Strona główna
Logo unii europejskiej

Urządzenie do produkcji szczotek pasowych wraz z strzyżarką i osprzętem

Data publikacji: 28.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2020

Numer ogłoszenia

1229513

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pn. Zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji szczotek technicznych, złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych", firma CHOCHÓŁ HENRYK "METALSZCZOT" SZCZOTKI TECHNICZNE zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.

Miejsce i sposób składania ofert

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej podpisaną zgodnie z reprezentacją firmy.
b) Oferty można składać do dnia 10.02.2020r do godz. 15.00
c) Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby firmy bądź na jej adres mailowy.
d) Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (w przypadku składania oferty w formie papierowej).
e) Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferent powinien ją przesłać w terminie wskazanym w punkcie b) na adres: tomasz.sikora@metalszczot.pl
f) Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy ewentualnych omyłek pisarskich i błędów rachunkowych.
h) Dodatkowe pytania można zadawać na adres: tomasz.sikora@metalszczot.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.sikora@metalszczot.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Sikora

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

881306079

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Trzyosiowa maszyna pozwoli na dowolną konfigurację współrzędnych pęczków. Szybkoobrotowa wiertarka i nowej generacji głowica nabijająca, która umożliwi nabicie przynajmniej 350 pęczków na minutę.
Maszyna trzyosiowa XYZ na którą składać się będą następujące zespoły:
1. zasobnik włosia (podwójny, elektroniczny) [szt. 1];
2. narzędzie nabijające - głowica - [3 szt. ] - o rozmiarach 2,3 mm; 3,8 mm; 5,0 mm; (funkcjonalność wtłaczanie pęczka do otworu)
3. zestaw części wymiennych do ww głowic w celu zapewnienia ciągłości produkcji na wypadek awarii, (integralna część maszyny, będąca tym samym kompletem i tym samym środkiem trwałym);
4. układ napinający, pas zamknięty [1 szt.] - specyfikacja wykonawcy, zgodnie zkonstrukcją oferenta.
5. układ prowadzący pas otwarty (1 szt.) - specyfikacja wykonawcy, zgodnie z konstrukcją oferenta.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. Zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji szczotek technicznych, złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO WSL 2014-2020 typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych", firma CHOCHÓŁ HENRYK "METALSZCZOT" SZCZOTKI TECHNICZNE zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego środka trwałego wg poniższej specyfikacji :

Trzyosiowa maszyna pozwoli na dowolną konfigurację współrzędnych pęczków. Szybkoobrotowa wiertarka i nowej generacji głowica nabijająca, która umożliwi nabicie przynajmniej 350 pęczków na minutę.
Maszyna trzyosiowa XYZ na którą składać się będą następujące zespoły:
1. zasobnik włosia (podwójny, elektroniczny) [szt. 1];
2. narzędzie nabijające - głowica - [3 szt. ] - o rozmiarach 2,3 mm; 3,8 mm; 5,0 mm; (funkcjonalność wtłaczanie pęczka do otworu)
3. zestaw części wymiennych do ww głowic w celu zapewnienia ciągłości produkcji na wypadek awarii, (integralna część maszyny, będąca tym samym kompletem i tym samym środkiem trwałym);
4. układ napinający, pas zamknięty [1 szt.] - specyfikacja wykonawcy, zgodnie z konstrukcją oferenta.
5. układ prowadzący pas otwarty (1 szt.) - specyfikacja wykonawcy, zgodnie z konstrukcją oferenta.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia urządzeń zgodnie ze specyfikacją z punktu 3 w terminie umożliwiającym konfigurację urządzeń najpóźniej 90 dni licząc od daty podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia urządzeń zgodnie ze specyfikacją w terminie umożliwiającym konfigurację urządzeń najpóźniej 90 dni licząc od daty podpisania umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – waga 70%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 70 (C)
Rozwiązania techniczne – waga 15%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 15 (T) Termin realizacji – waga 15% maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 15 (R) Maksymalna ilość punktów – 100

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C+T+R, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, T oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium rozwiązania techniczne, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium termin realizacji. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.
Liczba punktów dla kryterium ceny oferty będzie wyliczana wg wzoru:
C = N/B x W
Gdzie:
C – liczba punktów w kryterium cena,
N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,
B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
W – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 70 pkt.

Cena podana w ofercie powinna zawierać cenę jednostkową netto za każdy środek trwały wskazany w punkcie 3 jak i cenę jednostkową brutto. W przypadku składania oferty łącznej na wszystkie wskazane środki trwałe w pkt. 3 oferta powinna także zawierać łączną cenę netto oraz brutto za dostarczenie wszystkich urządzeń wykazanych w ofercie.
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów dla kryterium Termin realizacji zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:
1) za realizację przekraczającą datę 30.04.2021 r – 0 pkt
2) za realizację przed upływem daty 30.04.2021 r – 100 pkt
Liczba punktów dla kryterium Rozwiązania Techniczne zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:
1) za realizację uwzględniającą niniejszą specyfikacje – 100 pkt
2) za realizację nie uwzględniającą niniejszej specyfikacji - 0 pkt

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi wimieniu Beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHOCHÓŁ HENRYK "METALSZCZOT" SZCZOTKI TECHNICZNE

Adres

Orla 15

42-530 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

48 32 264 98 28

Fax

48 32 264 68 30

NIP

6290004043

Tytuł projektu

Zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji szczotek technicznych.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-01A3/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Roth Composite Machinery GMBH, Bauhofstraße 2, 35239 Steffenberg, Niemcy
oferta złożona 03.02.2020, wysokość oferty 312 456 euro.
Liczba wyświetleń: 520