje – 2 punkty (1 referencje = 2 punkty)
Maksymalnie można wykazać 10 dodatkowych referencji.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 20.
Wykonawca wypełnia załącznik nr 4 wykazując listę usług w ramach kryterium doświadczenie.
C. Aspekt środowiskowy. Punkty przyznawane za emisyjność spalin pojazdu/pojazdów wykorzystanego do realizacji zadania Pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 4 i poniżej – 0 punktów (C = 0) Pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 5 – 5 punktów (C = 5)
Pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 6 lub wyższą – 10 punktów (C = 10) Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując deklarowaną normę emisji spalin pojazdu/pojazdów.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium emisyjność spalin pojazdu/pojazdów wykorzystanego do realizacji zadania wynosi 10.
D. Aspekt Społeczny. Punkty przyznawane za realizację usługi przez wykonawcę posiadającego status Podmiotu Ekonomii Społecznej
Posiadanie statusu Podmiot Ekonomii Społecznej – 10 punktów (D = 10)
Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej. Dodatkowo Wykonawca celem potwierdzenia posiadania statusu dołącza do oferty dokument potwierdzający posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej (np. Wydruk KRS).
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Aspekt Społeczny to 10 – punkty otrzymują wykonawcy, którzy posiadają status podmiotu ekonomii społecznej zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA - TROPEM PRZYGODY

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413000119

NIP

9591952316

Tytuł projektu

Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0092/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

UNIEWAŻNIENIE

Niniejsze unieważnienie dotyczy zapytania ofertowego przeprowadzanego w ramach projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” – umowa nr RPSW.09.02.01-26-0092/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe).
Unieważnienie następuje zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: tj. „kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.”. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu jako jedno z kryteriów oceny ofert określił doświadczenie Wykonawcy co jest niezgodne z wytycznymi.
W związku z powyższym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą i zostaje unieważnione.
Liczba wyświetleń: 236